Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

1 – 24 Tachwedd 2023 Cynhelir y gyfres hon o gynadleddau drwy gydol mis Tachwedd 2023. Rydym wedi dod ag amrywiaeth o siaradwyr ac ymchwilwyr ynghyd i ystyried materion iechyd meddwl drwy gydol cwrs bywyd, gan gynnwys plant a phobl hŷn. Y nod yw dod ag iechyd meddwl i’r amlwg, gwrando ar brofiadau pobl er… Read More

Cefnogi iechyd meddwl a lles mewn ysgolion uwchradd a cholegau.

Efallai bod plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn profi mwy o broblemau gyda’u hiechyd meddwl, a bod ganddynt lefelau is o les na’u cyfoedion nad ydynt wedi cael profiad o ofal. Ystyrir bod ysgolion yn lleoliad pwysig ar gyfer cefnogi iechyd meddwl a lles pob plentyn a pherson ifanc, ond prin… Read More

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Bydd hunaniaeth plentyn mabwysiedig bob amser yn cwmpasu sawl elfen ac mae iechyd seicolegol a meddyliol tymor hir plentyn yn dibynnu ar ddod o hyd i atebion i gwestiynau sylfaenol am bwy ydyn nhw. Bydd gan bob plentyn sy’n derbyn gofal gynllun cyswllt, gan gynnwys y rhai sydd i’w mabwysiadu. Gall hyn fod naill ai’n… Read More

Sefydlogrwydd Cynnar

Ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn yw Sefydlogrwydd Cynnar sy’n cynnig sefydlogrwydd ar gam cynnar iawn, gan osgoi symudiadau mynych a thrawma yn sgil gwahanu a cholli ffigurau ymlyniad, hyd nes y bydd llys wedi gwneud penderfyniad am gynllun gofal terfynol plentyn. Mae’r angen am gynllunio gofal ansawdd uchel i blant a thracio deublyg yn… Read More

Hil mewn Mabwysiadu, y Presenoldeb Absennol.

Yn y 1960au ystyriwyd nad oedd modd mabwysiadu plant o gefndiroedd Du a Mwyafrif Byd-eang ac anogwyd mabwysiadu traws-hil fel na fyddai’n rhaid i blant aros mewn gofal maeth neu breswyl hirdymor. Ond wrth i dystiolaethau rhai oedolion a fabwysiadwyd yn draws-hiliol gael eu clywed, heriwyd gallu mabwysiadu traws-hil i sicrhau bod plant yn cael… Read More

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Croeso i’n cyfres o gynadleddau ExChange o’r enw Ail-fframio Mabwysiadu, a fydd yn cael eu cynnal o fis Mai hyd at fis Mehefin 2023. Ein nod yw taflu goleuni ar faes sy’n cael ei anghofio’n aml, sef maes mabwysiadu, a thynnu sylw at yr ymchwil a’r datblygiadau mwyaf diweddar a phwysig yn y maes hwn.… Read More