Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Mae’r cyflwyniad hwn yn darparu tystiolaeth empirig newydd am lwybrau mynediad i ofal, llwybrau drwy ofal, a deilliannau lleoliadau ar gyfer y plant ieuengaf un yn y system ofal yng Nghymru. Drwy fynd i’r afael â chwestiynau am lwybrau gwirfoddol a gorfodol i ofal, mae’n uniongyrchol gysylltiedig â chwestiynau a godwyd yn adroddiad terfynol y… Read More

Profiadau Pobl Ifanc sy’n ran o gymuned Ethnig Leiafrifol o Lywio Heriau COVID-19: Persbectif Cyfoeth Diwylliannol Cymunedol 

Roedd tystiolaeth sylweddol yn gynnar yn y pandemig COVID-19 bod rhagfarn hiliol, anghydraddoldebau a gwahaniaethau wedi arwain at effeithio’n anghymesur ar gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.  Gan ddefnyddio dull ansoddol, archwiliodd yr astudiaeth Children, Young People and Families y ffactorau dylanwadol a effeithiodd ar les a gwytnwch ieuenctid Du ac Asiaidd 12-19 oed. Mae’r… Read More

Ffactorau risg rhieni a’r tebygolrwydd y bydd plant yn dod i ofal.

Mae nifer o broblemau rhieni eisoes wedi bod yn gysylltiedig â phlant sy’n dod i mewn i ofal.  Mae’r rhain yn cynnwys problemau iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac anableddau dysgu.  Fodd bynnag, mae llawer o bethau am y berthynas rhwng y materion hyn mewn rhieni a mynediad plant i ofal nad ydynt yn hysbys.  Er… Read More

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Croeso i’n cyfres o gynadleddau ExChange o’r enw Ail-fframio Mabwysiadu, a fydd yn cael eu cynnal o fis Mai hyd at fis Mehefin 2023. Ein nod yw taflu goleuni ar faes sy’n cael ei anghofio’n aml, sef maes mabwysiadu, a thynnu sylw at yr ymchwil a’r datblygiadau mwyaf diweddar a phwysig yn y maes hwn.… Read More

The young carer spectrum: Investigating the larger population to better understand and support those with problematic caring roles.

Sbectrwm gofalwyr ifanc: Ymchwilio i’r boblogaeth ehangach i gael gwell dealltwriaeth a chefnogi’r rhai sydd â rolau gofalu sy’n peri problemau. Cyflwynir gan: Dr. Ed Janes (Prifysgol Caerdydd) Mae 30 mlynedd o ymchwil wedi astudio profiadau gofalwyr ifanc, plant sy’n gofalu am aelodau’r teulu oherwydd salwch neu anabledd, ac wedi amlygu’r effeithiau negyddol yn aml… Read More

Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer?

Gweminar 14 Rhagfyr 2022, 13:00-14:00 Cyflwynydd: Dr Sara Long, Canolfan DECIPHer, Prifysgol Caerdydd Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer? Ym Mhrifysgol Caerdydd ac Abertawe gwnaethom ymchwilio i dros 30,000 o blant yng Nghymru i ddeall beth sy’n digwydd dros amser i blant… Read More

Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer?

Ym Mhrifysgol Caerdydd ac Abertawe gwnaethom ymchwilio i dros 30,000 o blant yng Nghymru i ddeall beth sy’n digwydd dros amser i blant sy’n cael help gan y gwasanaethau cymdeithasol. Fe wnaethom archwilio’r berthynas rhwng perfformiad plant 16 oed yn yr ysgol a chael eu derbyn i’r ysbyty. Fe wnaethom gymharu pedwar grŵp o blant:… Read More

Cysuron Cartref: Gwneud pethau’n iawn mewn gofal preswyl i oedolion

Croeso i Gysuron Cartref: Gwneud pethau’n iawn mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Mae’r gynhadledd hon sydd i ddod yn cynnwys gweminarau byw, blogiau, gweminarau wedi’u recordio ymlaen llaw ac ystod o adnoddau sydd â’r nod o rannu arferion gorau mewn gofal cymdeithasol i oedolion. Gweminarau Blogiau Adnoddau

Cyfres Cynhadledd Hydref Cyfnewid: Pontio ar gyfer Pobl Ifanc

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein cyfres o gynadleddau’r hydref ar ‘Gyfnodau Pontio Pobl Ifanc’ a fydd yn cynnwys gweminarau, fideos, podlediadau, blogiau a rhagor.  Gweminarau Recordiadau Podlediad: Pontio i’r Brifysgol – Heriau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal Dr Hannah Bayfield and Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd. Gwrandewch ar y podlediad Fideo: Deall Anghenion Cymorth Plant a Fabwysiadwyd o’r System Gofal Cyhoeddus:  Canfyddiadau Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru ​Dr. Amy Paine, Prifysgol Caerdydd Gwyliwch yr fideo Podlediad: Ydych chi’n gadael gofal mewn gwirionedd os aelod o’r teulu yw eich gofalwr? Cyfnodau pontio yng nghyd-destun gofal gan berthynasLorna Stabler, Prifysgol… Read More