• Adroddiadau Cyflwr Gofal Maeth y Genedl 2021 gan y Rhwydwaith Maethu

  Manteisiwch ar adroddiadau a chanfyddiadau arolwg Adroddiadau Cyflwr Gofal Maeth y Genedl gan y Rhwydwaith Maethu, sy’n rhedeg bob tair blynedd i gynhyrchu cipolwg dibynadwy ar faethu yn y DU…

 • Rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig yn cynhyrchu llyfryn addas i blant

  Mae llyfryn rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig wedi’i anelu’n benodol at blant ac mae’n edrych ar effeithiau’r pandemig parhaus ar blant sy’n byw yn y DU…

 • Cymorth i ddelio â bwlio a pherthnasoedd – canllaw Kidscape

  Dyma ganllaw ymarferol a defnyddiol i helpu plant a phobl ifanc i deimlo’n hapus ac yn ddiogel yn yr ysgol, yn y gymuned ac ar-lein. Yn y llyfryn, trafodir pethau fel yr hyn y gallwch ei wneud os ydych yn cael eich bwlio, sut y gallwch gefnogi unigolion eraill, yr hyn i’w wneud os mai chi sydd wedi bwlio rhywun arall…

 • Cyrff, calonnau a meddyliau

  Mae pecyn cymorth newydd yn defnyddio ffynonellau hanesyddol i helpu pobl ifanc i feddwl yn wahanol am eu lles teimladol a chorfforol ar hyn o bryd a’u gallu i newid yn y dyfodol. Mae’r pecyn yn cynnwys gweithgareddau y gall pobl ifanc eu cyflawni ar eu pennau eu hunain neu mewn grwpiau, ynghyd ag adnoddau ar gyfer arweinwyr grwpiau ac athrawon…

 • Rhaglen Caru Darllen Ysgolion yn cael ei lansio

  Bydd pob disgybl rhwng 3 ac 16 oed mewn ysgolion gwladol yng Nghymru yn derbyn eu llyfr eu hunain i’w gadw, wrth i Gyngor Llyfrau Cymru a Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, lansio’r rhaglen Caru Darllen Ysgolion… 

 • Un tro yn y Dyfodol: Ysbrydoli plant i ofalu am y byd o’u cwmpas

  Ydych chi’n chwilio am straeon sy’n tanio gobaith ar gyfer y dyfodol? Straeon sy’n grymuso plant (ac oedolion!) i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau? Straeon sy’n cyfuno ymchwil flaengar ym maes cynaliadwyedd gyda hud, antur a hiwmor? Croeso i Un Tro yn y Dyfodol, lle gall anturiaethau pob dydd newid y byd…

 • Tynnu lluniau er budd lles a chysylltu 

  Mae’r llyfr hwn yn casglu tystiolaeth ymchwil i ddangos gwerth sylweddol tynnu lluniau er budd iechyd, gofal iechyd a gwella lles. Mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn tynnu lluniau – y broses gost isel, uwch-dechnoleg a hyblyg sydd wedi’i theilwra’n hawdd i gleientiaid, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol…

 • Pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yng Nghymru yn ystod y pandemig

  Archwiliodd yr astudiaeth, y farn ynghylch, a’r profiadau o’r, ddarpariaeth iechyd meddwl a lles ar-lein, ymhlith pobl ifanc, gofalwyr a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yng Nghymru yn ystod pandemig y Coronafeirws…

 • Sut oedd profiad pobl ifanc sy’n gadael gofal yn Iwerddon o bandemig COVID-19?

  Mae’r astudiaeth hon yn disgrifio profiadau’r rhai sy’n gadael gofal yn Iwerddon a sut y gwnaeth Covid 19 greu heriau newydd a gwaethygu rhai eraill. Mae hefyd yn trafod sut y daeth rhai o’r bobl ifanc hyn o hyd i adnoddau ynddynt eu hunain a’u rhwydweithiau…

 • Prosiect newydd ar brofiadau bwydo mamau: Cwilt ac Euogrwydd Mamolaeth

  Bydd y prosiect hwn yn archwilio profiadau cymhleth mamau o arferion bwydo drwy brosiect cwiltio cymunedol. Y nod yw creu trafodaeth am brofiadau emosiynol negyddol, fel cywilydd ac euogrwydd, sy’n deillio o gyflwyno fformiwla a bwydo ar y cyd sy’n debygol o atseinio gyda’r mwyafrif o fenywod yng Nghymru…