Mae ceisiadau am y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol arloesol yn agor

Ymunwch â miloedd o weithwyr proffesiynol o’r un anian sydd wedi ymrwymo i helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial creadigol.

Mae’n bleser gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod ceisiadau ar agor unwaith eto ar gyfer y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol arloesol, fel rhan o ail gam dysgu Creadigol trwy’r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru.

O heddiw ymlaen, gall ysgolion gychwyn ar daith gofiadwy a fydd yn caniatáu ichi archwilio creadigrwydd a sicrhau newidiadau sylfaenol yn y ffordd rydych chi’n gweithio. Byddwch yn ymuno â miloedd o weithwyr proffesiynol o’r un anian sydd wedi ymrwymo i helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial creadigol a chyflawni eu gorau ym mhob maes dysgu a datblygu.

Ers dechrau’r rhaglen yn 2015, mae 658 o ysgolion wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol gyda dros 1,700 o athrawon wedi profi’r budd o gydweithio â gweithwyr proffesiynol creadigol i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu.

Beth yw’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol?

Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn rhoi cyfle i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu gyda chefnogaeth asiantau ac ymarferwyr creadigol.

Mae pob prosiect yn unigryw ac wedi’i gynllunio i helpu i fynd i’r afael â heriau penodol a nodwyd yng nghynllun datblygu’r ysgol. Yn ogystal, ei nod yw meithrin creadigrwydd dysgwyr, codi cyrhaeddiad sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a chefnogi newid ysgol gyfan i baratoi ar gyfer Cwricwlwm Cymru 2022.

Cynnig Ysgolion Creadigol Arweiniol – yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl:

Bydd dod yn Ysgol Greadigol Arweiniol yn cefnogi’ch ysgol i:

 • mynd i’r afael â’ch blaenoriaethau datblygu ysgol
 • sicrhau dulliau trawsnewidiol o addysgu a dysgu
 • gwella canlyniadau i ddysgwyr a
 • datblygu eich creadigrwydd.

Bydd Ysgolion Creadigol Arweiniol llwyddiannus yn derbyn cyllid i archwilio:

 • sut y gall creadigrwydd ac ymagweddau creadigol at addysgu a dysgu drawsnewid canlyniadau dysgwyr a chefnogi newid yn y diwylliant dysgu mewn ysgolion
 • beth mae’n ei olygu mewn gwirionedd i bobl ifanc fod yn greadigol a sut maen nhw’n gwybod pryd mae’n digwydd
 • yr hyn y gall athrawon a gweithwyr proffesiynol creadigol eraill ei wneud i annog a datblygu creadigrwydd a
 • sut y gall rhinweddau ystafell ddosbarth sy’n gweithredu’n uchel gefnogi creadigrwydd ar draws y cwricwlwm cyfan

Cyllid:

Bydd ysgolion yn gwneud cais i ymuno â’r Cynllun am ddwy flynedd academaidd gan dderbyn grant o £ 10,000. Ar ôl eu blwyddyn gyntaf, bydd yn rhaid i ysgolion ddangos eu bod wedi cwrdd â gofynion y Cynllun a bod ganddyn nhw gynllun clir ar gyfer cam nesaf eu hymglymiad.

 • Bydd cyllid grant yn talu am eich gwaith prosiect dros bob blwyddyn academaidd rydych chi yn y Cynllun. Disgwylir i chi wneud cyfraniad ysgol o 25% o gyfanswm y grant. Gellir talu am hyn gydag arian parod o gyllideb eich ysgol a / neu grantiau eraill a gall gynnwys cost amser eich Cydlynydd Ysgol (hyd at 10 diwrnod) yn gweithio i gefnogi eich ymgysylltiad fel Ysgol Greadigol Arweiniol

 Meini prawf cymhwysedd:

 • ar gael ar gyfer unrhyw ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth (Cyfnod Sylfaen – CA4)
 • ysgolion nad ydynt eto wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a
 • unrhyw ysgol partner o raglen Blwyddyn 3 datblygu ysgolion, ysgolion partner o raglen Datblygu Arweinwyr Creadigol ac ysgolion ‘clwstwr’ Ysgolion Creadigol Arweiniol (2015-2020)
 • Mae croeso hefyd i ysgolion a gymerodd ran yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ar-lein, nad ydynt eisoes wedi cymryd rhan yn y Cynllun wneud cais.

Yr ymrwymiad rydyn ni’n ei ddisgwyl gan ysgolion:

 • costau cyflenwi cyflenwi yr ydych yn eu hwynebu pan fydd cydlynydd yr ysgol a’r athrawon sy’n cymryd rhan yn mynychu digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio Ysgolion Creadigol Arweiniol. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu dros 1 diwrnod yn rhedeg rhwng 10 – 20 Tachwedd (ac eithrio dydd Llun).
 • caniatáu amser i’r athrawon sy’n cymryd rhan gynllunio, gwerthuso a myfyrio gyda’r holl bartneriaid a’u cefnogi i arbrofi ac addysgu’n greadigol
 • cynnwys athrawon a dysgwyr fel partneriaid gweithredol a chyd-lunwyr dysgu wrth gynllunio, cyflwyno a gwerthuso
 • Dangos cefnogaeth weithredol i’r Cynllun gan y pennaeth a’r uwch dîm arweinyddiaeth
 • Defnyddiwch y dysgu o’r prosiect i lywio’r Cynllun Datblygu Ysgol yn y dyfodol

Sut i wneud cais

Dylai ysgolion lenwi’r ffurflen gais Ysgolion Creadigol Arweiniol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17.00 ar 7 Hydref 2020.

Byddwn yn anelu at hysbysu ysgolion o’n penderfyniadau erbyn 4 Tachwedd.

Os oes gennych gwestiynau am eich cais i’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol gallwch gysylltu â ni ar dysgu.creadigol@celf.cymru ond cyn gwneud hynny fe’ch cynghorir i ddarllen y Llawlyfr yn llawn.

Meithrin Dyfodol Iach ar gyfer Pobl Ifanc sy’n cael eu Cam-drin: Datblygu, Gwerthuso, Addasu a Gweithredu Rhaglen Mentora a Hyfforddiant Sgiliau

Mae Maethu Dyfodol Iach (FHF) yn ymyrraeth ataliol ac arloesol sydd wedi’i llunio i hyrwyddo datblygiad rhag-gymdeithasol. Mae hefyd yn ceisio lleihau ymddygiadau sy’n achosi problemau ymysg pobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin ac sydd mewn gofal maeth, gofal gan berthynas neu ofal preswyl. Mae FHF yn rhaglen datblygiad cadarnhaol i bobl ifanc (PYD) sy’n cynnwys mentora un i un a hyfforddiant sgiliau wythnosol am 9 mis. Mae rhaglenni PYD yn gwrthod y dull diffyg ac yn tybio bod gan bobl ifanc gryfderau ac adnoddau y gellir eu maethu. I blant sy’n byw mewn gofal y tu allan i’r cartref, gall y dull hwn fod yn fwy hygyrch, derbyniol a dymunol, gan fod dulliau traddodiadol yn tueddu i ganolbwyntio ar wella problemau uniongyrchol yn hytrach na meithrin iechyd a lles hirdymor. Profwyd FHF mewn tri hap-dreial rheoledig a thrylwyr ac mae wedi dangos canlyniadau cadarnhaol mewn cysylltiad â phroblemau iechyd meddwl, tramgwyddaeth, defnyddio gwasanaethau a sefydlogrwydd. Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys trafodaeth ynghylch: (1) datblygu rhaglen FHF i blant nad ydynt yn eu harddegau ac adolygiad o ddeilliannau a astudiwyd, (2) rhesymeg a datblygiad fersiwn o FHF sydd wedi’i haddasu ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, (3) ymdrechion ar hyn o bryd i’w rhoi ar waith, gan gynnwys addasiadau i’r rhaglen yn sgîl COVID-19, a (4) chynlluniau ar gyfer gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd trwy gymrodoriaeth Fulbright.

Bywgraffiad Heather Taussig

Mae Heather Taussig, Ph.D., yn Athro yn Ysgol Gwaith Cymdeithasol i Raddedigion Prifysgol Denver. Mae hi hefyd yn Athro Cysylltiol yng Nghanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant, UDA. Mae ymchwil Dr Taussig yn canolbwyntio ar ddatblygu a phrofi rhaglenni atal ar gyfer plant sy’n gysylltiedig â gwasanaethau lles sy’n cael eu cam-drin. Mae wedi datblygu a chyfarwyddo rhaglen Maethu Dyfodol Iach (FHF). Rhaglen fentora ar sail tystiolaeth yw hon ar gyfer plant mewn gofal maeth. Mae FHF yn cael ei lledaenu trwy sefydliadau cymunedol ac mae fersiwn sydd wedi’i haddasu i bobl ifanc yn cael ei phrofi mewn hap-dreial rheoledig sydd bron â gorffen. Cwblhaodd Dr Taussig astudiaeth hydredol 10 mlynedd o bobl ifanc sydd wedi bod yn gysylltiedig â gwasanaethau lles plant. Erbyn hyn, mae’n gweithio ar astudiaeth o ffactorau ecolegol sy’n peri i bobl ifanc mewn gofal maeth ddod i gysylltiad â phrosesau cyfiawnder ieuenctid. Mae Dr Taussig ar sawl panel adolygu a phartneriaethau cymunedol yn ogystal ag ar Fwrdd Ymchwil yr UD. Canolfan Adnoddau Mentora Cenedlaethol. Mae wedi cael cydnabyddiaeth am ei gwaith ar gam-drin ac esgeuluso plant gan y Gymdeithas Ryngwladol er Atal Cam-drin ac Esgeuluso Plant ac roedd yn Ysgolor Fulbright yn 2020.

Sut i addasu gweithgareddau’r celfyddydau cyfranogol yn ystod y cyfnod clo

Mae pandemig Covid-19 wedi codi cwestiynau difrifol i sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ledled y wlad. Un o’r rhai mwyaf yw: sut rydych chi’n parhau i ddefnyddio’r celfyddydau creadigol i roi grym i’r bobl fwyaf agored i niwed yn y gymdeithas yn ystod y cyfnod clo? Dywed Nicky Goulder, Prif Weithredwr Sefydlol Create, wrthym sut mae Create Live! wedi eu galluogi i wneud hyn a’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu.

Create Live! participants

Ar 24 Mawrth, daeth ein holl brosiectau, sy’n dibynnu ar ryngweithiadau wyneb yn wyneb, i ben yn sydyn.

Yn Create, rydym yn defnyddio’r celfyddydau creadigol i roi grym i fywydau ac i wella lles. Rydym yn dwyn ynghyd blant ysgolion cynradd mewn ardaloedd difreintiedig gydag oedolion anabl. Rydym yn cynnig amser hanfodol i ffwrdd o’u cyfrifoldebau i ofalwyr ifanc ac i oedolion. Rydym yn mynd â gweithdai i mewn carchardai ac i unedau iechyd meddwl y glasoed. Rydym yn gweithio gyda phobl hŷn sy’n profi unigrwydd. Mae lleihau unigedd i’r bobl hyn yn ganolog i’n cenhadaeth. Ond sut rydych chi’n cyflawni hynny pan fydd yn rhaid i bawb ynysu?

Roeddem ni’n gwybod bod yn rhaid i ni ddod o hyd i ffordd ac gwnaethom ymchwilio, treialu a lansio Create Live!, dull newydd o ddarparu gan ddefnyddio dulliau digidol, o fewn dim ond 14 diwrnod. Rydym bellach wedi cyflwyno prosiectau ffotograffiaeth, cerddoriaeth, celf, drama a dawns gyda chyfranogwyr agored i niwed ledled y DU. Mae grant ymateb brys gan Gyngor Celfyddydau Lloegr yn ein galluogi i ymestyn y gwaith hwn ymhellach.

Roedd yn rhaid i ni addasu – yn gyflym – i symud o weithdai wyneb yn wyneb i weithdai digidol. Beth rydym wedi’i ddysgu?

Symud o gwmpas technoleg

Gall bod yn greadigol mewn ffordd rithwir fod yn her. Yr hyn sy’n allwedd yw cymryd rhywbeth a allai ymddangos yn gyfyngiad a’i ddefnyddio i agor posibiliadau newydd. Penderfynon ni ddathlu’r cartref.

Ymatebodd y ffotograffydd ac artist Create Alejandra Carles-Tolra drwy ofyn i ofalwyr ifanc dynnu lluniau o’r pethau personol o’u cwmpas, edrych ar eu cartrefi gyda llygaid newydd a dod o hyd i ysbrydoliaeth mewn gwrthrychau bob dydd. Roedd archwilio eu cartrefi ac yna dychwelyd i’r sgrin i gydweithio ag eraill yn gyfle creadigol ar gyfer hunanfynegiant a chyfle i gysylltu â gofalwyr ifanc eraill.

“Mae cydweithredu bob amser yn ganolog i’m gwaith,” meddai Alejandra, “ac yn ystod y cyfnod hwn o fwy o unigedd roedd yn teimlo’n hanfodol y gallai’r gofalwyr ifanc gydweithio a rhannu eu gwaith creadigol a’u syniadau gyda’i gilydd. Does dim ots pa offer sydd gennych chi, mae’n ffordd o edrych ar y byd.”

“Does dim ots pa offer sydd gennych chi, mae’n ffordd o edrych ar y byd.”
Alejandra Carles-Tolra

Diogelwch a chysur

Mae sicrhau bod cyfranogwyr yn ddiogel ac yn gysurus yn hanfodol. Gwnaethom ddiweddaru ein Polisi Diogelu gennym ar ôl ymchwil fanwl; a chanolbwyntio ar y manylion lleiaf i’w helpu i deimlo’n dawel ac yn hamddenol. Rydym yn sicrhau, er enghraifft, bod enwau cyfranogwyr –dim ond enwau cyntaf – yn cael eu harddangos yn gywir.

Mae’r gwneuthurwr theatr/awdur ac artist Create James Baldwin  yn esbonio, “Mae creu cysylltiad grŵp yn anodd pan fyddwch wedi’ch datgysylltu’n gorfforol, felly mae’n bwysig blaenoriaethu pethau a allai ymddangos fel rhywbeth bach ond gwneud i’r cyfranogwyr deimlo’n gyfforddus. Mae’n ymwneud â gallu cofleidio’r dechnoleg i gyflawni eich nod: cael hwyl a gwneud i’r cyfranogwyr deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.”

A group of young people. All but one of them have their hands raised above their heads.

Arloesi pan nad oes mynediad TG

Gall diffyg mynediad at gyfrifiaduron neu’r Rhyngrwyd fod yn rhwystr gwirioneddol i redeg ein prosiectau. Felly fe wnaethom addasu Create Live! a chynhaliwyd gweithdai cerddoriaeth gyda’n cyfranogwyr hŷn dros y ffôn.

“Gwnaeth [y gweithdy] uffern o wahaniaeth i mi,” meddai un cyfranogwr. “Roeddwn i ar y ffôn am dair awr! Mae wedi fy neffro. Roeddwn yn dechrau blino heb ddim i’w wneud, neb i siarad ag ef. Fe wnes i ei fwynhau’n fawr heddiw. Byddaf yn cysgu heno.”

Mae adborth a gafwyd ar draws ein prosiectau Create Live! gan gyfranogwyr, rhieni, partneriaid cymunedol ac artistiaid wedi tynnu sylw at ba mor bwysig yw creadigrwydd i les yn y cyfnod rhyfedd hwn. Rydym yn parhau i addasu a chynyddu nifer y gweithdai sy’n cael eu darparu drwy Create Live! er mwyn cyrraedd cynifer o bobl ynysig, agored i niwed â phosibl yn ystod y cyfnod cloi hwn a thu hwnt.

“Gwnaeth [y gweithdy] uffern o wahaniaeth i mi… Roeddwn i’n dechrau blino heb ddim i’w wneud, neb i siarad ag ef. Fe wnes i ei fwynhau’n fawr heddiw.”
Cyfranogwr

Cyhoeddwyd y blog hwn yn wreiddiol gan Gyngor Celfyddydau Lloegr ar 10 Gorffennaf 2020.

Cadw ein plant yn ddiogel

04/11/2020 – 06/11/2020
09:30 – 12:30

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Delio gyda Rhieni anghydweithredol a gelyniaethus: Canolbwyntio ar y Plant

This image has an empty alt attribute; its file name is 41f04bb4-b675-408e-bc17-3e76ff67f252.jpg

Bydd y cwrs yn edrych ar y materion mae ymarferwyr yn eu hwynebu wrth gefnogi plant y mae eu rhieni’n anghydweithredol ar ffurf Deuoliaeth Teimlad, Osgoi, Gwrthwynebiad neu Drais. Bydd y materion sy’n codi yn cael eu harchwilio, gan geisio atebion er mwyn i’r cyfranogwyr fedru mynd ag atebion ymarferol o’r cwrs i’w defnyddio yn eu hymarfer. Edrychir ar faterion celu diffyg cydymffurfio gan ddefnyddio enghreifftiau o Adolygiadau Achosion Difrifol ac archwilio dangosyddion y bydd cyfranogwyr yn gallu eu defnyddio yn eu gwaith.

Sgwrs ar Dyfodol Cymru

Mae Cymru’n wynebu nifer o heriau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Bydd dyfodol y wlad yn dibynnu i raddau helaeth ar ddod o hyd i ffordd ymlaen yng nghyd-destun COVID-19, Brexit, datganoli rhagor o bwerau, y sgwrs gynyddol ynghylch annibyniaeth, nodau datblygu cynaliadwy a lles cenedlaethau’r dyfodol.
 
Ymunwch â Carwyn Jones AS (cyn Brif Weinidog Cymru), Auriol Miller (Cyfarwyddwr Sefydliad Materion Cymru), a Rachel Minto (Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd) wrth iddynt ddadansoddi’r llwybrau a’r blaenoriaethau fydd yn nodweddu gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru dros y degawd nesaf, gyda chyfle i ychwanegu at y drafodaeth gyda’ch cwestiynau chi.
 
Cyflwynir y digwyddiad hwn ar y cyd gan WISERD (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru) a Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.
 I gofrestru, ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/sgwrs-ar-ddyfodol-cymru-a-conversation-on-wales-future-tickets-116083421639

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

17/09/2020
09:30 – 12:30

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi sylw i drais ar sail ‘anrhydedd’ ac arferion traddodiadol eraill niweidiol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys llurgunio organau rhyw merched, priodas gynnar/trwy orfodaeth, trais ‘anrhydedd’ a chamdriniaeth sy’n gysylltiedig â’r gred mewn dewiniaeth. Bydd y cwrs hefyd yn cyfeirio at faterion llai hysbys megis ffafrio meibion, pris priodferch, lladd babanod ac arferion iechyd traddodiadol y gellir barnu eu bod yn niweidiol mewn cyd-destun Gorllewinol.

Cadw Ein Plant Yn Ddiogel

15/09/2020 – 17/09/2020
09:30 – 12:30

YMUNWCH Â NI AR-LEIN: Rydym yn cynnig detholiad o gyrsiau ar-lein drwy ap Zoom neu MS Teams

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.