Cyfweld Ysgogiadol ar gyfer gweithio gyda phlant a theuluoedd – sgwrs

Bellach, mae MI (Cyfweld Ysgogiadol) yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn gwasanaethau plant, gan chwarae rhan allweddol mewn ymyriadau megis Llysoedd Cyffuriau ac Alcohol Teulu, y model Diogelu Teuluol a Thimau Cefnogi Teuluoedd Dwys. Yn y sesiwn hon roedd Steve Rollnick (cyd-grëwr Cyfweld Ysgogiadol) yn siarad â Donald Forrester, David Wilkins a Charlie Whittaker am eu llyfr sydd ar ddod ar y pwnc hwn. Roedd y trafodaeth yn cwmpasu’r cyfraniad y gall MI ei wneud at waith plant a theuluoedd a sut i ymateb i broblemau neu heriau allweddol megis sut i gael sgyrsiau anodd a chymhwyso egwyddorion MI yng nghyd-destun amddiffyn plant – a ble bynnag arall mae’r sgwrs yn mynd! Bydd cyfleoedd i’r rhai sy’n mynychu ofyn cwestiynau, rhannu profiadau a chymryd rhan yn y drafodaeth. 

Cyflwyniadau Cascade: Dealltwriaeth o tirwedd gofal cymdeithasol yn Sir Caerfyrddin

Mae Jake Morgan, Cyfarwyddwr Cymunedau a Dirprwy Brif Weithredwr a Stefan Smith, Pennaeth Gwasanaethau Plant yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin yn ymuno â Chyfarwyddwr Canolfan CASCADE, Donald Forrester. Maen nhw’n siarad am eu taith i waith cymdeithasol, gan integreiddio modelau gwaith cymdeithasol yn eu gwaith ymhlith amrywiaeth o bynciau.

Cerddoriaeth: The Right Direction gan Shane Ivers

Cyflwyniadau Cascade: Arweinwyr gofal cymdeithasol a gostwng cyfraddau gofal yn Nghastell-nedd Port Talbot

Mae Andrew Jarrett, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymuno Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil CASCADE, Donald Forrester. Bydd Andrew yn siarad am ei daith a’i brofiad ym maes gwaith cymdeithasol yn ogystal â llu o faterion eraill gan gynnwys cyfraddau plant o dan ofal yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cerddoriaeth: The Right Direction gan Shane Ivers

Podlediadau

Mae’r podlediad hwn yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth at ei gilydd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau o ofal.

Bydd rhagor o bodlediadau ar gael ar amrywiaeth o blatfformau cyn bo hir. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at bodlediad ExChange Cymru, cysylltwch â ni.

Cyflwyniadau CASCADE: Tlodi, Ymarfer a Chyd-destun Cymdeithasol

Mae’r podlediad yn trafod y berthynas rhwng tlodi a chyswllt â gwasanaethau plant. Drwy ddefnyddio ei gwybodaeth am y prosiect Anghydraddoldebau Lles Plant, mae’r Athro Brigid Featherstone yn trafod sut y gall unigolion, awdurdodau lleol a pholisïau cenedlaethol gynorthwyo teuluoedd â’u hamgylchiadau materol.

Miwsig o: The Right Direction gan Shane Ivers – https://www.silvermansound.com

Pam mae rhai cynorthwywyr gymaint yn fwy effeithiol nag eraill?

Pam fod rhai cynorthwywyr gymaint yn fwy effeithiol nag eraill? Sgwrs gyda’r Athro Tom Sexton a’r Athro Donald Forrester

Hydref 2018

Wrth gael ei gyfweld gan Michael Little (Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cymdeithasol Dartington a chyn Gyfarwyddwr Uned Ymchwil Gymdeithasol Dartington), mae’r Athro Sexton (Prifysgol Indiana), arbenigwr rhyngwladol blaenllaw ym maes Seicoleg Teulu, yn trafod ei ymchwil arloesol ar yr amrywiadau rhwng cwnselwyr a’r canlyniadau y maent yn helpu pobl i’w cyflawni. Pam mae gwahanol gwnselwyr sy’n defnyddio’r un dull yn sicrhau canlyniadau amrywiol? Mae’r Athro Forrester (Cyfarwyddwr CASCADE a Chanolfan Gofal Cymdeithasol Plant sy’n Gweithio) yn siarad am ymchwil newydd ganddo ef a’i dîm sy’n nodi ffactorau allweddol sy’n gweithredu canlyniadau mewn gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd. Mae ei ganfyddiadau’n awgrymu bod perthnasoedd yn bwysig – ond dim digon ar eu pennau eu hunain. Felly beth sydd ei angen i helpu pobl yn effeithiol?