Arolwg Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd 2021

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn cynnal Arolwg Tlodi Plant a Theuluoedd Blynyddol am y 4 blynedd diwethaf, sy’n ein helpu i ddeall lefelau a thueddiadau mewn tlodi plant yng Nghymru. Unwaith eto, rydym wedi gweithio gyda Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru (ECPN) i lywio ein cwestiynau.

Gwyddom mai’r pandemig sydd wedi effeithio galetaf ar y rhai sy’n byw mewn tlodi. Mae’r wybodaeth a roddwch yn bwysig. Mae’n ein helpu i ddeall y materion cyfredol ac yn llywio ein gwaith gyda llunwyr polisi ledled Cymru. Cymerwch 10 munud i gwblhau’r arolwg. Mae eich barn a’ch profiadau yn cael eu gwerthfawrogi ac yn bwysig i ni.

Mae gennym ddau arolwg – un i’w gwblhau gan ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol, ac un i’w gwblhau gan blant a phobl ifanc eu hunain. Bydd y ddau arolwg yn cau ar 21 Mai 2021.

Rydym yn chwilio am gymaint o ymgysylltu â phosibl a byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i ledaenu’r arolwg i’ch cydweithwyr, rhwydweithiau ac, os yw’n bosibl, i’r plant a’r bobl ifanc eu hunain.

Byddwn yn cyhoeddi’r canfyddiadau ddiwedd mis Gorffennaf 2021 a bydd y rhain ar gael i bawb. Gobeithiwn y gall y canfyddiadau hefyd lywio eich gwaith hefyd.

Diolch am eich cefnogaeth.

Cwricwlwm i Gymru: canllawiau ar gyfer addysg heblaw yn yr ysgol

Disgrifiad o’r ymgynghoriad
Rydym yn ymgynghori ar y 4 egwyddorion hyn:

 • meithrin lles pob dysgwr
 • cydweithio systematig rhwng dysgwr, rhieni/gofalwyr, ysgolion a darparwyr AHY 
 • mynediad at gwricwlwm cynhwysol sy’n canolbwyntio ar anghenion unigol pob dysgwr 
 • cefnogi ailintegreiddio dysgwyr sy’n derbyn AHY i ddarpariaeth brif ffrwd neu arbenigol a’u cefnogi i symud ymlaen tuag at addysg bellach, hyfforddiant neu’r byd gwaith.

Dogfennau ymghynghori

Gwybodaeth ychwanego
Yn ogystal â’r arolwg ymgynghori ffurfiol, mae cyfres o weithdai ymgynghori ar-lein ar yn cael eu cynnal yn ystod Mawrth 2021 i gasglu barn fanylach gan randdeiliaid ar y canllawiau drafft.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn un o’r gweithdai hyn, cysylltwch â Kerry KilBride i gael mwy o wybodaeth trwy: kerry@miller-research.co.uk

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 29 Mawrth 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

FFURFLEN AR-LEIN
Ymateb ar-lein

E-BOST
Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.
Cwblhewch a dychwelyd i: cwricwlwmigymru@llyw.cymru

POST
Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Uned Gwireddu’r Cwricwlwm
Is-adran Cwricwlwm ac Asesu
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Arolwg o wasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad i’n helpu i bontio’r bwlch rhwng ymchwil, ymarfer a pholisi. Dyma pam rydyn ni’n galw arnoch chi. Os ydych chi’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant, mae arnom angen eich barn ar ymarfer gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd yr arolwg yn cymryd 15 munud o’ch amser, ond bydd eich cyfraniad yn amhrisiadwy i’n helpu i ddeall amrywiadau amlwg yn nifer y plant mewn gofal rhwng awdurdodau lleol. Hefyd, cewch eich cynnwys mewn raffl fawr gydag aelodau eraill yn eich awdurdod lleol i ennill £250 i elusen plant o’ch dewis.

Ynglŷn â’r astudiaeth

Mae nifer y plant mewn gofal yng Nghymru wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae gwahaniaethau rhwng cyfraddau ymhlith awdurdodau lleol. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod cyfran sylweddol o’r amrywiad hwn yn ganlyniad gwahaniaethau mewn ymarfer. Ein nod yw deall ffactorau sy’n dylanwadu ar arfer o’r egwyddorion elfennol gan gynnwys gwahaniaethau rhwng awdurdodau lleol. Mae’r arolwg hwn wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr ac uwch reolwyr gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. 

Ariennir yr astudiaeth hon gan Lywodraeth Cymru a’i chynnal gan Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Bydd eich ymatebion yn anhysbys ac ni fydd awdurdodau lleol unigol yn cael eu nodi yn ein hadroddiad terfynol. Llawer o ddiolch ymlaen llaw. Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed eich barn i’n helpu i wneud dyfodol gwell i blant yng Nghymru.

Astudiaeth am Effaith COVID-19 ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar

Cynhelir yr ymchwil hon gan staff ym Mhrifysgol Abertawe, yr Ysgol Addysg ar y cyd â’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ‘Plant yng Nghymru’.

Effaith pandemig y coronafeirws/COVID-19 ar ddarpariaeth Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn y DU.

Cael gafael yn yr arolwg. Daw’r arolwg hwn i ben ar 4 Rhagfyr.

Rydym am gael mewnbwn gan bobl sy’n gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar (gyda phlant rhwng 0-8 oed) — ymarferwyr, gweithwyr gofal iechyd, rheolwyr amgylchedd, ac athrawon — i ddweud wrthym am eu profiadau o weithio yn ystod y pandemig.

Rydym am ddeall effaith yr heriau sydd wedi’u gwneud yn well, yn ogystal â chanfyddiadau ymarferwyr o’r newidiadau hyn, ac rydym yn canolbwyntio ar effaith y coronafeirws ar y ddarpariaeth i flynyddoedd cynnar, ymarferwyr a phlant. Defnyddir canfyddiadau’r ymchwil hon i lywio polisïau ac arferion newydd yn well ar draws pedair cenedl y DU, i ddeall amgylcheddau ac ysgolion a’u cefnogi’n well wrth ymdopi â digwyddiadau presennol o’r math hwn, ac yn y dyfodol.

Gwneud eich marc

Mae Gwneud Eich Marc yn gyfle i bobl ifanc 11-18 oed ledled y DU fynegi eu barn a chychwyn ar eu taith ddemocrataidd trwy bleidleisio ar y polisïau y maent am eu cyflwyno neu eu newid.

Bydd y materion rydych yn pleidleisio amdanynt fel y rhai pwysicaf yn cael eu trafod gan Aelodau Ieuenctid y Senedd. Byddant yn ymgyrchu i ddylanwadu ar Senedd y DU a’u cynrychiolwyr lleol, gan sicrhau y bydd y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn gwrando ar farn pobl ifanc.

Dyma’ch cyfle i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a all wneud gwahaniaeth go iawn ynghylch y materion sydd o bwys i chi. Gwneud Eich Marc yw un o’r ffyrdd mwyaf pwysig a dylanwadol y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn proses ddemocrataidd.

Mae gennych hyd at y 30ain o Dachwedd i fwrw eich pleidlais!

Pynciau’n Cynnwys:

 • Cefnogi ein Iechyd Meddwl
 • Prifysgolion am Ddim
 • Mynd i’r Afael a Thlodi Plant
 • Dod a Llygredd Plastig i Ben
 • Cynyddu Ymwybyddiaeth Hiliol yn y Cwricwlwm
 • Gweithredu Ynghylch yr Argfwng Hinsawdd
 • Pleidleisiau yn 16
 • Mynd i’r Afael a Gwahaniaethu a Trosedd Gasineb yn y DU
 • Cynnwys Pobl Ifanc yn y Cynllun ar Gyfer Adfer Wedi Covid-19
 • Diogelu Hawliau Dynol

https://www.ukparliamentweek.org/cy/gwneud-eich-marc

Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr – Wythnos Ymgysylltu

Mae’r Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yn cydweithio gyda Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr i helpu llywio a llunio’r ffordd y bydd Llywodraeth Cymru’n mynd ati i gefnogi gofalwyr di-dâl ar draws Cymru.

Yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 19 Hydref 2020 bydd y Grŵp Ymgysylltu yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i godi lleisiau gofalwyr di-dâl a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio law yn llaw â nhw.

Bydd y digwyddiadau’n rhoi’r cyfle i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol rannu sut mae COVID-19 wedi effeithio arnyn nhw a pha gamau maen nhw’n meddwl ddylid eu cymryd i wneud yn siŵr fod gofalwyr yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu a’r gefnogaeth maen nhw ei hangen.

Cynhelir pob digwyddiad ar Zoom ac maent yn rhedeg am 90 munud.

6pm Dydd Llun 19eg Hydref – Gofalwyr ifanc

COFRESTRU

2pm Dydd Mawrth 20fed Hydref – Gofalwyr hŷn

COFRESTRU

10am Dydd Mercher 21ain Hydref – Gweithwyr gofal iechyd

COFRESTRU

2pm Dydd Mercher 21ain Hydref – Gwasanaethau Gofalwyr

COFRESTRU

10am Dydd Iau 22ain Hydref – Rhiant ofalwyr

COFRESTRU

2pm Dydd Iau 22ain Hydref – Gweithwyr cymdeithasol

COFRESTRU

Mae ceisiadau am y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol arloesol yn agor

Ymunwch â miloedd o weithwyr proffesiynol o’r un anian sydd wedi ymrwymo i helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial creadigol.

Mae’n bleser gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod ceisiadau ar agor unwaith eto ar gyfer y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol arloesol, fel rhan o ail gam dysgu Creadigol trwy’r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru.

O heddiw ymlaen, gall ysgolion gychwyn ar daith gofiadwy a fydd yn caniatáu ichi archwilio creadigrwydd a sicrhau newidiadau sylfaenol yn y ffordd rydych chi’n gweithio. Byddwch yn ymuno â miloedd o weithwyr proffesiynol o’r un anian sydd wedi ymrwymo i helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial creadigol a chyflawni eu gorau ym mhob maes dysgu a datblygu.

Ers dechrau’r rhaglen yn 2015, mae 658 o ysgolion wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol gyda dros 1,700 o athrawon wedi profi’r budd o gydweithio â gweithwyr proffesiynol creadigol i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu.

Beth yw’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol?

Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn rhoi cyfle i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu gyda chefnogaeth asiantau ac ymarferwyr creadigol.

Mae pob prosiect yn unigryw ac wedi’i gynllunio i helpu i fynd i’r afael â heriau penodol a nodwyd yng nghynllun datblygu’r ysgol. Yn ogystal, ei nod yw meithrin creadigrwydd dysgwyr, codi cyrhaeddiad sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a chefnogi newid ysgol gyfan i baratoi ar gyfer Cwricwlwm Cymru 2022.

Cynnig Ysgolion Creadigol Arweiniol – yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl:

Bydd dod yn Ysgol Greadigol Arweiniol yn cefnogi’ch ysgol i:

 • mynd i’r afael â’ch blaenoriaethau datblygu ysgol
 • sicrhau dulliau trawsnewidiol o addysgu a dysgu
 • gwella canlyniadau i ddysgwyr a
 • datblygu eich creadigrwydd.

Bydd Ysgolion Creadigol Arweiniol llwyddiannus yn derbyn cyllid i archwilio:

 • sut y gall creadigrwydd ac ymagweddau creadigol at addysgu a dysgu drawsnewid canlyniadau dysgwyr a chefnogi newid yn y diwylliant dysgu mewn ysgolion
 • beth mae’n ei olygu mewn gwirionedd i bobl ifanc fod yn greadigol a sut maen nhw’n gwybod pryd mae’n digwydd
 • yr hyn y gall athrawon a gweithwyr proffesiynol creadigol eraill ei wneud i annog a datblygu creadigrwydd a
 • sut y gall rhinweddau ystafell ddosbarth sy’n gweithredu’n uchel gefnogi creadigrwydd ar draws y cwricwlwm cyfan

Cyllid:

Bydd ysgolion yn gwneud cais i ymuno â’r Cynllun am ddwy flynedd academaidd gan dderbyn grant o £ 10,000. Ar ôl eu blwyddyn gyntaf, bydd yn rhaid i ysgolion ddangos eu bod wedi cwrdd â gofynion y Cynllun a bod ganddyn nhw gynllun clir ar gyfer cam nesaf eu hymglymiad.

 • Bydd cyllid grant yn talu am eich gwaith prosiect dros bob blwyddyn academaidd rydych chi yn y Cynllun. Disgwylir i chi wneud cyfraniad ysgol o 25% o gyfanswm y grant. Gellir talu am hyn gydag arian parod o gyllideb eich ysgol a / neu grantiau eraill a gall gynnwys cost amser eich Cydlynydd Ysgol (hyd at 10 diwrnod) yn gweithio i gefnogi eich ymgysylltiad fel Ysgol Greadigol Arweiniol

 Meini prawf cymhwysedd:

 • ar gael ar gyfer unrhyw ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth (Cyfnod Sylfaen – CA4)
 • ysgolion nad ydynt eto wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a
 • unrhyw ysgol partner o raglen Blwyddyn 3 datblygu ysgolion, ysgolion partner o raglen Datblygu Arweinwyr Creadigol ac ysgolion ‘clwstwr’ Ysgolion Creadigol Arweiniol (2015-2020)
 • Mae croeso hefyd i ysgolion a gymerodd ran yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ar-lein, nad ydynt eisoes wedi cymryd rhan yn y Cynllun wneud cais.

Yr ymrwymiad rydyn ni’n ei ddisgwyl gan ysgolion:

 • costau cyflenwi cyflenwi yr ydych yn eu hwynebu pan fydd cydlynydd yr ysgol a’r athrawon sy’n cymryd rhan yn mynychu digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio Ysgolion Creadigol Arweiniol. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu dros 1 diwrnod yn rhedeg rhwng 10 – 20 Tachwedd (ac eithrio dydd Llun).
 • caniatáu amser i’r athrawon sy’n cymryd rhan gynllunio, gwerthuso a myfyrio gyda’r holl bartneriaid a’u cefnogi i arbrofi ac addysgu’n greadigol
 • cynnwys athrawon a dysgwyr fel partneriaid gweithredol a chyd-lunwyr dysgu wrth gynllunio, cyflwyno a gwerthuso
 • Dangos cefnogaeth weithredol i’r Cynllun gan y pennaeth a’r uwch dîm arweinyddiaeth
 • Defnyddiwch y dysgu o’r prosiect i lywio’r Cynllun Datblygu Ysgol yn y dyfodol

Sut i wneud cais

Dylai ysgolion lenwi’r ffurflen gais Ysgolion Creadigol Arweiniol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17.00 ar 7 Hydref 2020.

Byddwn yn anelu at hysbysu ysgolion o’n penderfyniadau erbyn 4 Tachwedd.

Os oes gennych gwestiynau am eich cais i’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol gallwch gysylltu â ni ar dysgu.creadigol@celf.cymru ond cyn gwneud hynny fe’ch cynghorir i ddarllen y Llawlyfr yn llawn.

Cystadlaethau

Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Mae’r broses ymgeisio’n agored nawr ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021.

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Mae’r Rhaglen Brentisiaethau’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Bydd y Gwobrau hyn, sy’n cael eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), yn arddangos ac yn dathlu llwyddiant rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant, ynghyd â brwdfrydedd a menter, dyfeisgarwch a chreadigrwydd, dealltwriaeth o’r angen i wella sgiliau er lles economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

Mae Her Arian Ifanc 2020 yma!

Mae’r Her Arian Ifanc gyntaf erioed wedi’i lansio. Dadlwythwch eich Pecynnau Her – maen nhw’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch chi a’ch myfyrwyr i gymryd rhan yn yr Her Arian Ifanc! @youngmoneyedu #YMChallenge2020

Dyddiad cau: 27 Mawrth 2020

Enillwch ymweliad â Glan-Llyn ar gyfer eich Ysgol neu Goleg

Byddwch y grŵp cyntaf erioed i aros yng nghanolfan newydd Glan-IIyn Isa’, gwobr sy’n werth mwy na £ 8,000! Yn agored i ysgolion uwchradd, grwpiau colegau a phrifysgolion.

Dyddiad cau: 3 Ebrill 2020

Enwebiadau ar gyfer Gwobr Athro Almaeneg 2020

Os ydych chi’n adnabod athro Almaeneg gwirioneddol ragorol yn eich ysgol gynradd neu uwchradd – gwnewch yn siŵr bod eu hymroddiad a’u rhagoriaeth yn cael y gydnabyddiaeth y maen nhw’n ei haeddu!

Dyddiad cau: 10 Ebrill 2020

Cystadleuaeth datblygu cynnyrch i ennill iPad

Mae Arloesi Bwyd Cymru yn gwahodd disgyblion 11-16 oed i greu cynnyrch bwyd a diod newydd o Gymru i gael cyfle i ennill iPad.

Cyllid a Grantiau

Cynllun Interniaeth Ymadawyr Gofal y Gwasanaeth Sifil

Cynllun Interniaeth Ymadawyr Gofal y Gwasanaeth Sifil

Gallwch chi wneud cais ar gyfer Cynllun Interniaeth Ymadawyr Gofal y Gwasanaeth Sifil rhwng dydd Gwener 27 Awst a 23:55 dydd Gwener 24 Medi. Mae’r cynllun yn cynnig interniaethau â chyflog 12 mis wedi’u clustnodi ar draws y Gwasanaeth Sifil ar gyfer ymadawyr gofal rhwng 18 a 30 oed o 31 Rhagfyr 2021 ymlaen. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ar gyfer y rolau hyn. Eleni bydd 25 o Adrannau ac asiantaethau’r Llywodraeth yn cynnal yr interniaethau, mewn lleoliadau ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r interniaethau yn cael eu cynnig ar lefel Swyddog Gweinyddol (cyflog nodweddiadol o £18,000 y flwyddyn) neu Swyddog Gweithredol (cyflog nodweddiadol o £22,000 y flwyddyn). Hwyrach bydd cyflogau Llundain yn uwch.

Mae’r swyddi gwag a hysbysebir ar gyfer:

Swyddogion Gweinyddol (AO) sy’n rhoi cefnogaeth weinyddol wrth weithio mewn strwythur tîm, ac nid oes ganddyn nhw gyfrifoldebau rheoli llinell.

Swyddogion Gweithredol (EO) sydd fel arfer yn ymwneud â datrys problemau, cynllunio busnes a llunio polisïau’r Llywodraeth. Maen nhw fel arfer yn gweithio o fewn strwythur tîm cefnogol, o dan gyfarwyddyd arweinwyr tîm perthnasol. Hwyrach y bydd EO hefyd yn gyfrifol am ddarnau o waith mewn rhaglen neu brosiect.

Pecyn Ymgeisydd Ymadawyr Gofal 2021-2022


Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus

Cafodd y swydd hon ei hysbysebu’n wreiddiol ar NSPCC.org.uk

Mae’r NSPCC yn bodoli i atal creulondeb tuag at blant. Rydym am recriwtio Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus (Gogledd Iwerddon a Chymru) i gefnogi gwaith y tîm Polisi a Materion Cyhoeddus i gyflawni newid a diwygiad go iawn er budd gorau plant, i sicrhau y gall plant yn y DU dyfu i fyny heb gamdriniaeth.

Ar adeg dyngedfennol i blant, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws y timau Polisi a Materion Cyhoeddus yng Nghymru a Gogledd Iwerddon ac yn gyfrifol am wneud gwaith polisi i gyflawni nodau strategol yr NSPCC a gwneud cyfraniad sylweddol at gadw plant yn ddiogel.

Byddwch yn gefnogwr cryf o genhadaeth a gwerthoedd yr NSPCC ac yn angerddol dros atal camdriniaeth. Bydd gennych sgiliau trefnu, TG a gweinyddol cryf a diddordeb yn amgylcheddau polisi a gwleidyddol Senedd Cymru a/neu Gynulliad Gogledd Iwerddon. Bydd gennych brofiad o gasglu, dadansoddi a chyflwyno data a chanfyddiadau yn glir ynghyd â sgiliau ysgrifenedig cryf gyda phrofiad o wneud dadleuon perswadiol, credadwy.

Ymunwch â ni a byddwch chi’n dod yn rhan o dîm sy’n gofalu am y gwaith maen nhw’n ei wneud a’r bobl maen nhw’n gweithio gyda nhw. Byddwch yn darganfod cyfleoedd i dyfu, ynghyd â heriau a phwrpas a rennir a fydd yn dod â’r gorau ynoch chi. A byddwch chi’n dod o hyd i’ch ffordd eich hun i wneud gwahaniaeth sy’n golygu mwy, ac sy’n effeithio ar filiynau o fywydau ifanc.

Mae’r rôl yn debygol o fod yn un sy’n gweithio o gartref i ddechrau oherwydd COVID ond bydd wedi’i lleoli naill ai yn swyddfa Caerdydd neu Belffast.

I gael mwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â Natalie.Whelehan@nspcc.org.uk neu Cecile.Gwilym@NSPCC.org.uk

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol y Loteri Fawr

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb yn cynnig cyllid o £300 i £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Gallwch wneud cais os yw’ch sefydliad yn:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • cwmni dielw neu Gwmni Budd Cymunedol
 • menter gymdeithasol
 • ysgol
 • corff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf a chymuned).

Mae gan Wobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb dair blaenoriaeth ariannu a rhaid i chi allu egluro yn eich cais sut y bydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

 • dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf mewn ac ar draws cymunedau
 • gwella’r lleoedd a’r lleoedd sydd o bwys i gymunedau
 • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i fynd i’r afael â materion cyn gynted â phosibl.
 • Gallwch ddarganfod mwy o wefan y Gronfa Gymunedol yma.
 • Gwobrau Datblygu Cymru Prince’s Trust

16-30 oed? Gallech fod yn gymwys i gael taliad, o hyd at £250 i’ch helpu chi i weithio, astudio neu wirfoddoli.

Gall Gwobrau Datblygu helpu i ariannu:

 • Offer neu offer ar gyfer eich swydd neu gymhwyster e.e. pecyn trin gwallt, offer gwaith coed, gwynion cogyddion, offer amddiffyn personol (PPE)
 • Ffioedd cyrsiau a hyfforddiant
 • Dillad ar gyfer cyfweliadau neu brofiad gwaith
 • Ffioedd trwydded e.e. Cerdyn CSCS (adeiladu) neu drwydded SIA (diogelwch)
 • Costau gofal plant i helpu rhieni sengl i gael mynediad i addysg tymor byr
 • Costau cludo e.e. teithio ar fws / rheilffordd i swydd newydd tan eich taliad cyflog cyntaf

Am ragor o wybodaeth:
Freephone 0800 842 842
Testun ‘Ffoniwch fi’ i 07983 385 418
tywysogion-trust.org.uk
info@princes-trust.org.uk

Ymgynghoriadau

Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir

Disgrifiad o’r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y cwricwlwm drafft i leoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir sydd:

 • yn cefnogi cynllunio effeithiol i sicrhau bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o’r amgylchedd a’r adnoddau sydd ar gael
 • yn cefnogi datblygu amgylcheddau dysgu priodol sy’n ymateb i ddiddordebau’r plant
 • yn cynnwys y prif egwyddorion sy’n hanfodol i ddysgu
 • yn ymgorffori elfennau gorfodol Cwricwlwm i Gymru mewn fframwaith sy’n canolbwyntio ar anghenion y plentyn sy’n datblygu

Dogfennau ymghynghori

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 16 Gorffennaf 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Mesur Addysg Drydyddol ac Ymchwil Drafft

 • anghenion y dysgwr
 • Cymraeg / cyfrwng Cymraeg
 • anghenion yr economi a chyflogwyr
 • Asesiad effaith rheoliadol
 • Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol

Ymgorffori dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a lles

Ymgynghorwyd ynghylch gwelliannau posibl i sut y bydd y fframwaith yn cefnogi:

 • iechyd meddwl cadarnhaol a lles emosiynol yr holl ddysgwyr a staff
 • datblygu ac ymgorffori arfer gorau
 • cysondeb a chydweithrediad rhwng ysgolion a phartneriaid
 • gweithgareddau fel hyfforddiant ac ymwybyddiaeth

GOFAL yn amser COVID ar gyfer pobl ifanc â phrofiad gofal – Prifysgol Rhydychen

Hoffech chi rannu eich profiadau o COVID-19? Os oes gennych brofiad o fod mewn gofal yn y DU a’ch bod dros 18 oed, anfonwch eich cofnod dyddiadur eich hun o ddarn ysgrifenedig, o gerddoriaeth neu gelf:

 • Ysgrifennwyd (200 i 600 gair
 • Sain neu fideo (3 i 5 munud)
 • Cerddoriaeth, cân, barddoniaeth neu air llafar
 • Celf rydych chi wedi’i chreu (ewch gydag esboniad byr os gwelwch yn dda)

Bydd tîm #CareConvos yn darparu awgrymiadau wythnosol wedi’u hysbrydoli gan ddyddiaduron hanesyddol a chyhoeddir detholiad o gofnodion dyddiadur ar gyfryngau cymdeithasol.

Rydym hefyd yn gwahodd pobl i gwblhau arolwg byr am eu statws iechyd meddwl a’u strategaethau ymdopi. Ni ofynnir i chi am eich profiad gofal. Bydd pawb sy’n cwblhau’r arolwg ac yn cyflwyno cofnod dyddiadur yn derbyn taleb £ 15.

I gyflwyno cofnod dyddiadur ar gyfer yr wythnos hon, dywedwch wrthym am un o’r canlynol:

 • Dywedwch wrthym am eich profiadau o ddydd i ddydd yn ystod COVID-19
 • Dywedwch wrthym am eich diwrnod ddydd Sadwrn diwethaf (9 Mai 2020)
 • Sut ydych chi’n teimlo am hyd y cloi (“Arhoswch gartref”)? Pa addasiadau ydych chi wedi’u gwneud i’r ffordd rydych chi’n mwynhau’ch amser?
 • Gallwch gyflwyno sawl cais, ond dim ond dau gynnig y mis sydd ar gael ar gyfer talebau.

I gymryd rhan neu i ddarganfod mwy:

Ewch i’n gwefan: www.careinthetimeofcovid.org
Cyswllt: aoife.ohiggins@magd.ox.ac.uk
Tudalen Twitter: @CareandCOVID
Instagram: @careinthetimeofcovid

Effaith COVID-19 ar ddatblygiad iaith babanod 8-18 mis oed, a 18-36 mis oed

Mae hwn yn brosiect Prifysgol Caerdydd mewn cysylltiad ag achos y Coronavirus (SARS-CoV-2) a’r mesurau ar gwarantîn a phellter cymdeithasol a weithredwyd gan awdurdodau iechyd y DU ar 23.03.2020. Fel rhieni, mae gennym ddiddordeb yn aml mewn dilyn datblygiad ein plant a darganfod sut maen nhw wedi dysgu ar wahanol adegau ym mlynyddoedd cynnar eu bywyd. Mae deall yr hyn y mae plant yn ei wybod a sut maen nhw’n dysgu hefyd yn bwysig i ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn deall eu datblygiad. Yn y prosiect ymchwil hwn, rydym am ymchwilio i sut y gall cwarantîn a phellter cymdeithasol effeithio ar ddatblygiad iaith plant 8-36 mis oed.

Mae’r holiadur ar gyfer rhieni â phlant sy’n dysgu Saesneg fel eu prif iaith, a bydd holiadur dilynol yn cael ei gynnal pan fydd mesurau cwarantîn wedi dod i ben. Cymryd rhan yn yr arolwg.

Cymwysterau Mae Cymru yn lansio ymgynghoriad ar raddio ar gyfer haf 2020

Cymwysterau Heddiw mae Cymru yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n nodi sut, yn absenoldeb arholiadau, y bydd graddau TGAU, UG a Safon Uwch eleni yn cael eu safoni ledled y wlad a sut y bydd y broses apelio yn gweithio. Mae’r rheolydd eisiau i bawb sydd â diddordeb archwilio ei gynigion a chyflwyno eu barn cyn i’r trefniadau newydd gael eu cwblhau.

“Mae amseroedd anghyffredin yn galw am fesurau anghyffredin. Bydd Haf 2020 yn brawf o hynny ar gynifer o feysydd, gan gynnwys addysg, ”meddai’r Prif Weithredwr Philip Blaker.

“O ystyried y penderfyniad i gau ysgolion a chanslo arholiadau o ganlyniad i’r pandemig coronafirws, mae sefydlu trefniadau newydd ar gyfer yr haf hwn yn hanfodol er mwyn galluogi dysgwyr i dderbyn eu graddau’n deg fel eu bod yn gallu symud ymlaen i gam nesaf eu bywydau, boed hynny yw astudiaeth bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth. ”

Bydd graddau’n seiliedig ar ddyfarniadau ‘canolfannau’ o gyrhaeddiad pob dysgwr, a fydd wedyn yn cael eu safoni ar draws canolfannau gan dynnu ar ystod o dystiolaeth arall. Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ar ddwy agwedd allweddol ar drefniadau ar gyfer haf 2020.

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ar ddwy agwedd allweddol ar drefniadau ar gyfer haf 2020:

 • Y nodau a fydd yn sail i’r model safoni ystadegol a ddefnyddir i ddyfarnu graddau i ddysgwyr sy’n dilyn y cymwysterau yr effeithir arnynt. Bydd hyn yn cael ei ddatblygu a’i ddefnyddio gan CBAC i sicrhau bod graddau a gyflwynir gan ganolfannau ledled Cymru yn cael eu barnu ar yr un lefel.
 • Y broses apelio benodol sydd ei hangen ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020 o ystyried na fydd papurau’n cael eu marcio yn y ffordd arferol.

Arolwg Plant yng Nghymru

Yn ein diweddariad diwethaf i aelodau ar 31 Mawrth, gwnaethom nodi rhai o’r newidiadau yr ydym yn eu gwneud yn y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau gwerthfawr mewn ymateb i’r pandemig COVID-19. Rydym nawr yn gwneud addasiadau ac yn gweithredu ffyrdd newydd a chyffrous i gyflawni ein gwaith craidd dros y misoedd nesaf.

Mae pwysigrwydd a buddion cydweithio, aros yn gysylltiedig a siarad ag un llais hyd yn oed yn bwysicach nawr nag erioed o’r blaen. Mae hyn yn golygu gwrando ar yr hyn sydd gan ein haelodau i’w ddweud; eiriol dros y canlyniadau gorau posibl i blant a rhannu’r atebion a’r adnoddau gorau posibl i gefnogi ein haelodau a’r plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd rydych chi’n gweithio gyda nhw ledled Cymru.

Rydym yn awyddus i gael barn y sector plant fel y gallwn gyflawni’r nodau hyn gyda’n gilydd, a gallu ymateb mor effeithiol ag y gallwn. A allech gymryd eiliad i gwblhau ein harolwg i helpu i lywio ein rhaglen waith. Rydym wedi cadw’n fwriadol os yn fyr i beidio â chymryd llawer o’ch amser gwerthfawr.

Astudiaeth Cyd-GOFOD COVID-19

Ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr plentyn ym mlynyddoedd ysgol 0 (derbynfa / sylfaen) i 11 yn y DU? Os ydych chi rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein rheolaidd sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Rhydychen. Bydd yr arolwg yn cymryd hyd at 20 munud y tro cyntaf y byddwch chi’n ei wneud a thua 10 munud wedi hynny. Byddwn yn gofyn ichi gwblhau’r arolwg yn wythnosol am fis, yna bob pythefnos am fis, ac yna’n fisol nes bod plant a phobl ifanc yn ôl yn yr ysgol. Cymryd rhan yn yr arolwg.

Arolwg gwasanaethau addysg Sir Fynwy

Rydym eisiau eich barn ar ba mor dda y mae gwasanaethau addysg Sir Fynwy yn cefnogi ysgolion a gwasanaethau ieuenctid. Bydd eich barn yn ein helpu i farnu pa mor effeithiol yw’r gwasanaethau addysg o ran sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwr neu’n gweithio / yn ymwneud ag addysg yn Sir Fynwy, hoffem glywed eich barn.

Holiadur anghenion hyfforddiant staff

Mae CBAC yn gweithio fel rhan o gonsortiwm, dan arweiniad AlphaPlus Consultancy Ltd, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu’r asesiadau wedi’u personoli. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae CBAC yn darparu hyfforddiant i ysgolion ar weinyddu a defnyddio’r asesiadau wedi’u personoli.

Er mwyn teilwra darpariaeth hyfforddiant yn ôl eich anghenion staff, rydym yn annog pob ysgol i lenwi’r holiadur byr ar-lein.

Newidiadau i lwfansau myfyrwyr anabl

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwella ansawdd y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys. Rydym yn ymgynghori ar y newidiadau canlynol:

 • uno lwfansau
 • argaeledd pecyn cymorth wedi’i drefnu ymlaen llaw
 • cyfrifoldebau am drefnu cefnogaeth
 • gwella ymwybyddiaeth DSA

Datganiad ysgrifenedig – Ymgynghoriad, crynodeb o’r ymateb: Rheoliadau cynlluniau strategol Cymraeg Drafft (Cymru) 2019 a chanllawiau

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymru mewn Addysg (Cymru) 2019 a Chanllawiau rhwng 30 Mai a 13 Medi 2019. Cyhoeddwyd y ddogfen sy’n crynhoi’r themâu allweddol o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad hwnnw ac ymatebion Llywodraeth Cymru. heddiw ar wefan Llywodraeth Cymru.

Drafft yn cadw canllawiau diogel i ddysgwyr

Mae Llywodraeth Cymru eisiau eich barn ar adolygu canllawiau 2015 ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant.

Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eich barn ar effaith y cynnig i newid gallu rhieni i dynnu eu plant yn ôl o Addysg Grefyddol (AG) ac Addysg Perthynas a Rhywioldeb (RSE) yn y cwricwlwm newydd.

Gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr ymchwydd tlodi plant a theuluoedd 2019 C.

Mae plant yng Nghymru wedi bod yn cynnal Arolwg Tlodi Plant a Theuluoedd Blynyddol am y 4 blynedd diwethaf, sy’n ein helpu i ddeall lefelau a thueddiadau tlodi plant yng Nghymru./

Ymchwil Beaufort


Drafft: Cadw arweiniad diogel i ddysgwyr

Mae Gov.wales eisiau eich barn ar adolygu canllawiau 2015 ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant. Daw’r ymgynghoriad i ben 7 Tachwedd 2019.

Cynigir rheoliadau ar gyfer trwyddedu Arddangosion Anifeiliaid

Mae rheoliadau i gyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer Arddangosion Anifeiliaid fel sŵau symudol a ffermydd petio wedi’u cyflwyno ar gyfer ymgynghoriad heddiw gan weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Daw’r ymgynghoriad i ben 21 Tachwedd 2019.

Rheoliadau Addysg (Diwygiadau yn ymwneud â’r cyfyngau ar gyfer Arolygu

Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020

Mae Gov.wales eisiau i’ch barn ar gynigion ddiwygio’r rheoliadau. Daw’r ymgynghoriad i ben 25 Tachwedd 2019.

Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn

Mae Gov.wales yn ceisio eich barn ar effaith y cynnig i newid gallu rhieni i dynnu eu plant yn ôl o Addysg Grefyddol (AG) ac Addysg Perthynas a Rhywioldeb (RSE) yn y cwricwlwm newydd. Daw’r ymgynghoriad i ben 28 Tachwedd 2019.

Cyfryngau cymdeithasol mewn gwaith cymdeithasol: Arolwg ymchwil

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi’u hamgylchynu gan gyfyng-gyngor moesegol a chwestiynau parhaus mewn ymarfer Gwaith Cymdeithasol. Fel rhan o fy nhraethawd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy’n cynnal arolwg byr, 5 munud. Holiadur ar-lein ydyw sy’n edrych ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol mewn Gwaith Cymdeithasol ac yn gofyn cwestiynau mewn perthynas â sut mae gweithwyr proffesiynol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, gan archwilio rhai o’r cyfyng-gyngor moesegol y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei greu. Mae’r holiadur yn cynnig cyfle i gyfranogwyr dynnu sylw at sut maen nhw’n teimlo’n gymdeithasol. mae’r cyfryngau yn helpu neu’n rhwystro eu harfer bob dydd. Mae’r arolwg yn anhysbys a gall unrhyw un sy’n gweithio mewn neu’n gweithio mewn Gwaith Cymdeithasol neu unrhyw un sydd wedi gweithio ym maes Gwaith Cymdeithasol ei gwblhau o’r blaen. Os ydych chi’n Weithiwr Cymdeithasol yn y gorffennol neu’r presennol, neu’n hyfforddi i fod yn Weithiwr Cymdeithasol ar hyn o bryd, byddwn yn gwerthfawrogi eich mewnbwn. Diolch am eich cefnogaeth gyda’r ymchwil hon.

Pwrpas ac asiantaeth yn yr arolwg addysgu

Ariennir yr ymchwil gan Brifysgol Caerdydd ac fe’i harweinir gan Dr Kevin Smith. Nid yw’r astudiaeth yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru nac yn gysylltiedig â hi.

Arolwg WRISK

Mae menywod sy’n cynllunio beichiogrwydd, neu sy’n feichiog, yn cael cyngor a gwybodaeth o lawer o wahanol ffynonellau. Gall hyn fod yn ddefnyddiol; ond gall hefyd achosi pryder – ac efallai na fydd tystiolaeth yn cael ei hesbonio’n dda bob amser. Mae prosiect WRISK eisiau clywed am eich profiadau.

Nod arolwg WRISK yw dysgu mwy am brofiadau menywod o gyngor a gwybodaeth a gawsant cyn ac yn ystod beichiogrwydd. Mae’r arolwg yn agored i bob merch sydd wedi bod yn feichiog yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, waeth sut y gallai eu beichiogrwydd / beichiogrwydd fod wedi dod i ben. Mae diddordeb arbennig mewn clywed gan fenywod nad yw eu lleisiau’n cael eu clywed yn aml – fel menywod BAME, menywod sy’n derbyn budd-daliadau lles, a menywod iau a hŷn.

Arolwg ymwybyddiaeth profiadau plentyndod niweidiol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dymuno cael mewnwelediad i safbwyntiau a dealltwriaeth o brofiadau niweidiol plentyndod (ACEs) ymhlith staff mewn rolau sector cyhoeddus yng Nghymru.

I wneud hyn, maent wedi comisiynu Strategic Research and Insight (SRI), cwmni ymchwil annibynnol wedi’i leoli yng Nghaerdydd, i gynnal arolwg ar-lein. Bydd hyn yn casglu barn gweithwyr y sector cyhoeddus ledled Cymru.

Mae’r arolwg yn bwysig oherwydd bydd yn helpu i ddeall, am y tro cyntaf, y lefelau arbenigedd, gwybodaeth a sgiliau perthnasol sydd ar gael mewn gwasanaeth cyhoeddus i fynd i’r afael â chanlyniadau ACEs yn y boblogaeth oedolion a phlant yng Nghymru.

Hoffai Iechyd Cyhoeddus Cymru glywed gan gynifer o weithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru â phosibl, waeth beth yw eu rôl. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, pobl sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen neu bobl sy’n gweithio mewn rolau gweithredol, rheoli neu arwain. Gall hefyd gynnwys pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a ariennir gan y sector cyhoeddus e.e. Trydydd Sector.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth i helpu i hyrwyddo’r arolwg, cysylltwch ag Angus Campbell o SRI yn angus@strategic-research.co.uk.

Gofalwyr perthnasau: Arolwg o gyflwr y genedl

Mae arolwg Cyflwr y Genedl yn gyfle i bob gofalwr sy’n berthynas helpu i ddatblygu gwasanaethau ac ymladd am welliannau mewn cefnogaeth i deuluoedd sy’n berthnasau. Eleni mae’r ffocws ar yr amser pan ddaethoch yn ofalwr carennydd am y tro cyntaf, oherwydd mae hwn yn gam mor dyngedfennol ac yn aml mae’n llunio’r gefnogaeth rydych chi a’ch teulu yn ei derbyn. Rydym am glywed yn uniongyrchol gennych am eich profiadau a’r gwelliannau yr hoffech eu gweld. Cwblhewch yr arolwg yma.