Cynhadledd Pobl a Chartrefi 2023

Am fwy nag ugain mlynedd mae cynhadledd Pobl a Chartrefi Shelter Cymru wedi bod yn ddigwyddiad tai cenedlaethol allweddol yng Nghymru. Eleni maent yn mynd yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen, gan gynnal cynhadledd fwyaf Cymru ar ddigartrefedd. Hwn fydd eu digwyddiad hybrid cyntaf erioed, gan eu galluogi i gyrraedd mwy o bobl a rhannu mwy o ddysgu o bob cwr o Gymru a thu hwnt… Read More

Cyfle i rannu eich profiadau o adael gwasanaethau gofal yng Nghymru

Er gwaethaf ymdrechion parhaus i bontio’r bwlch rhwng pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal a’u cyfoedion, mae llawer nad ydym yn ei wybod o hyd am y ffactorau sy’n cyfrannu at yr anghydraddoldebau hyn. Nod y gwaith ymchwil hwn yw datblygu gwell dealltwriaeth o sut y gellir datblygu polisïau a strwythurau cymorth yn effeithiol i fynd i’r afael ag anghenion penodol pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal… Read More

Dulliau Celf ar gyfer Hunan-Gynrychioli Myfyrwyr Israddedig

Mae’r llyfr yn cyflwyno ymchwil a gasglwyd ymhlith addysgwyr celfyddydau, a darlithwyr yn y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau i gynnig dulliau ymarferol o integreiddio dulliau’r celfyddydau yng nghynnwys rhaglenni a addysgir; a hefyd archwilio sut mae mannau cyfarfod ar gyfer hunan-gynrychiolaeth yn cael eu creu mewn ymarfer celfyddydau allgyrsiol… Read More

Golwg ehangach ar addysg i Blant mewn Gofal

Mae’n hawdd syrthio i’r fagl o gymryd bod addysg ond yn digwydd yn yr ysgol. Fodd bynnag, mae ymchwil Dr Karen Kenny yn amlygu faint o ddysgu sy’n digwydd o amgylch plant, drwy’r amser. Mae’r gwaith hwn yn awgrymu y byddai’n ddefnyddiol mabwysiadu safbwynt ehangach wrth ystyried addysg pobl ifanc sydd yng ngofal y wladwriaeth, gan eu helpu i nodi eu llwyddiannau… Read More

Rheoli am y tro cyntaf

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i reolwyr newydd i reolwyr, gan ddatblygu ac adeiladu sgiliau a chynyddu hyder y cyfranogwyr. Mae’n darparu cyfuniad o theori ac ymarfer, yn archwilio’r trawsnewid i rôl reoli, yn mynd i’r afael â’r newid mewn perthnasoedd ar gyfer pobl sydd wedi cael eu dyrchafu o fewn eu timau eu hunain ac yn creu cyfle i rannu profiadau, syniadau a dulliau gweithredu ag eraill mewn maes tebyg sefyllfa… Read More

ADHD: Dealltwriaeth i Ymarferwyr

Nod yr hyfforddiant undydd yma yw galluogi staff rheng flaen sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i sicrhau bod ganddyn nhw ddealltwriaeth gadarn o ADHD, gwerthfawrogiad o’r gwahanol ffyrdd mae’n gallu amlygu ei hun, sy’n effeithio ar asesu a diagnosio plant a phobl ifanc, a hefyd ddealltwriaeth o’r risgiau cyffredinol sy’n gysylltiedig ag ADHD, a’r angen am ymyriadau meddygol a therapiwtig integredig i wella canlyniadau bywyd… Read More

Cefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc

Nod y cwrs yw archwilio’r amrywiol anawsterau mae pobl ifanc yn eu profi gyda iechyd meddwl a sut mae meithrin gwydnwch a gwella llesiant. Bydd y cwrs yn edrych ar y gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, yr ymddygiad sy’n gallu cyd-ddigwydd â nhw, a sut mae cefnogi’r person ifanc. Cyflwynir amrywiol ffyrdd o feithrin gwydnwch, a dangos sut mae cynnal llesiant… Read More

COVID–19, Addysg a Dysgu: Codi Lleisiau Plant Ifanc

Adroddiad yw’r ddogfen hon ar astudiaeth a geisiodd godi lleisiau plant ifanc, a oedd rhwng 3 a 6 oed yn ystod pandemig COVID-19, am eu profiadau o addysg bryd hynny. Mae’r adroddiad yn manylu ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn ystod yr astudiaeth, sy’n cynnwys defnyddio dulliau creadigol a chyfranogol sydd wedi’u cynllunio i sicrhau y gallai ymchwilwyr glywed profiadau’r plant ifanc a’u cofnodi… Read More