Siarad a gwrando ar blant a theuluoedd: Rhoi Kitbag i weithio

Siarad a gwrando ar blant oedd y prosiect ymchwil cyntaf i arsylwi’n uniongyrchol yr hyn sy’n digwydd pan fydd gweithwyr cymdeithasol yn cwrdd ac yn cyfathrebu â phlant. Mae’r weminar hon yn tynnu sylw at sut mae’n rhaid deall pob plentyn fel unigolyn unigryw ac mae’n esbonio’r model Cyd-destun Plentyn, a ddatblygwyd o’r ymchwil.

Mae’r weminar hefyd yn cyflwyno Kitbag, adnodd ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, sydd wedi’i gynllunio i hyrwyddo llythrennedd emosiynol plant. Mae Kitbag wedi’i gyflwyno mewn sawl awdurdod lleol gyda llwyddiant mawr, gan helpu gweithwyr cymdeithasol i gyfathrebu’n fwy effeithiol â phlant. Mae’r weminar yn gorffen gyda chwestiynau myfyriol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, gan gynnwys cyd-destun gweithio rhithwir yn argyfwng Covid-19.

Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru

Mae Dr Alyson Rees a Dr Tom Slater o Brifysgol Caerdydd yn adrodd ar ganfyddiadau dadansoddiad ansoddol, amlddisgyblaethol o 20 Adolygiad Ymarfer Plant (CPRs) (Adolygiad Achos Difrifol yn flaenorol) yng Nghymru. Dadansoddwyd yr adolygiadau o dri safbwynt disgyblu gwahanol: y gyfraith, troseddeg ac ymarfer (gwaith cymdeithasol).

Mae’r cyflwyniad yn nodi’r themâu trawsbynciol canlynol: (i) hierarchaeth gwybodaeth, lle cafodd rhai ffynonellau gwybodaeth eu breintio dros eraill; (ii) rhannu / cofnodi gwybodaeth, lle roedd diffygion o ran rhannu neu gofnodi gwybodaeth yn amlwg; (iii) asesiad rhannol, lle nad oedd rhai asesiadau bob amser yn gyfannol; a, (iv) llais y plentyn, lle nad oedd profiad neu bersbectif y plentyn bob amser yn cael ei ystyried. Dyma’r astudiaeth gyntaf i archwilio themâu sy’n dod i’r amlwg o CPRs (Cymraeg) a hwn hefyd yw’r cyntaf i wneud hynny o safbwynt amlddisgyblaethol.

Mae’r gweithdy’n canolbwyntio ar oblygiadau ar gyfer ymarfer a pholisi.

Adnoddau

Gwelwch yma ein hamrywiaeth o adnoddau fideo, adnoddau audio, seminarau ar lein a chyflwyniadau o’n cynadleddau, seminarau ar arweinyddiaeth, symposiwm a gweithdai ymarferol sy’n cyfrannu at ddod a phrofiadau a rennir ac arbenigedd i ymarferwyr, defnyddwyr gwasanaethau ac ymchwilwyr. Mae’r adnoddau hyfforddi yma yn ymgasglu o brofiadau o ofal cymdeithasol ac arbenigedd er mwyn maethu sgiliau yn y maes.

Os hoffech chi gyfrannu at Exchange, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Podlediad Dan Sylw

Young people discussing

Arolwg o ymarferwyr gwaith cymdeithasol yng Nghymru

 Ymunwch â Dr Charlotte Brookfield a Dr Alyson Rees wrth iddynt drafod arolwg o ymarferwyr gwaith cymdeithasol yng Nghymru a gynhaliwyd yn 2017… Darllen mwy

Gweminar Dan Sylw

Woman talking to young person

Siarad a gwrando ar blant a theuluoedd: Rhoi Kitbag i weithio

Siarad a gwrando ar blant oedd y prosiect ymchwil cyntaf i arsylwi’n uniongyrchol yr hyn sy’n digwydd pan fydd gweithwyr cymdeithasol yn cwrdd ac yn cyfathrebu â phlant… Darllen mwy

Darlith Dan Sylw

Father with young child

Darlith Mabwysiadu Flynyddol 2019

Mae’r ddarlith hon yn rhoi trosolwg o arfer mabwysiadu agored yng Ngogledd Iwerddon, gan gynnwys cefnogaeth ôl-fabwysiadu… Darllen mwy

Cynnwys Tadau

Cyfri tadau: Sut all weithwyr cymdeithasol adeiladu perthnasoedd gwell â thadau sy’n ymwneud â gwasanaethau amddiffyn plant?

Chwefror 2019

Mae’r weminar hon yn tynnu ar ganfyddiadau ymchwil a gwblhawyd yn ddiweddar a astudiodd brofiadau dynion o’r system amddiffyn plant yn Lloegr. Astudiodd y prosiect, o’r enw Counting Fathers In, y system amddiffyn plant o safbwynt tadau sy’n rhan ohono, a dilynodd fywydau (ac achosion) tadau dros gyfnod o 12 mis hefyd.

Cyfranogaeth ystyrlon gan blant a phobl ifanc am benderfyniadau sy’n ymwneud a’u gofal

Cyfranogiad ystyrlon plant a phobl ifanc mewn penderfyniadau am eu gofal

Mai 2019

Mae’r weminar hyfforddi hon yn archwilio cyfranogiad plant, yn enwedig mewn perthynas â phlant mewn adolygiadau gofal a chynadleddau amddiffyn plant. Mae’n ystyried canfyddiadau tair astudiaeth a oedd yn cynnwys cyfweliadau â phlant mewn gofal, plant sy’n destun cynllun amddiffyn plant, a’u rhieni, uwch reolwyr, gweithwyr cymdeithasol ac IROs. Mae’n trafod sut olwg sydd ar ymarfer da mewn perthynas â chyfranogiad ystyrlon gan bobl ifanc, yn enwedig mewn adolygiadau plant mewn gofal, ac yn amlinellu rhai o’r rhwystrau a’r galluogwyr i ymarfer o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar blant.

Darlith fabwysiadu flynyddol 2019

Cyswllt teulu genedigaeth ar ôl mabwysiadu, Dysgu o brofiad Gogledd Iwerddon

Ionawr 2019

Mae’r ddarlith hon yn rhoi trosolwg o ymarfer mabwysiadu agored yng Ngogledd Iwerddon, gan gynnwys cefnogaeth ôl-fabwysiadu. Mae’n crynhoi cyfraith achosion mewn perthynas â chysylltiad ôl-fabwysiadu, ac yn tynnu ar ymchwil gyda rhieni mabwysiadol i nodi buddion a heriau unigryw cyfarfodydd plant â’u teulu biolegol.

Pam mae rhai cynorthwywyr gymaint yn fwy effeithiol nag eraill?

Pam fod rhai cynorthwywyr gymaint yn fwy effeithiol nag eraill? Sgwrs gyda’r Athro Tom Sexton a’r Athro Donald Forrester

Hydref 2018

Wrth gael ei gyfweld gan Michael Little (Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cymdeithasol Dartington a chyn Gyfarwyddwr Uned Ymchwil Gymdeithasol Dartington), mae’r Athro Sexton (Prifysgol Indiana), arbenigwr rhyngwladol blaenllaw ym maes Seicoleg Teulu, yn trafod ei ymchwil arloesol ar yr amrywiadau rhwng cwnselwyr a’r canlyniadau y maent yn helpu pobl i’w cyflawni. Pam mae gwahanol gwnselwyr sy’n defnyddio’r un dull yn sicrhau canlyniadau amrywiol? Mae’r Athro Forrester (Cyfarwyddwr CASCADE a Chanolfan Gofal Cymdeithasol Plant sy’n Gweithio) yn siarad am ymchwil newydd ganddo ef a’i dîm sy’n nodi ffactorau allweddol sy’n gweithredu canlyniadau mewn gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd. Mae ei ganfyddiadau’n awgrymu bod perthnasoedd yn bwysig – ond dim digon ar eu pennau eu hunain. Felly beth sydd ei angen i helpu pobl yn effeithiol?