Mae’r sesiwn yn cynnig trosolwg o’r Fframwaith Ymarfer Ailuno, fframwaith cynhwysfawr sy’n dwyn ynghyd mewnwelediadau ymchwil, arweiniad ymarferol ac adnoddau i gynorthwyo ymarferwyr i gasglu tystiolaeth gadarn a gwneud penderfyniadau proffesiynol strwythuredig ynghylch parhauster diogel.

Mae’r Fframwaith yn cynrychioli cyfle i fynd i’r afael â chanfyddiadau ymchwil, bod llawer o blant sy’n dychwelyd adref o ofal yn profi camdriniaeth ac esgeulustod pellach neu bod yr lleoliad yn chwalu (gan arwain at ddychweliad i ofal weithiau) (DfE, 2013; Farmer, 2011; Wade, 2011).  Mae’r cyflwyniad yn tynnu sylw at sut y gall asesiad, cynllunio a chefnogaeth gref i blant a theuluoedd newid y tebygolrwydd y bydd plentyn yn dychwelyd i ofal ar ôl i benderfyniad ailuno gael ei wneud. 

Gwerthuswyd effeithiolrwydd y Fframwaith yn 2016, gydag astudiaeth yn dangos bod bron pob plentyn a ddychwelwyd adref o dan y rhaglen wedi aros gartref chwe mis yn ddiweddarach, a bod pryderon ynghylch diogelwch llawer o’r plant wedi dirywio (Gill, C. 2016    Taking Care evaluation: the return home and short-term outcomes for looked after children. Llundain: NSPCC).   Mae’r Fframwaith wedi’i argymell gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) fel adnodd i wella sefydlogrwydd lleoliadau.

Mae’r sesiwn yn cynnwys cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau.

Cyflwynir gan: Chiara Marin, Rheolwr Gweithredu, NSPCC ac Anna Holland, Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol, NSPCC