• Un tro yn y Dyfodol: Ysbrydoli plant i ofalu am y byd o’u cwmpas

  Ydych chi’n chwilio am straeon sy’n tanio gobaith ar gyfer y dyfodol? Straeon sy’n grymuso plant (ac oedolion!) i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau? Straeon sy’n cyfuno ymchwil flaengar ym maes cynaliadwyedd gyda hud, antur a hiwmor? Croeso i Un Tro yn y Dyfodol, lle gall anturiaethau pob dydd newid y byd…

 • Tynnu lluniau er budd lles a chysylltu 

  Mae’r llyfr hwn yn casglu tystiolaeth ymchwil i ddangos gwerth sylweddol tynnu lluniau er budd iechyd, gofal iechyd a gwella lles. Mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn tynnu lluniau – y broses gost isel, uwch-dechnoleg a hyblyg sydd wedi’i theilwra’n hawdd i gleientiaid, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol…

 • Pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yng Nghymru yn ystod y pandemig

  Archwiliodd yr astudiaeth, y farn ynghylch, a’r profiadau o’r, ddarpariaeth iechyd meddwl a lles ar-lein, ymhlith pobl ifanc, gofalwyr a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yng Nghymru yn ystod pandemig y Coronafeirws…

 • Sut oedd profiad pobl ifanc sy’n gadael gofal yn Iwerddon o bandemig COVID-19?

  Mae’r astudiaeth hon yn disgrifio profiadau’r rhai sy’n gadael gofal yn Iwerddon a sut y gwnaeth Covid 19 greu heriau newydd a gwaethygu rhai eraill. Mae hefyd yn trafod sut y daeth rhai o’r bobl ifanc hyn o hyd i adnoddau ynddynt eu hunain a’u rhwydweithiau…

 • Prosiect newydd ar brofiadau bwydo mamau: Cwilt ac Euogrwydd Mamolaeth

  Bydd y prosiect hwn yn archwilio profiadau cymhleth mamau o arferion bwydo drwy brosiect cwiltio cymunedol. Y nod yw creu trafodaeth am brofiadau emosiynol negyddol, fel cywilydd ac euogrwydd, sy’n deillio o gyflwyno fformiwla a bwydo ar y cyd sy’n debygol o atseinio gyda’r mwyafrif o fenywod yng Nghymru…

 • Meic Helpline

  Meic yw’r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc Cymru rhwng 0 a 25 oed. Gellir cysylltu â gwasanaeth dwyieithog Meic…

 • Heriau y mae pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn eu hwynebu wrth gyrchu cymorth lles

  Ers blynyddoedd lawer, mae Leicestershire Cares wedi gweithio gyda chynghorau lleol, busnesau, y gymuned a phobl sy’n gadael gofal i gynorthwyo pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal i gael sefydlogrwydd a hapusrwydd yn eu bywydau…

 • Cefnogi brodyr a chwiorydd o fewn eu teulu pan fônt yn byw gyda phlentyn â ffeibrosis systig 

  Archwiliodd yr astudiaeth ‘gwrando a chlywed’ brofiadau brodyr a chwiorydd sy’n byw gyda phlentyn â ffeibrosis systig. Mae brodyr a chwiorydd yn profi eu taith eu hunain ochr yn ochr â’u brawd neu chwaer pan fônt yn byw yng nghyd-destun cyflwr tymor hir fel ffeibrosis systig…

 • Hunluniau, Snapchat a Chadw’n Ddiogel

  Mae prosiect Hunluniau, Snapchat a Chadw’n Ddiogel wedi’i ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a dyma’r cyntaf o’i fath yng Nghymru. Nod y prosiect yw deall bywydau ar-lein pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yng Nghymru…

 • Diweddariad am addysg gan Leicestershire Cares

  Mae tymor yr Hydref wedi bod yn un prysur i Dîm Addysg Leicestershire Cares. Gyda rheoliadau COVID mewn ysgolion wedi’u cadw, dros dro, i’r isafswm, a llai o brofi-yn-yr-ysgol am covid, bu llai o amharu ar y dysgu a chyflwynwyd ein holl ddigwyddiadau yn ôl y bwriad gyda chymysgedd o ddigwyddiadau yn yr ysgol ac o bell…