Cyflwynydd: Dr Nell Warner, Cardiff University

Amser: 12:00 – 13:00

Dyddiad: 20/09/23

Lleoliad: ZOOM, Ar-lein

Mae nifer o broblemau rhieni eisoes wedi bod yn gysylltiedig â phlant sy’n dod i mewn i ofal.  Mae’r rhain yn cynnwys problemau iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac anableddau dysgu.  Fodd bynnag, mae llawer o bethau am y berthynas rhwng y materion hyn mewn rhieni a mynediad plant i ofal nad ydynt yn hysbys.  Er enghraifft, a yw’r ffactorau hyn yn cael yr un effaith ar debygolrwydd gofal os ydynt yn digwydd mewn mamau neu thadau neu os ydynt yn digwydd mewn ardaloedd o amddifadedd uchel neu isel? Sut mae eu heffaith yn amrywio mewn gwahanol awdurdodau lleol? Nid ydym ychwaith yn gwybod sut mae nodweddion y plentyn yn effeithio ar effaith y materion hyn.  Bydd y weminar hon yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a gynhaliwyd i archwilio’r materion hyn.  Defnyddiodd yr astudiaeth ddata a gasglwyd fel mater o drefn gan wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru a’i gysylltu â data o iechyd ac addysg i edrych ar y cartrefi yr oedd plant yn byw ynddynt cyn iddynt ddechrau gofal. Edrychodd ar y ffactorau risg yn yr oedolion sy’n byw yn y cartrefi hynny yn ogystal â nodweddion y plant.  Cymharwyd y rhain â gweddill y boblogaeth ac fe’u defnyddiwyd i ateb rhai o’r cwestiynau hyn.  Bydd y weminar yn esbonio’r astudiaeth yn fanylach, yn cyflwyno’r prif ganfyddiadau ac yn rhoi cyfle i gyfranogwyr eu trafod.

ExChange Wales is not Responsible for any external content or resources.