Mind Matters: Sut y galluogodd ymdrin ag unigrwydd ni i ddysgu am bŵer cymuned ymhlith y rhai sy’n gadael gofal

Rhoddoch chi’r cyfle i fi greu atgofion y mae llawer o bobl eraill yn eu cymryd yn ganiataol – teithiau teuluol rydyn ni’n colli allan arnyn nhw fel arfer. Mae gen i nawr rywbeth i edrych yn ôl arno yn un o’r rhannau mwyaf ansefydlog/unig ym mywyd person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal.
– Cyfranogwr Mind Matters

Yn aml caiff lles meddwl gwael ei gysylltu â phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal. Gall eu profiad o ddiffyg cefnogaeth deuluol neu grwpiau gymheiriaid cadarnhaol hefyd gyflwyno ymdeimlad o unigedd. Ond gall gweithgareddau cadarnhaol helpu i symud y cyflwr meddwl at agwedd fwy calonnog.

Lansiwyd ein prosiect Mind Matters yn 2020 ar ôl i Gyngor Dinas Caerlŷr ofyn i Leicestershire Cares edrych ar anghenion lles meddyliol pobl ifanc lleol â phrofiad o fod mewn gofal. Ar ôl blwyddyn o’r prosiect dyma ein canfyddiadau:

Cyd-gynhyrchu Mind Matters

Sefydlodd Leicestershire Cares dîm ymgynghori o bum person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal i ddatblygu’r cynllun cychwynnol at ddiben y prosiect (cryfhau eu gwydnwch a’u lles), ei gwmpas, ei gyflawniadau a’i enw. Cynhaliwyd tri chyfarfod i drafod y prosiect a beth y gallai ei gyflawni i bobl ifanc, yn cynnwys trafodaethau ar effaith y pandemig ar iechyd meddwl pobl ifanc ac ynysu, lefelau uchel o ddiflastod, diffyg cysylltedd ac arferion bwyta gwael. Datblygodd syniadau am y ‘Fakeaways’, ‘crafternoons’ a sesiynau cymdeithasol ar-lein rheolaidd o’r trafodaethau hyn. Roedd y model cyd-gynhyrchu hwn yn rhoi offer i’r bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn ogystal â pherchnogaeth o’r datrysiadau fyddai’n helpu i wella eu lles.

Gweithgareddau ar-lein

Ar ddechrau’r cyfnod clo, symudon ni ein cymorth yn gyflym ar-lein a darparu SIMs data a/neu liniaduron i bobl ifanc i sicrhau eu bod yn gallu cyrchu gweithgareddau digidol. Pan ddechreuodd Mind Matters ym mis Gorffennaf 2021, roedd gennym ni eisoes rai misoedd o brofiad yn cyflwyno gweithgareddau rhithwir difyr ac adeiladwyd ar hyn i sicrhau bod Mind Matters yn llwyddiant. Defnyddiwyd canfyddiadau o’n hadroddiad ‘Life Under Lockdown’ (Mai 2020) i greu rhaglen fyddai’n wydn, yn ymarferol ac yn gynhwysol.

Roedd y crafternoons yn cynnwys wyth o bobl ifanc mewn rhaglen chwe wythnos o weithgareddau celf a chrefft ar Zoom, ynghyd â hwylusydd oedd yn eu hannog i ddefnyddio celf a chrefft fel ffordd o wella lles. Dywedodd y bobl ifanc eu bod wedi eu helpu i ymlacio, teimlo’n llai pryderus a’u bod wedi mwynhau dysgu hobi newydd gyda’i gilydd.

“Mae gwneud y gweithgareddau hyn [sesiynau celf a chrefft] yn gadael i fi rannu fy nghreadigrwydd gydag eraill a dyna yw fy angerdd. Gan fod gen i orbryder, dwyf i ddim yn ymdopi’n dda mewn grwpiau ond mae cael rhywbeth i’w wneud yn tynnu eich meddwl oddi ar fod mewn grŵp ac rydych chi’n dechrau sgwrsio gyda phobl.”
– Cyfranogwr Mind Matters

Roedd y Fakeaways yn llwyddiant mawr. Yn y sesiwn goginio hon bob pythefnos dros Zoom gyda thiwtor coginio proffesiynol o’r Ganolfan Addysg Oedolion roedd pobl ifanc yn gwneud fersiynau iachus o’r bwyd tecawê roedden nhw wedi bod yn ei brynu yn ystod y cyfnod clo. Roedd hyn yn grymuso’r bobl ifanc i gynnal y sesiynau eu hunain, gan rannu ryseitiau oedd yn eu cysylltu â’u teuluoedd a’u treftadaeth oedd wedi ymddieithrio a hybu sgyrsiau am eu profiad byw cyffredin.

Roedd 12 o fynychwyr rheolaidd yn y Fakeaways, ac weithiau mwy, ac roedd yr adborth o’r sesiynau’n gadarnhaol iawn, gan nodi gwell hyder, arbed arian, bwyta’n iachach a cholli pwysau. Roedd y rheini â phlant yn nodi bod coginio gyda’i gilydd yn helpu i wella eu perthynas gyda’u plentyn.

“Mae’r hyder rwy wedi’i fagu drwy goginio i fi fy hun yn anhygoel. Wnes i erioed feddwl y byddwn i’n gallu gwneud prydau blasus am lai na £10, a’u mwynhau nhw hefyd!”
– Cyfranogwr Mind Matters

“Rwy wedi arbed cymaint o arian yn peidio â phrynu prydau microdon a chael gwared ar fy nheimladau o ofni fy mod yn methu coginio. Diolch!”
– Cyfranogwr Mind Matters

This image has an empty alt attribute; its file name is Sophie_Quartine_Cooks.max-1200x1200-1-1024x576.jpg

Dod allan o’r cyfnod clo

Ymunodd pobl ifanc â’r sesiynau Chill & Chat wythnosol gyda nosweithiau ffilm, cwisiau, a sgyrsiau cyffredinol. Yn yr hydref roedd modd i ni gynnal gweithgareddau awyr agored gyda phellter cymdeithasol, yn cynnwys picnics, sesiynau bwyta’n iach mewn rhandir cymunedol lleol, parti Nadolig awyr agored, barbeciw, canŵio yn y Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored, cerfio pren a phrosiectau garddio. Cafwyd cyfanswm o dros 30 o bobl ifanc yn y gweithgareddau, gyda’r mwyafrif yn dweud eu bod wedi’u helpu i ailgysylltu â phobl ifanc eraill a theimlo’n llai ynysig.

“Mae gallu gweld wynebau pobl a chael sgyrsiau wyneb yn wyneb yn teimlo mor naturiol, ond mae wedi bod yn rhywbeth anodd dod o hyd iddo dros y pum mis diwethaf. Mae’r cyfleoedd fel y rhain mae Leicestershire Cares yn eu cynnig mor gadarnhaol i mi’n gyfannol.”
– Cyfranogwr Mind Matters

Buddion tymor hir

Yn ogystal â dysgu sgiliau coginio newydd a deall bwyta’n iach drwy’r Fakeaways, dywedodd y bobl ifanc fod y gweithgareddau cymdeithasol wedi rhoi mwy o hyder iddyn nhw i ymwneud â phobl eraill, ynghyd â theimlad o berthyn a help i deimlo eu bod yn gallu siarad am eu profiad o fod mewn gofal.

“Mae cymryd rhan yng ngweithgareddau Leicestershire Cares yn golygu fy mod yn gallu mynd allan a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cynnwys cymdeithasu mewn grŵp. Mae’n gadael i fi gyfarfod â phobl newydd a theimlo’n rhan o dîm.”
– Cyfranogwr Mind Matters

“Mae fy hyder wedi codi ac rwy’n teimlo’n fwy diogel yn siarad am fy mywyd go iawn fel person â phrofiad o fod mewn gofal. Rhoddodd Leicestershire Cares le diogel imi gydnabod ei bod yn iawn i mi gofleidio’r rhan honno ohonof fy hun.”
– Cyfranogwr Mind Matters

Siaradodd rhai am deimlo’n fwy annibynnol, sydd wedi eu hannog i ystyried yr hyn y maen nhw am ei wneud nesaf o ran gwirfoddoli, hyfforddi neu gyflogaeth, a sut y gallai eu penderfyniadau gefnogi eu hiechyd meddwl.

“Helpodd fi i ddod yn fwy hyderus ac mae’n eich helpu i symud at annibyniaeth… hoffwn gael cyfle i roi cynnig ar waith gwirfoddol neu â thâl gydag anifeiliaid. Rwy’n credu y byddai hynny’n gwella fy iechyd meddwl.”
– Cyfranogwr Mind Matters

Tra bo eraill wedi gwerthfawrogi’r cyfle i ddal i fyny ar fywyd oedd ar stop, a chreu atgofion y mae llawer o deuluoedd traddodiadol yn eu cymryd yn ganiataol.

“Hefyd cefais gyfle gennych chi i greu atgofion sy’n cael eu cymryd yn ganiataol gan lawer o bobl eraill, fel Go-cartio a Neuadd Beaumanor – teithiau teuluol nad ydyn ni’n eu profi fel arfer. Nawr mae gen i rywbeth i edrych yn ôl arno yn un o’r rhannau mwyaf ansefydlog/unig ym mywyd person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal.”
– Cyfranogwr Mind Matters

This image has an empty alt attribute; its file name is WhatsApp_Image_2021-06-30_at_18.33.091.max-1200x1200-1-1024x768.jpg

At y dyfodol

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo godi, byddwn yn dychwelyd at gyflwyno wyneb yn wyneb, ond byddwn hefyd yn cynnal model hybrid o gefnogaeth ar-lein ac wyneb yn wyneb. Rydyn ni’n teimlo bod gan gyflwyno rhithwir rôl i’w chwarae, yn enwedig i bobl ifanc sydd yn bryderus wrth deithio, neu sy’n brysur gydag ymrwymiadau eraill (e.e. coleg) ac yn dymuno ymuno drwy alwad fideo.

Awgrymodd ein grŵp llywio yr hyn y bydden nhw am ei gael o’r rhaglen pe bai’n parhau, fel cynnwys mwy o ffocws ar sut i reoli iechyd meddwl a datblygu meddwl positif; gweithgareddau cymdeithasol i ddatblygu sgiliau bywyd; a gweithgareddau i hybu ffitrwydd corfforol yn ogystal â lles meddyliol.

“Rwy’n mwynhau unrhyw gyfle i fynd i’r awyr agored a gwneud rhywbeth yn enwedig gyda phobl eraill â phrofiad o fod mewn gofal. Mae’n gyfle i fi gymdeithasu mewn lle diogel a chodi fy hun o’r gwely y diwrnod hwnnw. Mae pethau ymarferol yn benodol yn dda h.y. coginio a gwaith coed oherwydd gallwch chi eu defnyddio yn eich bywyd go iawn.”
– Cyfranogwr Mind Matters

Nododd y bobl ifanc hefyd fod pŵer ‘rhoi’n ôl’ a chysylltu gyda’u cymuned leol yn cael effaith ar eu hunan-barch a’u lles meddyliol. Roedden nhw’n awgrymu y gallen nhw godi arian i achos lleol mewn gwahanol ffyrdd h.y. marathon gemau 24 awr, pobi cacennau, ocsiwn celf neu daith gerdded noddedig.

Cyflwynodd y grŵp llywio hefyd y syniad o hyfforddwr bywyd fel cefnogaeth ddefnyddiol i’r rheini a allai ddymuno cael cyngor penodol ar sut i symud at gyflawni eu nod. Yn ddiweddar mae Leicestershire Cares wedi dechrau rhaglen fentora gan wirfoddolwyr busnes i bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal. Rydyn ni’n gweld bod rhai o’r canlyniadau’n gwella lles meddyliol, ac yn gyffredinol, mae ehangu rhwydweithiau’r bobl ifanc hyn yn eu helpu i dyfu.

“Mae’n wych gweithio gyda sefydliad fel Leicestershire Cares. Mae’r ymrwymiad a’r angerdd dros gefnogi pobl ifanc yn amlwg o’r cysylltiadau cynnar. Mae’r arloesi wrth ddatblygu rhaglenni a’r ymrwymiad i ganlyniadau a gytunir yn rhagorol!”
– Diana Dorozkinaite, Rheolwr Comisiynu Newid Busnes Cyngor Dinas Caerlŷr

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith gyda phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal, cysylltwch â Jacob Brown.

I ddarllen yr erthygl lawn, ewch i wefan Leicestershire Cares

Pandemig y Coronafeirws (COVID-19): Pobl Ifanc sy’n gadael gofal ac ymarferwyr yn rhannu eu profiadau a gwersi ar gyfer y dyfodol

Mae pandemig COVID-19 a’r cyfnod clo dilynol wedi cael effaith fawr yn fyd-eang, gydag effaith anghymesur ar y bobl dlotaf a mwyaf bregus yn y gymdeithas. Cynlluniwyd yr astudiaeth ymchwil i gyfrannu at y sail o dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg yn edrych ar gyflenwi a derbyn gofal cymdeithasol yn ystod y cyfnod. 

Cyllidwyd yr astudiaeth ymchwil gan Voices from Care Cymru a CASCADE: y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant. Roedd yn cynnig llwyfan i farn 21 o bobl ifanc oedd â phrofiad o ofal a gyflwynodd adroddiadau byw a manwl o’u profiadau yn y cyfnod clo. Roedd cynnwys arolwg proffesiynol gyda 23 o gyfranogwyr yn golygu bod modd rhoi ystyriaeth i fentrau lleol, oedd yn gefndir gwerthfawr ar gyfer dadansoddi adroddiadau’r bobl ifanc. Mae’r astudiaeth felly’n cynnwys gwersi pwysig i lunwyr polisïau, rheolwyr gofal cymdeithasol ac ymarferwyr rheng flaen sy’n gweithio gyda phobl ifanc â phrofiad o ofal a grwpiau bregus eraill. 

Yn galonogol, datgelodd yr astudiaeth ymdrechion cadarnhaol i addasu i’r amodau gwaith digynsail. Roedd yn werth nodi bod y gweithwyr proffesiynol a ymatebodd i’n harolwg yn gadarnhaol am y cymorth roedden nhw wedi’i roi i’r rheini oedd yn gadael gofal. Roedd ymdrechion i gynnal cyfathrebu gyda phobl ifanc, brwydro unigedd, ynysu a diflastod, yn ogystal â sicrhau mynediad at adnoddau yn arwydd o arfer da. Fodd bynnag, nodwyd bod yr ymdrechion i ymateb i anghenion pobl ifanc yn cael eu cyfyngu gan ddiffyg cyllid ychwanegol. 

Weithiau roedd safbwyntiau pobl ifanc yn cyferbynnu’n llwyr â safbwyntiau gweithwyr proffesiynol a cheir pryderon o hyd o ran cydraddoldeb y gefnogaeth o fewn ac ar draws ardaloedd, a’r cydweddu rhwng anghenion cymorth a’r ddarpariaeth sydd ar gael. Nid oedd ein canfyddiadau’n awgrymu yr ymgynghorwyd â phobl ifanc a’u cynnwys mewn penderfyniadau am ffyrdd newydd o weithio, ac roedd y pwyslais i’w weld ar anghenion argyfwng brys a thymor byr, yn hytrach na chynllunio trawsnewid neu ymagwedd yn seiliedig ar hawliau. Pryder penodol oedd adroddiadau gan bobl ifanc oedd yn bryderus am ddarpariaethau sylfaenol, byw mewn llety amhriodol a cheisio delio â diffyg cymorth ar gyfer iechyd meddwl. 

Ond er gwaethaf yr ystyriaethau hyn, roedd pobl ifanc yn gwerthfawrogi cyswllt gan weithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal proffesiynol gan nodi bod hyn yn hanfodol yn ystod pandemig COVID-19, fel y dangosir yn y gerdd hon gan un o’r bobl ifanc â phrofiad o ofal oedd yn rhan o’r astudiaeth: 

Times have changed, time is passing, 
But our need for you to care is not lapsing, 
We may whinge and shout and say we don’t want, 
But we do, we really want you to. 
We are isolated, changed and really not sure, 
We need that face, the one we say we dislike 
we need those texts that we never reply to, 
We need the language that you share, they hey, 
`how are you doing, I am still here’, 
This is the real language that cares, the language we need, 
The language which shows us not everything has changed, 
The language that comforts us, like a weird aunt would send 
Which would make us cringe, and smile, 
A smile which means something hasn’t changed 
-the language you use to show us you care. 

Hefyd gallwch wylio ffilm Care Leavers and Coronavirus am y canfyddiadau allweddol: 

Byddem ni’n falch i glywed gennych gydag unrhyw adborth, sylwadau neu awgrymiadau: 

Louise Roberts, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd RobertsL18@caerdydd.ac.uk @DrLouiseRoberts 

Cyfeirnodau 

Roberts, L., Rees, A., Bayfield, H., Corliss, C., Diaz, C., Mannay, D. and Vaughan, R. 2020. Young people leaving care, practitioners, and the coronavirus (COVID 19) pandemic: experiences, support, and lessons for the future. Cardiff: Cardiff University.

ACE: Adeiladu gwytnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

Cwrs hanner ddydd Mae’r adroddiad yn 2015 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Astudiaeth Cymru ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn datgan bod “Corff cynyddol o dystiolaeth bod ein profiadau yn ystod plentyndod yn gallu effeithio ar iechyd ar hyd cwrs bywyd. Mae plant sy’n profi plentyndod ansawdd isel, sy’n llawn straen yn fwy tebygol o fabwysiadu ymddygiad sy’n niweidio iechyd yn ystod y glasoed, a gall hynny yn ei dro arwain at salwch meddwl ac afiechydon fel canser, clefyd y galon a diabetes yn ddiweddarach mewn bywyd.”
“Nid dim ond yng nghyswllt iechyd mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn destun pryder. Mae profi ACEs yn golygu bod unigolion yn fwy tebygol o gyflawni’n wael yn yr ysgol, yn fwy tebygol o ymwneud â throseddu, ac yn y pen draw yn llai tebygol o fod yn aelod cynhyrchiol o’r gymdeithas”.

Rhianta corfforaethol mewn pandemig: Cefnogaeth i bobl sy’n gadael gofal yng Nghymru

Rhianta corfforaethol mewn pandemig: Ystyried cyflenwi a derbyn cymorth i’r rheini sy’n gadael gofal yng Nghymru yn ystod Covid-19

Yn ystod COVID-19, bu’r rheini oedd yn gadael gofal yn edrych at eu rhieni corfforaethol am gymorth. Yn unol â hynny, roedd yr astudiaeth dull cymysg hon yn edrych ar brofiadau’r rheini oedd yn gadael gofal yn ystod y pandemig. Roedd yn cynnwys arolwg o weithwyr proffesiynol mewn Awdurdodau Lleol yng Nghymru (n=22) a chyfweliadau gyda phobl ifanc 17-24 oed â phrofiad o ofal (n=17). Yn eu cyfweliadau, nododd rhai pobl ifanc eu bod yn derbyn cefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Gwnaeth hi’n siŵr fod gen i ddigon o fwyd a stwff, helpodd fi’n ariannol, yn emosiynol ac yn amlwg pan oeddwn i’n symud allan a stwff, roeddwn yn teimlo fel lladd fy hun, ac fel helpodd fi bryd hynny hefyd. Chi’n gwybod, roedd hi’n gwneud yn siŵr fy mod i’n iawn bob dydd. Daeth i fy ngweld i bron bob dydd. (Bethan)

Mae fy ngweithiwr cymdeithasol yn fy ffonio i’n rheolaidd… galwodd hi fi ar Facetime yr wythnos ddiwethaf a dweud y gwir. Mae’n wych… mae’n ei gadw’n rheolaidd achos mae’n gwybod mod i’n mynd yn isel yn rhwydd… Felly ydi, mae’n cysylltu’n rheolaidd. (Jess)

Ond i bobl ifanc eraill y canfyddiad oedd nad oedd rhianta corfforaethol ar gael.

Allwn i fod wedi marw, a fydden nhw ddim yn gwybod. Dim ond ddwywaith wnaethon nhw gysylltu: allwn i fod wedi lladd fy hun. (Mary)

Dwi wedi cael neges destun neu ddwy ond dyna i gyd, dwi ddim wedi siarad â hi, jest neges destun ac ebost… Byddai’n braf pe baen nhw’n cysylltu i weld ydw i’n fyw a bod yn onest, chi’n gwybod? (Bev)

Dwi wedi trio ffonio pawb yn y swyddfa, ond dwi ddim yn gallu cael gafael ar fy ngweithiwr cymdeithasol hyd heddiw.  Dwi ddim wedi siarad ag e ers 5, 6 mis, fy ngweithiwr cymdeithasol, rhywbeth fel’na. (Paul)

Roedd pandemig Covid-19 yn cynnig lens unigryw ar gyfer ystyried rôl y wladwriaeth fel rhiant. Er bod tystiolaeth o arfer da yng Nghymru yn galonogol, gyda rhai pobl ifanc yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, mae’n bryderus iawn fod pobl ifanc eraill yn parhau mewn sefyllfaoedd peryglus, yn teimlo eu bod wedi’u hanghofio a’u hesgeuluso gan eu rhieni corfforaethol. Mae canfyddiadau’r astudiaeth yn dangos tuedd rhianta corfforaethol i gynnig amddiffynfa yn erbyn gofidiau’r pandemig, ond hefyd i ddwysau anawsterau pobl ifanc drwy fod yn anweithredol, peidio ag ymateb a/neu beidio â bod yn ofalgar.

I gael rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth gweler – Roberts, L., Rees, A., Mannay, D., Bayfield, H., Corliss, C., Diaz, C. a Vaughan, R. 2021. Rhianta corfforaethol mewn pandemig: Considering the delivery and receipt of support to care leavers in Wales during Covid-19. Children and Youth Services Review 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y blogiau hyn sy’n gysylltiedig â’r pwnc ar Teulu a Chymuned.

Yng nghysgod pandemig: Profiad pobl ifanc y stryd yn Harare yn ystod COVID-19
Pandemig Coronavirus: Profiadau a gwersi ar gyfer y dyfodol

Pecynnau briffio ar sail tystiolaeth Co-RAY

Mewn cydweithrediad ag arbenigwyr ymchwil a chlinigol, rydym wedi cynhyrchu pecynnau briffio sy’n cynnig negeseuon wedi’u seilio ar dystiolaeth ar sut i gefnogi pobl ifanc gyda’r pedwar mater allweddol hwn yn ystod pandemig COVID-19, a thu hwnt.

Mae ein prosiect Co-RAY wedi nodi pedwar prif faes o flaenoriaeth, a fydd yn ganolbwynt i gynhyrchu adnoddau yn ystod hanner cyntaf 2021.

a) rheoli newid ac ansicrwydd
b) yn teimlo wedi diflasu, yn isel ac yn ddigymhelliad
c) yn teimlo’n unig, ynysig a ddigyswllt
ch) annog pobl ifanc i ofyn am gymorth os ydyn nhw’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Pecynnau briffio ar gael i’w lawrlwytho (PDF)

Wedi’i gefnogi gan:

Mae’r rhaglen hon yn cael ei hariannu gan Gronfa Blaenoriaethau Strategol y llywodraeth a’i chyflwyno gan y Cyngor Ymchwil Feddygol gyda Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol fel rhan o Ymchwil ac Arloesedd y DU.

Cefnogi rhieni a phlant trwy brofiadau’r cyfnod clo: Treial SPARKLE

Gwybodaeth i rieni/ofalwyr

Am beth mae’r astudiaeth a phwy sy’n ei harwain?

Mae tîm astudio SPARKLE (Cefnogi Rhieni a Phlant trwy Brofiadau’r Cyfnod Clo), sydd wedi’i leoli yng Ngholeg y Brenin, Llundain a Phrifysgol Rhydychen, yn chwilio am gyfranogwyr o’r Deyrnas Unedig sy’n rhieni / ofalwyr i brofi’r ap parent positive newydd a ddyluniwyd yn arbennig ganddyn nhw ar sail gwyddoniaeth, gyda’r nod o ddarparu cyngor rhianta ac adnoddau amlgyfrwng a ddatblygwyd gydag arbenigwyr a rhieni enwog i gefnogi rhieni a phlant y Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod pontio allan o bandemig Covid-19.

Nod yr ap Parent positive yw gwella ymddygiad a hyder plant a chael effaith gadarnhaol ar les rhieni. Bydd yr ap hefyd yn darparu mynediad i sesiynau ar-lein rheolaidd gydag arbenigwyr rhianta a chyfle i ymuno â fforwm ar-lein i gwrdd â rhieni / gofalwyr ar draws y Deyrnas Unedig a rhannu cyngor ac awgrymiadau magu plant

Beth fydd angen i mi ei wneud?

Yn gyntaf, cwblhewch arolwg prifysgol Rhydychen. Bydd hanner y rhieni / gofalwyr yn cael mynediad i’r ap parent positive ar unwaith, a hanner ar ôl tua dau fis. Bydd pob rhiant / gofalwr yn llenwi holiaduron ar-lein amdanynt eu hunain a’u plentyn unwaith y mis. Bydd yr holl gyfranogwyr yn cael mynediad i’r ap am ddim a 2 daleb e-siopa gwerth £5 i ddiolch am gymryd rhan.

Pwy sy’n gymwys i gymryd rhan?

Rhieni / gofalwyr plant 4-10 oed yn y Deyrnas Unedig, a rhieni / gofalwyr yn y Deyrnas Unedig sydd â mynediad at ffôn clyfar gyda system weithredu OS 8-9 neu uwch ar gyfer android, neu IOS 12-13 neu uwch ar gyfer Apple.

Rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth

Ar beth rydyn ni’n canolbwyntio?

Lansiwyd treial astudiaeth SPARKLE ym mis Rhagfyr 2020 yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Arweinir y treial gan yr Athro Edmund Sonuga-Barke a Dr Kasia Kostyrka-Allchorne o’r Grŵp Ymchwil Seicopatholeg Arbrofol a Niwroddatblygiad (ExPAND) yn yr Adran Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc yn y Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth.

Cawsom ein cymell i lansio’r astudiaeth gan ganfyddiadau Co-SPACE: Prifysgol Rhydychen: Astudiaeth Cefnogi Rhieni, y Glasoed a Phlant yn ystod Cyfnodau o Epidemig – astudiaeth garfan a ariannwyd gan UKRI sy’n olrhain newidiadau yn iechyd meddwl teuluoedd o 2020 ymlaen. Canfu’r astudiaeth fod hyd at 70% o rieni wedi nodi eu bod eisiau cefnogaeth ychwanegol i fynd i’r afael â phroblemau ymddygiad yn eu plant a’u bod wedi profi cynnydd yn y straen cysylltiedig â theuluoedd mewn ymateb i wahanol gyfnodau clo lleol a chenedlaethol trwy gydol pandemig COVID-19. Roedd hyn o ganlyniad i gyfuniad o fynediad llai at ofal plant, pryderon yn ymwneud ag arian a iechyd a chyfnodau estynedig o fod o dan gyfyngiadau ac wedi’u hynysu’n gymdeithasol, sydd i gyd wedi rhoi pwysau mawr ar lawer o deuluoedd yn y Deyrnas Unedig

Beth yw ein nodau a pha fethodoleg rydym ni’n ei defnyddio?

Mae SPARKLE yn dreial defnydd cyflym rheoli ar hap sy’n gwerthuso a all ymyrraeth rhianta iechyd cyhoeddus digidol helpu rhieni i reoli problemau ymddygiad eu plant, fel yr effeithir arnynt gan bandemig a chyfnodau clo COVID-19 yn y Deyrnas Unedig.

Ein nod yw gwerthuso a all effeithiau negyddol y cyfnod clo gael eu gwyrdroi trwy ddarparu cyngor rhianta’n ddigidol, gan ddefnyddio ap ffôn symudol a luniwyd yn arbennig, Parent Positive. Bydd ap Parent Positive yn darparu cyngor i rieni trwy animeiddiadau, ac yn cyflwyno negeseuon a ddewiswyd yn ofalus gan rieni ac arbenigwyr yn y maes. Bydd y negeseuon yn cael eu hategu ag adnoddau rhianta ymarferol a chyfle i rwydweithio â rhieni eraill i gael cefnogaeth cymheiriaid. Mae’r animeiddiadau, a ddyfeisiwyd yn wreiddiol gan yr Athro Sonuga-Barke a thîm Rhianta dan Bwysau Coleg y Brenin Llundain (POP-UP), yn ysgafn, yn ddoniol ac yn anfeirniadol ac yn cael eu cyflwyno gan wyth o enwogion uchel eu proffil sydd hefyd yn rhieni. Mae’r wyth neges yn ymwneud â’r canlynol:

 • aros yn bositif ac yn llawn cymhelliant (Olivia Colman)
 • sicrhau bod pawb yn gwybod beth sy’n ddisgwyliedig ganddyn nhw (Sharon Horgan)
 • meithrin hunanhyder ac ymddiriedaeth eich plentyn (Danny Dyer)
 • sicrhau bod eich plentyn yn dilyn cyfarwyddiadau (Rob Brydon)
 • hyrwyddo gwell ymddygiad (Jessica Ennis-Hill)
 • cyfyngu ar wrthdaro (Holly Willoughby)
 • peidio â chynhyrfu pan fydd eich plant yn camymddwyn (Romesh Ranganathan), a
 • defnyddio sancsiynau’n ofalus (Shappi Khorsandi).

Bydd cam cychwynnol astudiaeth SPARKLE yn cynnwys 616 o rieni Co-SPACE, y bydd hanner ohonynt yn cael mynediad i’r ap Parent Positive a’r hanner arall ddim.  Os bydd canlyniadau’r treial yn gadarnhaol, bydd yr ap yn cael ei ledaenu’n genedlaethol trwy ein cydweithrediad â Public Health England, Adran Addysg y Deyrnas Unedig a llawer o bartneriaid cyfryngau masnachol eraill.

Pwy yw ein partneriaid allweddol?

Mae ein hastudiaeth yn gweithio ar y cyd â Grŵp Ymchwil Ymyriadau Seicolegol Rhydychen ar gyfer Plant a’r Glasoed (TOPIC), Adran Seicoleg Arbrofol, Is-adran Gwyddorau Meddygol Prifysgol Rhydychen yn ogystal â’r Ganolfan Cefnogi Plant a Rhieni, a ariannir gan Sefydliad Elusennol Guy’s a St. Thomas. Mae’n cael ei harwain gan Dr Crispin Day, ac yn cael ei hariannu gan UKRI-ESRC. Cyflwynir yr astudiaeth ochr yn ochr â chydweithwyr ym Mhrifysgol Rhydychen sy’n gyfrifol am astudiaeth ‘Co-SPACE: Cefnogi Rhieni, y Glasoed a Phlant yn ystod Cyfnodau o Epidemig – astudiaeth garfan a ariannwyd gan UKRI sy’n olrhain newidiadau yn iechyd meddwl teuluoedd o 2020 ymlaen.

Darllenwch y papur crynhoi:

Rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth. Animeiddiad Ap Parent Positive.

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu o gysylltu pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal â busnes

Mae Leicestershire Cares yn creu cyfleoedd sy’n galluogi’r sector busnes i ddeall anghenion cymunedol, cyfrannu at dwf cymunedau cynhwysol a diogel, a chefnogi ac ysbrydoli plant a phobl ifanc wrth iddynt drosglwyddo i’r gweithle.

Arweiniodd yr ethos hwn at ein prosiect Lleisiau a ariennir gan Esmee Fairbairn i greu Addewid i Ofalu: Addewid i fusnesau lleol roi mynediad i bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal i’r cymorth a’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen mewn addysg, cyflogaeth a’u bywydau ehangach.

Mae’r Addewid i Ofalu yn adlewyrchu meithrin perthnasoedd rhwng pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal a busnesau lleol, pwysigrwydd rhannu a throsglwyddo gwybodaeth, y profiadau byw rhwng y ddau, a’r pŵer i gydweithio i gynhyrchu rhaglenni ar y cyd sydd o fudd i fusnesau a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal.

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu:

Mynd at gyflogwyr i’w hannog i recriwtio person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal

Mae bach a lleol yn dda

Ystyriwch gwmnïau llai yn yr ardaloedd lle mae gan y person ifanc ddiddordeb mewn gweithio i greu cyfleoedd. Mae cyfathrebu wyneb yn wyneb yn creu gwell cysylltiadau. Rhoi cymorth i’r person ifanc lunio CV a llythyr eglurhaol i adlewyrchu rôl y swydd a’i awydd i weithio yn y maes hwn.

Cwmnïau mawr a’u Cyfrifoldeb Corfforaethol Cymdeithasol (CCC): cysylltu â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a’r defnyddiwr moesegol

Ewch at gyflogwyr mwy i drafod eu targedau CCC a sut y gallent ddenu unigolion amrywiol wrth wella agwedd pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal. Mae cyflogi a chefnogi person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig fel gweithred cynaliadwyedd.

 • Ystyriwch yr heriau y gall pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal eu hwynebu wrth dynnu sylw at wydnwch
 • Mae gweithio mewn partneriaeth yn hyrwyddo cyflawniadau yn eu cymuned yn ogystal â chanlyniadau cyfrifoldeb cymdeithasol
 • Trafodwch yr ardoll brentisiaeth a’r fwrsariaeth brentisiaeth ychwanegol o £1000 i gyflogwr wrth recriwtio ymadäwr gofal i brentisiaeth
 • Efallai bod gan bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal ddiffyg profiad nac addysg; dylid gwneud iawn am hyn trwy gynnig sifftiau treialu i’r cyflogwr lle gallant arddangos sgiliau eraill.
 • Dathlwch newyddion cadarnhaol a llwyddiannau ac anfon astudiaethau achos ymlaen at gyflogwyr.
 • Bydd cwmnïau lleol sy’n cofrestru i gefnogi pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn derbyn bathodyn digidol ar eu gwefan ac yn derbyn cymorth a hyfforddiant. Mae cyfleoedd ar gael i gynnig ffug gyfweliadau, profiadau gwaith, teithiau gwaith, mentora a mwy i bobl ifanc.

Pa gymorth y gallech chi ei gynnig i gyflogwr?

 • Cymorth i baratoi’r person ifanc ar gyfer cyflogaeth trwy ffug gyfweliadau, bodloni disgwyliadau’r cyflogwr (y dylid eu teilwra i’r cwmni hwnnw), a pharatoadau ar gyfer dogfennaeth adnabod, cyfrif banc, cyfle i gael dillad addas, cymorth gyda theithio, a hyfforddiant yn y sector lle bo angen. .
 • Cymorth i ymgeiswyr cyn sgrinio lle cynigir nifer mawr o gyfleoedd.
 • Cymorth ar gyfer hyfforddiant ynghylch y diffiniad o beth yw person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal a pha ddarpariaeth y gallai fod ei hangen.
 • Cynnig pwynt cyswllt i gyflogwyr fel bod y person ifanc yn cael ei gefnogi yn ystod ei 6-12 mis cyntaf.
 • Cynnal digwyddiadau rhwydweithio a diwrnodau hyfforddi i fusnesau gefnogi eu gweithwyr â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Darparu cefnogaeth gyfathrebu trwy gylchlythyrau, gwefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Pa gymorth sydd ei angen ar y person ifanc â phrofiad o fod mewn gofal?

 • Rhoi cyngor wedi’i deilwra ar gyfer proses ymgeisio, y sgiliau ategol a’r hyder sy’n ofynnol i wneud cais a dechrau gweithio.
 • Cymorth i gwblhau ceisiadau oherwydd tlodi digidol. Gallai hyn olygu gofyn i’r cyflogwr hepgor prosesau oherwydd yr amgylchiadau eithriadol ynglŷn â Covid-19.
 • Tynnu sylw at ddisgwyliadau gwaith cyflogwyr gan gynnwys cadw amser, sut i gyflwyno eu hunain, teithio i’r gwaith, wynebu anawsterau, cyfnodau prawf, ac a oes angen llythyr datgelu arnynt a sut i gwblhau hyn.
 • Cymorth ar y cam cyfweld gyda ffug gyfweliadau; deall diwylliant y cwmni.
 • Cymorth rhianta corfforaethol: anfon negeseuon testun pob lwc a galwad ffôn “amser i godi” ar fore cyfweliadau neu ddechrau gweithio.
 • Dechrau cymorth gwaith: cytuno ar gynllun cymorth mewn gwaith parhaus i sicrhau y gall y person ifanc drafod unrhyw bryderon neu faterion yn y gwaith â chi.
 • Cysylltu â’r cyflogwr lle bo angen i ddatrys unrhyw broblemau neu bryderon.
 • Cyflwyno amrywiaeth o yrfaoedd, diwydiannau a chyfleoedd i gychwyn eich busnes eich hun. Rydym yn cynnal teithiau gwaith gydag ystod o gwmnïau a diwydiannau fel y gall pobl ifanc gael syniad o’r amgylchedd gwaith, yn ogystal â Speedy Speakers, lle mae siaradwyr yn cyflwyno eu diwydiant/gyrfa mewn sesiynau hygyrch.
 • Lleoli mentor busnes sydd â phrofiadau gwaith tebyg a all gefnogi person ifanc.
 • Rydym yn cynnig gwaith eirioli a chyfranogi i bobl ifanc pan nad ydyn nhw yn y gwaith.

Cysylltu pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal â busnesau lleol

Ein gwaith gyda phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith gyda phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal, cysylltwch â Jacob Brown. Ymddangosodd yr erthygl hon yn wreiddiol yn Leicestershire Cares.

Sut y gallwn ni helpu plant a’u teuluoedd trwy gyfleusterau ar y we?

Er bod llai o gyfyngiadau ledled Cymru bellach, mae’n amlwg bod Covid-19 wedi trawsffurfio sawl peth yn ein bywydau. Mae’n bwysig cloriannu’r newidiadau ynghylch sut mae ymarferwyr wedi ymgysylltu â phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod ac a fyddai’n well cadw rhai o’r newidiadau hynny ar ôl y pandemig.

I ddeall rhagor am y ffordd yr ymatebodd y sector i’r pandemig yng Nghymru, daeth yr NSPCC â chynrychiolwyr gofal cymdeithasol, iechyd, addysg, gwaith ieuenctid, heddluoedd a’r trydydd sector ynghyd ar 5ed Mehefin 2021 i gnoi cil ar arferion gorau asesu a rheoli risgiau diogelu yn ddigidol yn ystod COVID-19. Wedyn, llunion ni gynghorion a chanllawiau ar ffyrdd o leddfu anawsterau a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ynghylch helpu plant trwy dechnoleg ddigidol.

Dangosodd ein gwaith yn eglur y gall fod buddion trwy ddefnyddio technolegau digidol i ymgysylltu â theuluoedd.

Buddion a allai ddeillio o dechnoleg ddigidol 

 • Gall sgyrsiau, sesiynau therapiwtig a chyfarfodydd trwy ffôn neu fideo deimlo’n llai bygythiol a dwys na chyfarfodydd wyneb yn wyneb mewn swyddfa neu ymweliadau â chartref rhywun.
 • Mewn rhai achosion, mae gweithio rhithwir wedi hwyluso rhyngweithio mwy chwareus â phlant.
 • Gall fod yn haws i rieni a chynhalwyr ymuno â chynadleddau amddiffyn plant ar y we, hefyd.

Rhaid manteisio ar y cyfle i hybu’r buddion hyn. Mae technoleg ddigidol yn agor drysau at ffyrdd newydd o ymgysylltu â rhagor o bobl mae angen cymorth a chefnogaeth arnyn nhw er y gallai fod:

Meini tramgwydd o ganlyniad i ddibynnu ar dechnoleg ddigidol

 • Mae rhai teuluoedd heb gyfleusterau ar-lein, band eang neu gysylltiadau dibynadwy â’r Rhyngrwyd.
 • Efallai bod cyfleusterau gan rai rhieni ond heb allu fforddio eu trydanu neu eu cysylltu.
 • Gall technoleg arwain at flinder dros amser.
 • Materion cyfrinachedd – gallai fod yn anodd dod o hyd i fan tawel, preifat lle na all neb arall eu clywed.
 • Gallai fod yn anodd i ymarferwyr ofalu na fydd eu teuluoedd, eu plant neu eu cydbreswylwyr yn clywed sgyrsiau cyfrinachol a phoenus.

Er na fyddai modd osgoi pob perygl neu anfantais ynghylch technoleg ddigidol, rydyn ni wedi pennu’r arferion gorau er cymorth i ymarferwyr.

Arferion da

 • Llunio cytundeb cydweithio â phlant a theuluoedd gan bennu amser a lle pob sesiwn a sut mae cadw cyfrinachedd.
 • Defnyddio amryw ffyrdd o alluogi plant a theuluoedd i fynegi eu barn. Er enghraifft, cyfuniad o alwadau fideo, ffôn a negeseuon testun. Mae hynny’n arbennig o berthnasol yng nghyd-destun ailagor ac angen gwasanaeth cyfun.
 • Gall ymarferwyr drafod pwysigrwydd cyfrinachedd ar ddechrau sesiynau, gan wneud hynny mewn ffordd ac iaith dringar.
 • Gallan nhw ddefnyddio’r asesiadau diweddaraf o risgiau i drin a thrafod unrhyw faterion ynghylch technoleg ddigidol.
 • Dylai sefydliadau ystyried rhoi clustffonau i ymarferwyr a pharatoi canllawiau am yr arferion gorau i’r rhai sy’n gweithio gartref.

Yn ogystal â grymuso ymarferwyr, daeth nifer o egwyddorion allweddol eraill i’r amlwg yn ystod ein trafodaeth. Mae cam-drin plant ar-lein yn waeth nag erioed bellach. Mae mwy a mwy o blant bach yn defnyddio’r we ac, yn ogystal â’u haddysgu ynghylch bod yn saff ar-lein, rhaid eu galluogi i dynnu sylw at unrhyw beth sydd wedi digwydd neu unrhyw sefyllfa lle nad oedden nhw’n teimlo’n ddiogel.

At hynny, mae angen canolbwyntio ar ffyrdd o helpu plant i ailddechrau chwarae ar ôl bod yn gaeth i’w cartrefi, gan gynnig amser a lle iddyn nhw wella’n deimladol yn sgîl cyfnod arbennig o anodd.

Gweminar: COVID-19, ei effaith ar blant dan bump oed a’r camau nesaf

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan Parenting across Scotland.

Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y cyfnodau clo? Sut y gallwn helpu teuluoedd i helpu eu plant?

Dydd Mawrth, 29 Mehefin 2021

14:00 – 15:30 (Amser Haf Prydain)

Ychwanegu at y calendr

Gwybodaeth am y digwyddiad

Ymunwch â ni mewn digwyddiad i edrych ar effaith COVID-19 ar blant dan bump oed a’u teuluoedd.

Bydd Dr Debby Wason yn sôn am ymchwil Iechyd Cyhoeddus yr Alban i COVID-19 a’r blynyddoedd cynnar. Cewch glywed hefyd gan Dr Lucy Thompson o Brifysgol Aberdeen a Cheryl Brown o Midlothian Sure Start.

Yna, bydd cyfle i argymell camau nesaf.

Rhaglen

14:00 Cyflwyniadau a gwybodaeth gyffredinol: Cadeirydd, Clare Simpson, Rheolwr Parenting across Scotland

14:10 Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y pandemig? Dr Debby Wason, Iechyd Cyhoeddus yr Alban

Bydd Dr Debby Wason, Iechyd Cyhoeddus yr Alban, yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil Iechyd Cyhoeddus yr Alban i effaith y pandemig ar blant dan bump oed.

14:30 Ymateb Dr Lucy Thompson, Prifysgol Aberdeen a Cheryl Brown, Midlothian Sure Start i’r dystiolaeth

14:50 Trafodaeth mewn grwpiau llai

Bydd y prif bwyntiau trafod ac argymhellion yn cael eu rhannu â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus yr Alban a Llywodraeth yr Alban.

• Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y pandemig? Beth wnaeth eich synnu neu a oedd o arwyddocâd arbennig?

• Pa gymorth sydd ei angen ar rieni a gofalwyr nawr i helpu eu plant wrth i ni symud ymlaen?

15:20 Adborth cryno a sylwadau cloi

15:30 Gorffen

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Datblygiad Plant

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

09 Medi 2021
09:30 – 14:30

Cwrs Undydd

Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol o ddatblygiad cyffredinol yn helpu ymarferwyr i nodi lle mae pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno i gyflawni cynnydd ar draws y gwahanol barthau. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo eu lles, cynorthwyo wrth asesu, a llywio pa ymyriadau / cefnogaeth sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

Nodau’r cwrs yw:

 • Deall twf a datblygiad plant 0-12 oed
 • Ystyriwch dwf ar draws gwahanol feysydd datblygu, gan gynnwys datblygiad yr ymennydd
 • Ystyriwch y ffactorau sy’n cyfrannu at oedi neu darfu ar ddatblygiad plentyn
 • Archwiliwch yr effaith y gall adfyd a thrawma ei chael ar ddatblygiad plant
 • Archwiliwch bwysigrwydd chwarae yn natblygiad plant
 • Ystyriwch yr offer sydd ar gael i arsylwi ac asesu datblygiad plentyn, a’r opsiynau i gefnogi anghenion datblygiadol plentyn
 • Myfyrio ar sut i gefnogi rhieni a gofalwyr i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i blant

At bwy mae’r cwrs wedi’i anelu at?

Pob ymarferydd gan gynnwys gweithwyr cymorth teulu, gweithwyr cymdeithasol, a gofalwyr sy’n gweithio gyda phlant rhwng 0 a 12 oed sydd am gynyddu eu dealltwriaeth o’r hyn i’w ddisgwyl gan blant ar gamau penodol o’u datblygiad a sut y gellir cefnogi hyn trwy eu rôl.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.