Prosiect Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Ym mis Mai cyhoeddwyd Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, sy’n dadansoddi cynnydd pob corff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, wrth weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ers iddi ddod i rym yn 2015. Mae’n edrych ar gynnydd pob corff cyhoeddus o ran a ydynt wedi cofleidio’r newid diwylliannol sy’n ofynnol o dan y Ddeddf ac yn ystyried y cynnydd a wnaed ar bob un o’r saith nod llesiant cenedlaethol.  Dywedodd mwy na 5,000 o bobl wrth Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i swyddfa pa fath o le maen nhw am fyw ynddo, a pha fath o le maen nhw am ei adael i genedlaethau’r dyfodol. 

Mae’r adroddiad yn rhannu gweledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru ac yn cyflwyno argymhellion ar gyfer y llywodraeth a chyrff cyhoeddus, i helpu i gyflawni’r weledigaeth honno. Trwy’r fersiwn ryngweithiol ar-lein gallwch chi fynd am dro yn un o ddinasoedd Cymru yn y dyfodol a’r ardal o’i chwmpas, lle ceir hwb ar y cyd i’r gwasanaethau brys (wedi’i addurno gan artist lleol) a champfa a chanolfan hamdden sy’n gysylltiedig â’r ysbyty, yn ymyl ‘hwb’ cymunedol. Mae hybiau llesiant ar draws y ddinas, ei maestrefi a chefn gwlad. Ochr yn ochr â chaffis a siopau annibynnol, mae cynhyrchu a defnydd cynaliadwy yn cael eu hyrwyddo trwy siop gyfnewid a chaffi trwsio, drws nesaf i ganolfan ailgylchu.

Mae trenau’n sefyll mewn sawl man i wasanaethu llawer o’r gymuned, a does dim ceir yn y canol – yn hytrach, mae llu o reseli beiciau. Mae canolfan goedwig drws nesaf i hwb trafnidiaeth, ac mae e-geir gyda mannau gwefru. Mewn parc, mae cymdogion yn cymryd rhan mewn chwaraeon cadair olwyn ac yn gwneud yoga awyr agored, ac mae tîm rygbi benywod Cymru yn hyfforddi.

Mae baner Cymru a baner Balchder ar neuadd y dref, mae diwylliant i’w weld ymhobman, mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio ar gyfer bywyd pob dydd, ac mae ardal awyr agored i gynnal trafodaethau er mwyn annog cyfranogiad dinasyddion. Mewn mannau eraill, mae tyrbinau gwynt ac mae ‘pontydd gwyrdd’, i liniaru effeithiau ffyrdd ar gerddwyr a beicwyr, a darparu lle diogel i fywyd gwyllt groesi, yn norm.

Cymru yw hon lle mae caredigrwydd a llesiant yn y canol. Mae’n addas at anghenion y dyfodol. Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd yn cael gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a sefydliadau eraill, i greu fersiwn person ifanc o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n hygyrch ac yn gyffrous.

Datblygwyd y fersiwn hon o’r adroddiad gan grwp amrywiol o bobl ifanc, er mwyn ei drosi i’w llais a’u harddull greadigol eu hunain, a’i nod yw ennyn diddordeb pobl ifanc eraill, esbonio pam mae cynnwys yr adroddiad yn berthnasol iddyn nhw a’u dyfodol, a nodi sut gallan nhw ymwneud â mynnu bod Cymru’r Dyfodol yn cyflawni eu hanghenion.

O’r bol i’r babi: gofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru

Yn ystod y cyfnod amenedigol, o feichiogrwydd hyd at flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth, gall sawl problem iechyd meddwl effeithio ar fenywod. Mae’r rhain yn cynnwys: iselder, gorbryder, anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD), anhwylder straen wedi trawma (PTSD), anhwylderau bwyta a seicosis ôl-enedigol. Cyfeirir at y cyflyrau hyn fel cyflyrau iechyd neu salwch amenedigol.

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r canfyddiadau o brosiect Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru, partneriaeth rhwng NSPCC Cymru, Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH), Mind Cymru a’r Sefydliad Iechyd Meddwl, gyda chefnogaeth Ymgyrch Busnes Pawb y Gynghrair Iechyd Meddwl Mamolaeth. Mae’r prosiect yn edrych ar ofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru a’r profiad ohono ymhlith menywod a’u partneriaid sydd wedi’u heffeithio gan broblemau iechyd meddwl amenedigol.

Polisi & Strategaeth Cymraeg

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymunedol ar gyfer Cymru yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Polisi & Strategaeth-Yr-Alban

ADD WELSH
T&C Polisi & Strategaeth Yr-Alban .

teulu-a-chymuned-polisi-strategaeth-yr-alban

(note: this is where ‘widgets on pages’ would have been added to display posts)

Polisi & Strategaeth Gogledd Iwerddon

ADD WELSH
T&C Polisi & Strategaeth entries for Northern Ireland

(note: this is where ‘widgets on pages’ would have been added to display posts)

teulu-a-chymuned-polisi-strategaeth-gogledd-iwerddon

Polisi & Strategaeth Rhyngwladol

ADD WELSH

T&C Polisi & Strategaeth entries for Interational include strategy documents which inform current and future policy.

(note: this is where ‘widgets on pages’ would have been added to display posts)

Polisi & Strategaeth Lloegr

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Lloegr yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Polisi & strategaeth

Ymhlith y cofnodion Polisïau a Strategaethau Teulu & Chymuned y Llywodraeth mae dogfennau strategaeth sy’n llywio polisïau presennol a pholisïau i’r dyfodol. Dogfennau polisïau a strategaethau ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban ac yn rhyngwladol.

Cymru
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Cymru’n cynnwys adrannau ar bolisïau presennol
Llywodraeth Cymru a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Lloegr
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Lloegr yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth Lloegr a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Yr Alban
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth yr Alban yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth yr Alban a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a
pholisïau’r dyfodol.

Gogledd Iwerddon
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Gogledd Iwerddon yn cynnwys adrannau ar
bolisïau presennol Llywodraeth Gogledd Iwerddon a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Rhyngwladol
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraethau Rhyngwladol yn cynnwys adrannau ar bolisïau presennol Llywodraethau Rhyngwladol a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.