Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant o pobl ifanc

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs hanner ddydd 
Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn wedi’i osod yn benodol yng nghyd-destun Cymru. Bydd yn caniatáu i gyfranogwyr ystyried y materion ar gyfer eu rôl a’u sefydliad. Trwy gymryd rhan mewn ystod o ymarferion, bydd cyfranogwyr yn ennill dealltwriaeth o elfennau allweddol gweithio’n ddiogel ac yn gyfrifol gyda phlant a phobl ifanc ac yn dysgu sut y gallant ymateb yn effeithiol lle mae ganddynt bryderon.


Mae’r cwrs byr hwn wedi’i anelu at bobl sy’n newydd i’r gwaith hwn neu sydd angen diweddariad ar eu gwybodaeth a’u sgiliau gan gynnwys deddfwriaeth gyfredol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs hanner ddydd

Ydy COVID wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein?
Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd newydd gweithio o bell, dyma’r cwrs i chi.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

ACE: Adeiladu gwytnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

Cwrs hanner ddydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Astudiaeth Cymru ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn datgan bod “Corff cynyddol o dystiolaeth bod ein profiadau yn ystod plentyndod yn gallu effeithio ar iechyd ar hyd cwrs bywyd. Mae plant sy’n profi plentyndod ansawdd isel, sy’n llawn straen yn fwy tebygol o fabwysiadu ymddygiad sy’n niweidio iechyd yn ystod y glasoed, a gall hynny yn ei dro arwain at salwch meddwl ac afiechydon fel canser, clefyd y galon a diabetes yn ddiweddarach mewn bywyd.”
“Nid dim ond yng nghyswllt iechyd mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn destun pryder. Mae profi ACEs yn golygu bod unigolion yn fwy tebygol o gyflawni’n wael yn yr ysgol, yn fwy tebygol o ymwneud â throseddu, ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o’r gymdeithas”.

Arweinydd Dynodedig Diogelu : “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel”

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs Deuddydd

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bobl sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ gan weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl, hefyd gwasanaethau sy’n darparu cymorth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn. Mae gan y Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant rôl hanfodol o fewn sefydliadau sy’n helpu i sicrhau bod mesurau diogelu digonol ar waith a bod camau angenrheidiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn cael eu codi.

Bydd yr hyfforddiant deuddydd hwn yn ystyried y canlynol:

 • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
 • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
 • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith
 • ‘Camddefnyddio ymddiriedaeth’ a sut mae parhau’n effro i droseddau rhywiol posibl o fewn y sefydliad
 • Asesu pryderon am blentyn, a chyfeirio’r achos at y gwasanaethau cymdeithasol os bydd angen
 • Y system amddiffyn plant statudol a’r hyn y gellir ei ddisgwyl gennych
 • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
 • Amrywiaeth a nodweddion ychwanegol sy’n gwneud rhai plant yn arbennig o agored i niwed

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Hyfforddiant Diogelu Digidol

Cwrs hanner ddydd

Mae arferion gwaith wedi newid yn sylweddol ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Bu symudiad aruthrol tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae elfennau o hynny’n debygol o barhau yn y tymor hir. Er bod sefydliadau wedi ymateb mor gyflym â phosib i’r newidiadau hyn, mae angen i ni sicrhau bod rhyngweithio yn y byd ar-lein yn digwydd mor ddiogel â phosib.

Nod y sesiwn hyfforddi hon yw ymdrin â’r bwlch dealltwriaeth ynghylch diogelu digidol.

O ddeall bod y newid i weithio ar-lein yn debygol o fod yn un hirdymor, mae’n hanfodol bod ymarferwyr a’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn meddu ar yr offer a’r sgiliau i weithio’n effeithiol, yn hyderus ac yn ddiogel gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.

Bydd y sesiynau’n cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol ac yn lleihau’r risgiau i blant a phobl ifanc wrth ymgysylltu â darparwyr gwasanaeth ar-lein. Bydd yr hyfforddiant yn berthnasol i ymarferwyr ar draws ystod eang o feysydd gwasanaeth sydd am sicrhau bod eu hymwneud â phlant a phobl ifanc ar-lein yn digwydd yn ddiogel.

Bydd y sesiwn yn:

 • Rhoi mwy o wybodaeth i weithwyr proffesiynol am ystyriaethau diogelu wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.
 • Darparu gwybodaeth i weithwyr proffesiynol ar gyfer mynd ati’n hyderus i asesu risg pob offeryn digidol maen nhw’n ystyried eu defnyddio yn eu gwaith.
 • Cynyddu dealltwriaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol o’r ystyriaethau ymarferol a moesegol wrth ymgysylltu â phlant a phobl ifanc trwy blatfform penodedig.
 • Cynyddu dealltwriaeth o ymddygiad priodol ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol wrth weithio ar-lein gyda phlant a phobl ifanc.
 • Cyflwyno ystyriaethau ynghylch y mesurau o dan GDPR a luniwyd i amddiffyn plant a phobl ifanc wrth ymgysylltu ar-lein.
 • Galluogi plant a phobl ifanc i ddeall paratoi amhriodol ar-lein, sut i roi gwybod amdano a ble i droi am help.
 • Cynyddu cyswllt diogel rhwng ymarferwyr a phob plentyn, yn benodol rhai agored i niwed, fel bod y rhai sydd ag angen gwasanaethau ychwanegol yn fwy tebygol o gael eu hadnabod gan ymarferwyr a derbyn y gefnogaeth mae arnyn nhw ei hangen.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Jon Trew yn hyfforddwr amddiffyn plant profiadol ar ôl hyfforddi i grwpiau mor amrywiol â staff cynnal a chadw tai, deintyddion a gweithwyr gofal plant. Mae gan Jon brofiad eang o weithio gyda phlant o bob oed a chefndir, ar ôl rheoli canolfan blant, meithrinfa, clwb ar ôl ysgol a chynlluniau gofal chwarae gwyliau. Cyn gynted ag y 1990au, roedd Jon yn frwdfrydig am ddefnyddio cyfrifiaduron i weithio gyda phlant mor ifanc â phedwar a phump ac mae wedi parhau i hyrwyddo ffyrdd diogel i blant ifanc gael mynediad i’r rhyngrwyd a chyfryngau electronig eraill. Mae gan Jon brofiad o weithio wyneb yn wyneb â phlant yn ogystal â dealltwriaeth ddofn o’r heriau technegol y mae’n eu cyflwyno. Dywedodd Jon “Canfu astudiaeth ym mis Hydref 2011 ar gyfartaledd, y plant sy’n defnyddio cyfrifiaduron yn dechrau gwneud hynny yn 3 ½ oed, tra bod hanner y plant dan 8 yn yr Unol Daleithiau wedi cael mynediad i ddyfais symudol fel ffôn smart, iPad neu dabled arall. Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd enfawr i’n plant archwilio, dysgu a mwynhau, ond mae bygythiadau ac anawsterau yn cyfateb i fanteision y chwyldro hwn. Aros nes bydd plant yn cyrraedd eu harddegau cynnar cyn i ni ystyried diogelwch y rhyngrwyd yn rhy hwyr. Rhaid i rieni, athrawon a phob gweithiwr proffesiynol gofal plant godi i’r her hon a sicrhau eu bod yn gallu arwain, monitro a diogelu ein plant drwy’r oed newydd hon”.

Rhifyn arbennig o Thrive Magazine i bobl ifanc yn canolbwyntio ar ‘Berthnasoedd Iach’

Fis Tachwedd y llynedd, gweithiodd y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru, y Fforwm Gofal Pobl Ifanc, gydag elusen Brook i drafod pwysigrwydd sicrhau bod pobl ifanc mewn gofal maeth yn cael perthnasoedd iach â phawb o’u cwmpas – ffrindiau, teulu, eu cariadon a’u gofalwyr maeth. Fe wnaethon nhw rannu eu profiadau a’u barn er mwyn llywio’r rhifyn diweddaraf hwn o’r cylchgrawn a’i ddatblygu. Mae’r cylchgrawn yn edrych ar sut y gall pobl ifanc berchnogi eu perthnasoedd, wrth ystyried eu gwerthoedd a bod yn driw iddyn nhw eu hunain. Diolch o galon i’r bobl ifanc a gymerodd ran!


Y Gweinidog yn croesawu’r adroddiad addysg ar gymunedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi derbyn holl argymhellion adroddiad ar Gymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd i ysgolion.

Mae’r Gweinidog wedi cadarnhau hefyd y caiff £500,000 ei ddarparu tuag at weithredu argymhellion yr adroddiad, fel rhan o’r broses o roi cwricwlwm newydd Cymru ar waith.

Mae’r adroddiad gan Weithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd, a gadeirir gan yr Athro Charlotte Williams OBE, yn gwneud 51 o argymhellion i gyd.

Mae’r argymhellion yn canolbwyntio ar nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys gwella adnoddau addysgol, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol y gweithlu, ac Addysg Gychwynnol Athrawon.

Mae’r adroddiad hefyd yn gwneud argymhellion ynghylch materion fel cynaliadwyedd a phwysigrwydd gweithredu ar lefel yr ysgol gyfan, gan gynnwys rhieni, llywodraethwyr a chymunedau ehangach.

Yn y cwricwlwm newydd, a gaiff ei addysgu i ddysgwyr iau o 2022, bydd hanes Cymru a’r amrywiaeth o’i fewn yn orfodol o fewn y Dyniaethau, un o chwe Maes Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm. Mae’r datganiad o’r hyn sy’n bwysig o ran y Dyniaethau, y ‘syniadau mawr’ a’r prif egwyddorion ym mhob Maes yn cyfeirio at ddealltwriaeth gyffredin o hanes amrywiol, treftadaeth ddiwylliannol ac amrywiaeth ethnig Cymru a’r byd ehangach.

Wrth i’r adroddiad terfynol gael ei gyhoeddi, dywedodd yr Athro Williams:

“Mae’r gwaith hwn yn ddigynsail, ac mae ei angen yn fawr. Mae’r adolygiad yn torri tir newydd o ran diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru.

Mae’r hyn sy’n digwydd mewn ysgolion ledled Cymru, y ffordd y maen nhw’n ymateb i bryderon yr adroddiad hwn, yn gweithredu arnyn nhw ac yn cynnal y gwaith hwnnw yn hollbwysig i les plant a phobl ifanc yng Nghymru, i les y rheini sydd o gefndiroedd lleiafrifol ac i les cymdeithas yn gyffredinol.

All addysg ynddo’i hun ddim mynd i’r afael â’r ffactorau cymdeithasol, diwylliannol a strwythurol sy’n cynnal anghydraddoldeb hiliol. Fodd bynnag, gall addysgu fynd gryn ffordd i greu dinasyddion egwyddorol a gwybodus y dyfodol.

Dw i’n hyderus y bydd cynigion yr adroddiad hwn yn galluogi’r gymuned addysg i fynd i’r afael yn fwy systemataidd â’r maes blaenoriaeth hwn ac ymateb iddo gyda’i gilydd.”

Yn ei hymateb i’r adroddiad terfynol, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

“Dw i’n ddiolchgar iawn i’r Athro Williams a’r Gweithgor am yr adroddiad, sy’n drylwyr ac yn dreiddgar, gan gynnig gwirioneddau anghysurus ac argymhellion clir.

Fel y mae’r adroddiad yn ei nodi, dim ond drwy ddatgelu amrywiol safbwyntiau a chyfraniadau cymunedau lleiafrifoedd ethnig at ddatblygiad Cymru ar hyd ein hanes a hyd heddiw y gallwn gyfoethogi ein cwricwlwm newydd.

Os ydyn ni i gyflawni un o ddibenion craidd ein cwricwlwm newydd, sef datblygu pobl ifanc sy’n “ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd”, rhaid inni sicrhau bod profiadau plant yn cael eu hehangu drwy ddod i gysylltiad â safbwyntiau, themâu a chyfraniadau lleiafrifoedd ethnig.

Dw i wrth fy modd yn cael derbyn holl argymhellion yr adroddiad a rhoi cymorth ariannol i sicrhau bod yr argymhellion hyn yn cael eu gweithredu’n llawn.

Gan ategu gwaith yr adroddiad addysg, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb Hiliol yr wythnos nesaf, sef ‘Cymru Wrth-hiliol’, sy’n amlinellu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â hiliaeth strwythurol a systemataidd a chreu Cymru wrth-hiliol erbyn 2030.”

Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

29/04/2021
09:30 – 12:30

Cwrs undydd
Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd COVID-19 yn gysylltiedig â lefelau uwch o ansicrwydd, pryder a straen. Gall digwyddiadau sy’n achosi straen a braw greu bygythiadau i’n hymdeimlad o ddiogelwch, a chreu teimladau o dristwch dwys, a’n bod yn colli pŵer a rheolaeth yn ein bywydau. Gan fod y Deyrnas Unedig i mewn ac allan ac y bydd yn raddol ddechrau llacio’r cyfyngiadau ar symud, bydd ymarferwyr o bob cyd-destun yn ailgysylltu â’r plant a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw. Ar yr adeg hon, rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio helpu plant i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd yn eu bywydau yn ystod y misoedd diwethaf, ac i weithwyr proffesiynol fedru cynllunio ar gyfer llacio’r cyfyngiadau.

COVID-19 a’r Gymru Wledig

Dydd Mawrth 23ain Mawrth

7.00yp – 8.30yp


A hithau’n flwyddyn ers cyfnod clo cyntaf y Cofid, bydd y digwyddiad hwn a fydd ar agor i’r cyhoedd, yn rhad ac am ddim, yn trafod sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gefn gwlad Cymru; sut mae cymunedau a’r gwasanaethau cyhoeddus wedi ymateb; a’r anghenion ar gyfer adfer ar ôl COVID-19. Bydd y panelwyr yn ymdrin â gwahanol elfennau o gefn gwlad – busnesau, diwylliant, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus a grwpiau cymdeithasol sy’n agored i niwed – ac fe fydd cyfleoedd i godi cwestiynau a thrafod atebion.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i:  Tocyn Cymru, CWPS-WISERD

Cwrdd â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc ac ymuno ar ein trafodaeth

6pm i 8pm Dydd Mercher, 31 Mawrth
Ymunwch â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc i archwilio a thrafod materion cyfredol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc gysylltu a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefel genedlaethol (Erthygl 12).
Canlyniad: Mae Cymru Ifanc yn cyflwyno nifer o argymhellion allweddol i Lywodraeth Cymru sy’n cael eu dylanwadu gan farn pobl ifanc ar y materion sy’n effeithio ar eich bywydau.