Digwyddiadau

Mae ExChange Wales yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth ynghyd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau o ofal.

Trwy ein cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau, mae ExChange yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol ledled Cymru. Wrth ddenu siaradwyr cenedlaethol blaenllaw, rydym yn dysgu ac yn cynghori ymchwil sy’n effeithio polisi ac ymarfer. Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth flaenori profiadau llaw gyntaf pobl â phrofiad o ofal.

Mae ystod o ffyrdd y gallwch chi weithio gydag ExChange. Os ydych chi am gynnal gweithdy ExChange, gweminar, podlediad neu flog, cysylltwch â ni.

" alt="thumbnail" />

Gweminar: Model Cymorth i Blant yng Nghymru gyda Rhiant yn y Carchar

Prosiect ASPIRE (Actioning a Schools & Prisons Independent Research Evaluation) Ym mis Gorffennaf 2023, comisiynodd Llywodraeth Cymru dîm ASPIRE am gyfnod o 12 mis i baratoi opsiynau ac ystyriaethau ar gyfer model cenedlaethol o gymorth er mwyn gwella lles a chanlyniadau addysgol plant yng Nghymru y mae carcharu rhiant yn effeithio arnyn nhw. Mae tîm ASPIRE yn gydweithrediad sy’n cael ei arwain gan Families Outside (elusen genedlaethol yn yr Alban sy'n cefnogi teuluoedd y mae carcharu’n effeithio arnyn nhw) a’i gefnogi gan ddau academydd, dau ymgynghorydd annibynnol sy'n arbenigo mewn polisi ac ymarfer mewn cysylltiad â phlant y mae carcharu’n effeithio arnyn nhw, a dau gynorthwyydd ymchwil. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys pum cam casglu data, gan gynnwys cyfweliadau â phlant, cyfweliadau â mamau, arsylwadau ar y Parth Ysgolion yng ngharchardai CEF Y Parc a CEF Caerdydd, a grwpiau ffocws gyda thadau yn y carchar. Roedd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys digwyddiad bwrdd crwn i randdeiliaid a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y gweminar hwn yn cyflwyno canfyddiadau allweddol yr astudiaeth a'r argymhellion ar gyfer model cymorth Cymru gyfan i blant a phobl ifanc yng Nghymru sydd â rhiant yn y carchar.

location-iconAr-lein, ZOOM

time-icon12:00 - 24/09/2024

" alt="thumbnail" />

Gweminar: Lles mewn Ysgolion a Cholegau – Astudiaeth WiSC: Canfyddiadau ac Argymhellion

Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys canfyddiadau astudiaeth ymchwil empirig 'Lles mewn Ysgolion a Cholegau (WiSC) yng Nghymru, lle mai'r amcan oedd deall profiadau rhanddeiliaid o ddarparu a derbyn darpariaeth iechyd meddwl a lles ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) â phrofiad o ofal mewn ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach, er mwyn datblygu argymhellion i wella ansawdd y gwasanaeth a sicrhau mynediad teg. Edrychodd yn benodol ar y berthynas rhwng gweithwyr cymdeithasol, staff ysgol a choleg, gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol, a phlant a phobl ifanc â phrofiad o ofal a sut yr oedd hyn yn effeithio ar y ddarpariaeth o wasanaethau lles a sut maen nhw’n cael ei derbyn. Gan gynnwys astudiaethau achos yn ymwneud ag ysgolion uwchradd, colegau Addysg Bellach, timau gofal cymdeithasol, a thimau iechyd meddwl, bydd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar ganlyniadau ansoddol yr astudiaeth dulliau cymysg hon. Yn gyntaf, bydd themâu astudio sy'n ymwneud ag anghenion iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal a sut mae ysgolion a cholegau yn ceisio cyflawni’r gofynion hyn yn cael eu harchwilio. Yna trafodir themâu sy'n ymwneud â rôl gweithio drawsffiniol rhwng staff gofal cymdeithasol ac addysg, gan gynnwys yr heriau a'r cyfleoedd o weithio yn y modd yma a sut mae nhw’n wahanol yn ôl oedran a phrofiad gofal, e.e. gofal maeth a gofal gan berthynas. Bydd y cyflwyniad yn dod i ben gydag awgrymiadau ar gyfer arferion a pholisi ynghylch iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal mewn lleoliadau addysgol a thrwy gydol y cyfnod pontio rhyngddyn nhw.

location-iconAr-lein, ZOOM

time-icon13:00 - 18/09/2024

" alt="thumbnail" />

Gweminar: Gwerthusiad o Incwm Sylfaenol ar gyfer pobl sy’n gadael gofal yng Nghymru - Canfyddiadau o’r flwyddyn gyntaf.

Cynllun unigryw mewn sawl ffordd a gafodd ei lansio ym mis Gorffennaf 2022, yw’r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol ar gyfer Pobl sy’n Gadael Gofal yng Nghymru. Nid oes cynllun o’r fath wedi rhoi taliadau rheolaidd mor sylweddol â’r rhai a gafodd eu derbyn gan bobl ifanc a oedd yn rhan o’r cynllun arbrofol hwn, ac nid oes unrhyw gynlluniau incwm sylfaenol eraill wedi bod yn agored i garfan genedlaethol o bobl sy’n gadael gofal o 18 oed yn derbyn taliadau am hyd at ddwy flynedd. Mae’r cynllun arbrofol yn cael ei werthuso gan dîm sy’n cael eu harwain gan ymchwilwyr yng Nghanolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant, CASCADE, Prifysgol Caerdydd, ac mae’r gwaith gwerthuso bellach yn ei ail flwyddyn. Bydd y sesiwn hon yn seiliedig ar yr adroddiad blynyddol cyntaf o'r astudiaeth, sy'n cynnwys canfyddiadau cynnar. Byddwn ni’n disgrifio’r grŵp o bobl ifanc sy’n derbyn yr incwm sylfaenol, ac yn cyflwyno sut y byddwn ni’n bwriadu rhoi’r cynllun ar waith, ac yn trafod canfyddiadau a phrofiadau’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’r cynllun. Cyflwynydd: David Westlake, CASCADE ym Mhrifysgol Caerdydd.

location-iconAr-lein, ZOOM

time-icon13:00 - 11/09/2024

Cymerwch olwg ar ein cynhadledd ddiweddaraf.

Mae cynadleddau ExChange Cymru yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw ynghyd ag ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaethau i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau gofal.
CASCADE: Dathlu 10 Mlynedd

CASCADE: Dathlu 10 Mlynedd

Gor 10, 2024

Yn ystod 2024, mae CASCADE yn falch iawn o fod yn dathlu degawd o effaith drawsnewidiol ar ofal cymdeithasol plant. Mae ein taith ddeng mlynedd yn llawn astudiaethau arloesol a chyfraniadau sylweddol at bolisi ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol…

Gweminar: Edrych ar anghenion rhamantus fel rhan o ymarfer gofal cymdeithasol iechyd meddwl

Dyma’r bedwaredd weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Crynodeb Ystyrir y gallu i greu perthnasau cryf yn hollbwysig i adfer iechyd meddwl. Prin iawn yw’r astudiaethau sydd wedi ymchwilio i brofiadau pobl â phroblemau iechyd meddwl wrth greu neu gynnal perthynas rhamantus. Aeth yr astudiaeth hon i’r… Read More

Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal: Tystiolaeth adolygu systematig

Dyma’r ail weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn bryder mawr o hyd. Hyd yma, nid yw wedi bod yn glir pa raglenni a allai fynd i’r afael â’r deilliannau hyn yn… Read More

Gweminar: Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr

Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr Cyflwynydd: Dr Jeremy Dixon, Prifysgol Caerfaddon *Bydd cod disgownt yn cael ei ddarparu i fynychwyr ar gyfer y rhai sy’n dymuno prynu llyfr Jeremy, ‘Adult Safeguarding Observed’* Crynodeb: Bydd y cyflwyniad hwn yn manylu ar ddisgrifiadau gweithwyr cymdeithasol o wneud gwaith diogelu oedolion gyda defnyddwyr gwasanaethau,… Read More

Gweminar: Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion – Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau cadarn heb ddefnyddio’r sylfaen ymchwil? Mae ymarfer a gyfoethogir gan ymchwil bob amser wedi bod yn safon aur ym maes gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, mae wedi bod yn her ers tro byd i wneud hynny yn rhan naturiol o’r ymarfer… Read More

Gweminar: Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

Gweminar: “Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal: Tystiolaeth adolygu systematig” Dydd Mawrth, 15 Tachwedd, 16:00-17:00 GMT+1  Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn parhau’n bryder mawr. Hyd yma, nid yw wedi bod… Read More

Gweminar: Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer a gwaith ymchwil o dreialon ymyrraeth

Ein trydydd gweminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Navigating Mental Health “Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer ac ymchwil o dreialon ymyrraeth” Crynodeb Mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn fwy tebygol o fod â rhwydweithiau llai ac yn profi… Read More

Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Mae’r cyflwyniad hwn yn darparu tystiolaeth empirig newydd am lwybrau mynediad i ofal, llwybrau drwy ofal, a deilliannau lleoliadau ar gyfer y plant ieuengaf un yn y system ofal yng Nghymru. Drwy fynd i’r afael â chwestiynau am lwybrau gwirfoddol a gorfodol i ofal, mae’n uniongyrchol gysylltiedig â chwestiynau a godwyd yn adroddiad terfynol y… Read More