Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal: Tystiolaeth adolygu systematig

Dyma’r ail weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn bryder mawr o hyd. Hyd yma, nid yw wedi bod yn glir pa raglenni a allai fynd i’r afael â’r deilliannau hyn yn… Read More

Gweminar: Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

Gweminar: “Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal: Tystiolaeth adolygu systematig” Dydd Mawrth, 15 Tachwedd, 16:00-17:00 GMT+1  Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn parhau’n bryder mawr. Hyd yma, nid yw wedi bod… Read More

Gweminar: Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer a gwaith ymchwil o dreialon ymyrraeth

Ein trydydd gweminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Navigating Mental Health “Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer ac ymchwil o dreialon ymyrraeth” Crynodeb Mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn fwy tebygol o fod â rhwydweithiau llai ac yn profi… Read More

Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Mae’r cyflwyniad hwn yn darparu tystiolaeth empirig newydd am lwybrau mynediad i ofal, llwybrau drwy ofal, a deilliannau lleoliadau ar gyfer y plant ieuengaf un yn y system ofal yng Nghymru. Drwy fynd i’r afael â chwestiynau am lwybrau gwirfoddol a gorfodol i ofal, mae’n uniongyrchol gysylltiedig â chwestiynau a godwyd yn adroddiad terfynol y… Read More

Profiadau Pobl Ifanc sy’n ran o gymuned Ethnig Leiafrifol o Lywio Heriau COVID-19: Persbectif Cyfoeth Diwylliannol Cymunedol 

Roedd tystiolaeth sylweddol yn gynnar yn y pandemig COVID-19 bod rhagfarn hiliol, anghydraddoldebau a gwahaniaethau wedi arwain at effeithio’n anghymesur ar gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.  Gan ddefnyddio dull ansoddol, archwiliodd yr astudiaeth Children, Young People and Families y ffactorau dylanwadol a effeithiodd ar les a gwytnwch ieuenctid Du ac Asiaidd 12-19 oed. Mae’r… Read More

Ffactorau risg rhieni a’r tebygolrwydd y bydd plant yn dod i ofal.

Mae nifer o broblemau rhieni eisoes wedi bod yn gysylltiedig â phlant sy’n dod i mewn i ofal.  Mae’r rhain yn cynnwys problemau iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac anableddau dysgu.  Fodd bynnag, mae llawer o bethau am y berthynas rhwng y materion hyn mewn rhieni a mynediad plant i ofal nad ydynt yn hysbys.  Er… Read More

The young carer spectrum: Investigating the larger population to better understand and support those with problematic caring roles.

Sbectrwm gofalwyr ifanc: Ymchwilio i’r boblogaeth ehangach i gael gwell dealltwriaeth a chefnogi’r rhai sydd â rolau gofalu sy’n peri problemau. Cyflwynir gan: Dr. Ed Janes (Prifysgol Caerdydd) Mae 30 mlynedd o ymchwil wedi astudio profiadau gofalwyr ifanc, plant sy’n gofalu am aelodau’r teulu oherwydd salwch neu anabledd, ac wedi amlygu’r effeithiau negyddol yn aml… Read More