Darlith Mabwysiadu Flynyddol ExChange Cymru

Arloesedd yn y DU mewn cymorth mabwysiadu a’i effaith  Bydd y ddarlith hon yn archwilio cyd-destun polisi ac ymchwil y DU ar gyfer a datblygiadau arloesol diweddar mewn cymorth mabwysiadu sy’n berthnasol i blant a fabwysiadwyd a phlant eraill â phrofiad gofal a’u rhieni a’u gofalwyr, gan gynnwys dysgu o COVID. Bydd hefyd yn nodi’r… Read More

Mae’n gymhleth: Archwiliad arhydol o ganfyddiadau pobl ifanc o leoliad mewn gofal maeth a’u myfyrdodau ar newid gofal cymdeithasol plant

Mae rhagdybiaethau ynghylch yr hyn sydd orau i blant sydd â chyfraniad gofal cymdeithasol yn aml yn cael eu gwneud gan weithwyr proffesiynol, ac eto ychydig o astudiaethau sydd wedi gofyn yn systematig i bobl ifanc am eu canfyddiadau ac mae llai fyth o astudiaethau wedi archwilio sut y gall eu safbwyntiau newid dros amser.… Read More

Cynorthwyo rhieni o dan ofal ac wedi hynny

Roedd digwyddiad hwn yn manylu ar ymdrechion diweddar i lunio siarter arfer gorau ar y cyd. Ei nod yw creu newid ystyrlon i rieni o dan ofal awdurdod lleol ac wedi hynny. Mae’r siarter wedi’i gyd-gynhyrchu â rhieni, ymarferwyr a llunwyr polisïau profiadol ym maes gofal ac mae wedi’i hanelu at Rieni Corfforaethol; gweithwyr proffesiynol sy’n… Read More

Deall Anghenion Cymorth Plant a Fabwysiadwyd o’r System Gofal Cyhoeddus: Canfyddiadau Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru

Mae gan bob plentyn a fabwysiadwyd o’r system gofal cyhoeddus yn y DU hanes unigol a chymhleth o adfyd cynnar a all gynnwys profiadau cynnar o gamdriniaeth, esgeulustod neu drafferth yn y cartref. Efallai bod rhai plant wedi bod yn agored i gyffuriau neu alcohol yn y groth. Efallai bod eu risg genetig o ddatblygu… Read More

Ar goll wrth bontio? Profiadau pobl ifanc â nam ar eu golwg ar ôl gadael ysgol

Roedd y cyflwyniad hwn yn trin a thrafod tystiolaeth a gasglwyd gan yr Astudiaeth Pontio Hydredol: astudiaeth ansoddol hydredol 11 mlynedd sydd wedi dilyn profiadau 80 o bobl ifanc â nam ar eu golwg ar ôl gadael ysgol a’u dilyniant i’r farchnad lafur. Yn ystod y sesiwn hon gwnaethom canolbwyntio ar y gwahanol lwybrau a… Read More

Fideos

 Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth amlygu profiad unigolion o fod mewn gofal.

Sut mae lles plant mewn gofal maeth yng Nghymru’n cymharu â lles plant eraill yng Nghymru?

Mae lles i fod wrth wraidd gwasanaethau i blant ac oedolion yng Nghymru – ac eto prin yw’r ymchwil ar les plant mewn gofal. Pa mor hapus a bodlon yw plant mewn gofal yng Nghymru – yn enwedig o gymharu â phlant eraill? Mae’r seminar hon yn adrodd ar ymchwil sy’n cymharu plant mewn gofal… Read More

Ydy gofal awdurdod lleol yn gwneud gwahaniaeth i fywyd plant sy’n agored i niwed? Dadansoddiadau hydredol o garfan electronig ôl-weithredol

Nod yr ymchwil arfaethedig yw ymchwilio, dros gyfnod o amser, i ddeilliannau addysg ac iechyd plant sy’n derbyn gofal (CLA) gan yr  awdurdod lleol (h.y. dan ofal). Mae astudiaethau presennol sy’n defnyddio un pwynt yn unig mewn amser wedi dangos nad yw deilliannau addysg ac iechyd plant sy’n derbyn gofal cystal o gymharu â’r boblogaeth gyffredinol.… Read More