Diogelu digidol: rheolaethau rhieni a chyfryngau cymdeithasol

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer staff sy’n cefnogi teuluoedd lle mae plant yn defnyddio rhwydweithio cymdeithasol ar-lein. Ei nod yw rhoi dealltwriaeth iddynt o’r risgiau dan sylw a nodi’r ffynonellau cymorth a gwybodaeth, a allai eu galluogi i ddiogelu dyfeisiau a rheoli mynediad plant at ddeunyddiau amhriodol… Read More

Hawliau plant a chyfranogiad i blant o dan 11 oed

Bydd y cwrs yn nodi’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant. Bydd mwyafrif y cwrs yn archwilio’r dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant ar sail unigolyn a grŵp i’w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd… Read More

Dulliau ymchwil arloesol a chreadigol ar gyfer ymchwil mudo

Mae’r gweithdy hwn yn tynnu sylw at rai dulliau creadigol arloesol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd gan ymchwilwyr ymfudo yng Nghymru. Mae’r gweithdy’n gyfle i glywed gan dri academydd sy’n defnyddio dulliau creadigol amrywiol i ymchwilio i wahanol agweddau ar fudo, ac i drafod y cyfleoedd a’r heriau o fabwysiadu’r dulliau hyn… Read More