• Meic Helpline

  Meic yw’r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc Cymru rhwng 0 a 25 oed. Gellir cysylltu â gwasanaeth dwyieithog Meic…

 • Heriau y mae pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn eu hwynebu wrth gyrchu cymorth lles

  Ers blynyddoedd lawer, mae Leicestershire Cares wedi gweithio gyda chynghorau lleol, busnesau, y gymuned a phobl sy’n gadael gofal i gynorthwyo pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal i gael sefydlogrwydd a hapusrwydd yn eu bywydau…

 • Cefnogi brodyr a chwiorydd o fewn eu teulu pan fônt yn byw gyda phlentyn â ffeibrosis systig 

  Archwiliodd yr astudiaeth ‘gwrando a chlywed’ brofiadau brodyr a chwiorydd sy’n byw gyda phlentyn â ffeibrosis systig. Mae brodyr a chwiorydd yn profi eu taith eu hunain ochr yn ochr â’u brawd neu chwaer pan fônt yn byw yng nghyd-destun cyflwr tymor hir fel ffeibrosis systig…

 • Hunluniau, Snapchat a Chadw’n Ddiogel

  Mae prosiect Hunluniau, Snapchat a Chadw’n Ddiogel wedi’i ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a dyma’r cyntaf o’i fath yng Nghymru. Nod y prosiect yw deall bywydau ar-lein pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yng Nghymru…

 • Diweddariad am addysg gan Leicestershire Cares

  Mae tymor yr Hydref wedi bod yn un prysur i Dîm Addysg Leicestershire Cares. Gyda rheoliadau COVID mewn ysgolion wedi’u cadw, dros dro, i’r isafswm, a llai o brofi-yn-yr-ysgol am covid, bu llai o amharu ar y dysgu a chyflwynwyd ein holl ddigwyddiadau yn ôl y bwriad gyda chymysgedd o ddigwyddiadau yn yr ysgol ac o bell…

 • Prosiect YES Leicestershire Cares

  Cafodd Leicestershire Cares chwarter cyffrous gyda phobl ifanc yn ymgysylltu fwyfwy gyda’u sesiynau cyflogadwyedd, gan greu CVs, dysgu sut i chwilio am swyddi’n llwyddiannus, paratoi ar gyfer cyfweliadau a magu hyder…

 • ‘Marks of an Unwanted Rainbow’: Llyfr newydd

  ‘Marks of an Unwanted Rainbow’: Llyfr newydd sy’n dogfennu profiadau o’r system gofal sy’n cael eu cyfleu drwy gelf a barddoniaeth Siobhan Maclean Roedd Paul Yusuf McCormack i’w weld yn gawr o ddyn ymhlith y rhai â phrofiad o fod mewn gofal. Tyfodd Paul i fyny mewn cartrefi gofal yn ystod y 60au a’r 70au,… Read More

 • Cefnogi lles plant a phobl ifanc anabl

  Seiliwyd astudiaeth ‘VOCAL’ ar hawl plant i “orffwys, hamdden, chwarae a mwynhad a chymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol”…

 • ‘Your plan, your voice’: Cylchgrawn Newydd Thrive gan y Rhwydwaith Maethu Cymru

  Mae’r Rhwydwaith Maethu Cymru yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc â phrofiad o ofal i greu cylchgronau sy’n trafod eu pryderon, dogfennu eu profiadau, a chyfleu negeseuon pwysig…

 • Syniadau Leicestershire Cares ar gyfer yr Adolygiad Gofal

  Mae Leicestershire Cares wedi bod yn ymwneud â’r Adolygiad Annibynnol o Ofal Cymdeithasol Plant yn Lloegr ers iddo gael ei lansio. Fe ymatebom ni i’r Alwad gychwynnol am Dystiolaeth, cyflwyno adborth i’r Achos dros Newid ac rydym ni wedi cwrdd â’r Cadeirydd…