Ydych chi’n gadael gofal mewn gwirionedd os aelod o’r teulu yw eich gofalwr? Cyfnodau pontio yng nghyd-destun gofal gan berthynas

Mae gan yr ymchwilwyr PhD Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd ac Abbie Toner, Prifysgol Suffolk brofiad o fod yn ofalwyr sy’n berthnasau. Mae Lorna wedi gwneud gwaith ymchwil gyda gofalwyr sy’n berthnasau, yn rhan o brosiectau yng Nghymru a Lloegr. Mae gan Abbie brofiad helaeth o gefnogi’r rhai sy’n gofalu am eu teidiau, eu neiniau a’u… Read More

Mae’n gymhleth: Archwiliad arhydol o ganfyddiadau pobl ifanc o leoliad mewn gofal maeth a’u myfyrdodau ar newid gofal cymdeithasol plant

Mae rhagdybiaethau ynghylch yr hyn sydd orau i blant sydd â chyfraniad gofal cymdeithasol yn aml yn cael eu gwneud gan weithwyr proffesiynol, ac eto ychydig o astudiaethau sydd wedi gofyn yn systematig i bobl ifanc am eu canfyddiadau ac mae llai fyth o astudiaethau wedi archwilio sut y gall eu safbwyntiau newid dros amser.… Read More

Cynorthwyo rhieni o dan ofal ac wedi hynny

Roedd digwyddiad hwn yn manylu ar ymdrechion diweddar i lunio siarter arfer gorau ar y cyd. Ei nod yw creu newid ystyrlon i rieni o dan ofal awdurdod lleol ac wedi hynny. Mae’r siarter wedi’i gyd-gynhyrchu â rhieni, ymarferwyr a llunwyr polisïau profiadol ym maes gofal ac mae wedi’i hanelu at Rieni Corfforaethol; gweithwyr proffesiynol sy’n… Read More

Deall Anghenion Cymorth Plant a Fabwysiadwyd o’r System Gofal Cyhoeddus: Canfyddiadau Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru

Mae gan bob plentyn a fabwysiadwyd o’r system gofal cyhoeddus yn y DU hanes unigol a chymhleth o adfyd cynnar a all gynnwys profiadau cynnar o gamdriniaeth, esgeulustod neu drafferth yn y cartref. Efallai bod rhai plant wedi bod yn agored i gyffuriau neu alcohol yn y groth. Efallai bod eu risg genetig o ddatblygu… Read More