Digwyddiadau

Mae ExChange Wales yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth ynghyd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau o ofal.

Trwy ein cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau, mae ExChange yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol ledled Cymru. Wrth ddenu siaradwyr cenedlaethol blaenllaw, rydym yn dysgu ac yn cynghori ymchwil sy’n effeithio polisi ac ymarfer. Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth flaenori profiadau llaw gyntaf pobl â phrofiad o ofal.

Mae ystod o ffyrdd y gallwch chi weithio gydag ExChange. Os ydych chi am gynnal gweithdy ExChange, gweminar, podlediad neu flog, cysylltwch â ni.

" alt="thumbnail" />

Y Ddarlith Flynyddol ar Fabwysiadu 2024

Yn dilyn ein cynhadledd hynod lwyddiannus ar fabwysiadu yn 2023, mae’n bleser gennym lansio ein Darlith Flynyddol ar Fabwysiadu 2024. Ein siaradwr gwadd fydd yr Athro Laura Machin o Brifysgol Lancaster, a fydd yn cyflwyno ei gwaith ar y prosiect Adopters Advocacy Project. COFRESTRWCH NAWR. Mae’r Athro Machin – a gafodd ei mabwysiadu yn blentyn ac sydd nawr yn rhiant sydd wedi mabwysiadu – yn aelod o’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Fabwysiadu a Sefydlogrwydd. Lansiodd y prosiect Adopters Advocacy i amlygu lleisiau ac anghenion darpar fabwysiadwyr a mabwysiadwyr yn ystod y broses fabwysiadu ac ar ôl i blentyn gael eu mabwysiadu gan sicrhau ar yr un pryd nad oes llai o sylw yn cael ei roi i anghenion plant sy’n cael eu mabwysiadu a’u teuluoedd biolegol. Cynhelir y ddarlith ddydd Mercher 20 Mawrth, 10.30am-12.00pm yn Adeilad Morgannwg, Caerdydd, canolbwynt y gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd yn ddigwyddiad hybrid. COFRESTRWCH NAWR i ymuno wyneb yn wyneb neu ar-lein.

location-iconRoom -1.80, Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, King Edward VII Avenue, Caerdydd, CF10 3WT (neu ar-lein)

time-icon10:30 - 20/03/2024

Cymerwch olwg ar ein cynhadledd ddiweddaraf.

Mae cynadleddau ExChange Cymru yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw ynghyd ag ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaethau i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau gofal.
Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

Rhag 13, 2023

1 – 24 Tachwedd 2023 Cynhelir y gyfres hon o gynadleddau drwy gydol mis Tachwedd 2023. Rydym wedi dod ag amrywiaeth o siaradwyr ac ymchwilwyr ynghyd i ystyried materion iechyd meddwl drwy gydol cwrs bywyd, gan gynnwys plant a phobl…

Gweminar: Edrych ar anghenion rhamantus fel rhan o ymarfer gofal cymdeithasol iechyd meddwl

Dyma’r bedwaredd weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Crynodeb Ystyrir y gallu i greu perthnasau cryf yn hollbwysig i adfer iechyd meddwl. Prin iawn yw’r astudiaethau sydd wedi ymchwilio i brofiadau pobl â phroblemau iechyd meddwl wrth greu neu gynnal perthynas rhamantus. Aeth yr astudiaeth hon i’r… Read More

Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal: Tystiolaeth adolygu systematig

Dyma’r ail weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn bryder mawr o hyd. Hyd yma, nid yw wedi bod yn glir pa raglenni a allai fynd i’r afael â’r deilliannau hyn yn… Read More

Gweminar: Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr

Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr Cyflwynydd: Dr Jeremy Dixon, Prifysgol Caerfaddon *Bydd cod disgownt yn cael ei ddarparu i fynychwyr ar gyfer y rhai sy’n dymuno prynu llyfr Jeremy, ‘Adult Safeguarding Observed’* Crynodeb: Bydd y cyflwyniad hwn yn manylu ar ddisgrifiadau gweithwyr cymdeithasol o wneud gwaith diogelu oedolion gyda defnyddwyr gwasanaethau,… Read More

Gweminar: Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion – Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau cadarn heb ddefnyddio’r sylfaen ymchwil? Mae ymarfer a gyfoethogir gan ymchwil bob amser wedi bod yn safon aur ym maes gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, mae wedi bod yn her ers tro byd i wneud hynny yn rhan naturiol o’r ymarfer… Read More

Gweminar: Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

Gweminar: “Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal: Tystiolaeth adolygu systematig” Dydd Mawrth, 15 Tachwedd, 16:00-17:00 GMT+1  Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn parhau’n bryder mawr. Hyd yma, nid yw wedi bod… Read More

Gweminar: Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer a gwaith ymchwil o dreialon ymyrraeth

Ein trydydd gweminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Navigating Mental Health “Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer ac ymchwil o dreialon ymyrraeth” Crynodeb Mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn fwy tebygol o fod â rhwydweithiau llai ac yn profi… Read More

Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Mae’r cyflwyniad hwn yn darparu tystiolaeth empirig newydd am lwybrau mynediad i ofal, llwybrau drwy ofal, a deilliannau lleoliadau ar gyfer y plant ieuengaf un yn y system ofal yng Nghymru. Drwy fynd i’r afael â chwestiynau am lwybrau gwirfoddol a gorfodol i ofal, mae’n uniongyrchol gysylltiedig â chwestiynau a godwyd yn adroddiad terfynol y… Read More