Cam-drin yw hyn: Profiadau menywod ifanc o orfodaeth rywiol 

Cam-drin yw hyn: Profiadau menywod ifanc o orfodaeth rywiol  Dr Ceryl Davies, Prifysgol Bangor  Mae’r gweminar hwn yn cyflwyno ymchwil a oedd yn canolbwyntio ar sut mae menywod ifanc yn trafod eu hagweddau at berthynas agos a’u profiadau o fod mewn perthynas o’r fath. Y nod cyffredinol oedd nodi, archwilio a gwella gwybodaeth am natur… Read More

Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig 

Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig  Eva Alisic, Prifysgol Melbourne. Mae’r sesiwn hon yn rhoi mewnwelediadau ymchwil ynghylch plant sydd wedi cael profedigaeth oherwydd trais domestig angheuol. Mae hefyd yn cynnig gofod myfyrio i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda thrawma a galar ymhlith… Read More

Darlith Mabwysiadu Flynyddol ExChange Cymru

Arloesedd yn y DU mewn cymorth mabwysiadu a’i effaith  Bydd y ddarlith hon yn archwilio cyd-destun polisi ac ymchwil y DU ar gyfer a datblygiadau arloesol diweddar mewn cymorth mabwysiadu sy’n berthnasol i blant a fabwysiadwyd a phlant eraill â phrofiad gofal a’u rhieni a’u gofalwyr, gan gynnwys dysgu o COVID. Bydd hefyd yn nodi’r… Read More

Mae’n gymhleth: Archwiliad arhydol o ganfyddiadau pobl ifanc o leoliad mewn gofal maeth a’u myfyrdodau ar newid gofal cymdeithasol plant

Mae rhagdybiaethau ynghylch yr hyn sydd orau i blant sydd â chyfraniad gofal cymdeithasol yn aml yn cael eu gwneud gan weithwyr proffesiynol, ac eto ychydig o astudiaethau sydd wedi gofyn yn systematig i bobl ifanc am eu canfyddiadau ac mae llai fyth o astudiaethau wedi archwilio sut y gall eu safbwyntiau newid dros amser.… Read More

Cynorthwyo rhieni o dan ofal ac wedi hynny

Roedd digwyddiad hwn yn manylu ar ymdrechion diweddar i lunio siarter arfer gorau ar y cyd. Ei nod yw creu newid ystyrlon i rieni o dan ofal awdurdod lleol ac wedi hynny. Mae’r siarter wedi’i gyd-gynhyrchu â rhieni, ymarferwyr a llunwyr polisïau profiadol ym maes gofal ac mae wedi’i hanelu at Rieni Corfforaethol; gweithwyr proffesiynol sy’n… Read More

Deall Anghenion Cymorth Plant a Fabwysiadwyd o’r System Gofal Cyhoeddus: Canfyddiadau Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru

Mae gan bob plentyn a fabwysiadwyd o’r system gofal cyhoeddus yn y DU hanes unigol a chymhleth o adfyd cynnar a all gynnwys profiadau cynnar o gamdriniaeth, esgeulustod neu drafferth yn y cartref. Efallai bod rhai plant wedi bod yn agored i gyffuriau neu alcohol yn y groth. Efallai bod eu risg genetig o ddatblygu… Read More

Ar goll wrth bontio? Profiadau pobl ifanc â nam ar eu golwg ar ôl gadael ysgol

Roedd y cyflwyniad hwn yn trin a thrafod tystiolaeth a gasglwyd gan yr Astudiaeth Pontio Hydredol: astudiaeth ansoddol hydredol 11 mlynedd sydd wedi dilyn profiadau 80 o bobl ifanc â nam ar eu golwg ar ôl gadael ysgol a’u dilyniant i’r farchnad lafur. Yn ystod y sesiwn hon gwnaethom canolbwyntio ar y gwahanol lwybrau a… Read More

Fideos

 Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth amlygu profiad unigolion o fod mewn gofal.