• Adnoddau ysgol i hyrwyddo defnydd effeithlon o ynni yn y cartref

  MaeNational Energy Action(NEA) wedi creu adnoddau addysg ar-lein newydd i helpu plant ysgolion cynradd i ddod yn arbenigwyr ynni cartref. Mae’r heriau’n cael eu haddasu o rai o’u deunyddiau addysg mwyaf poblogaidd ac yn cyflwyno plant i gysyniadau fel o ble mae ynni’n dod, beth rydyn ni’n ei ddefnyddio ar ei gyfer, a sut i’w ddefnyddio’n ddiogel ac yn effeithlon gartref…

 • “Allwn ni ddim dal i fyny”

  Yn ddiweddar cyhoeddodd Leicestershire Cares ganfyddiadau asesiad cyflym o effaith yr argyfwng costau byw ar bobl ifanc agored i niwed yng Nghaerlŷr, Swydd Gaerlŷr a Rutland…

 • Cwrs llais creadigol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

  Mae Llais Creadigol yn rhaglen hyfforddi unigryw sy’n cynnig y llwyfan i bobl ifanc archwilio eu diddordebau, mynegi eu hunain, magu hyder creadigol, a rhannu eu naratif drwy ddysgu ymarferol…

 • Cylchgrawn Newydd Thrive – Iechyd Meddwl a Lles

  Mae’r rhifyn hwn o gylchgrawn Thrive yn edrych ar yr holl adnoddau gwahanol sydd ar gael i gefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc ac yn rhoi cyngor ac awgrymiadau ar gyfer cynnal lles…

 • Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i

  Mae teuluoedd ledled Cymru yn teimlo’r straen ar gyllidebau eu cartrefi oherwydd costau byw cynyddol, gan wneud y cymorth ychwanegol hwnnw’n bwysicach nag erioed. Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol y gallai fod ganddynt hawl i fudd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt…

 • Adroddiadau Cyflwr Gofal Maeth y Genedl 2021 gan y Rhwydwaith Maethu

  Manteisiwch ar adroddiadau a chanfyddiadau arolwg Adroddiadau Cyflwr Gofal Maeth y Genedl gan y Rhwydwaith Maethu, sy’n rhedeg bob tair blynedd i gynhyrchu cipolwg dibynadwy ar faethu yn y DU…

 • Rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig yn cynhyrchu llyfryn addas i blant

  Mae llyfryn rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig wedi’i anelu’n benodol at blant ac mae’n edrych ar effeithiau’r pandemig parhaus ar blant sy’n byw yn y DU…

 • Cymorth i ddelio â bwlio a pherthnasoedd – canllaw Kidscape

  Dyma ganllaw ymarferol a defnyddiol i helpu plant a phobl ifanc i deimlo’n hapus ac yn ddiogel yn yr ysgol, yn y gymuned ac ar-lein. Yn y llyfryn, trafodir pethau fel yr hyn y gallwch ei wneud os ydych yn cael eich bwlio, sut y gallwch gefnogi unigolion eraill, yr hyn i’w wneud os mai chi sydd wedi bwlio rhywun arall…

 • Cyrff, calonnau a meddyliau

  Mae pecyn cymorth newydd yn defnyddio ffynonellau hanesyddol i helpu pobl ifanc i feddwl yn wahanol am eu lles teimladol a chorfforol ar hyn o bryd a’u gallu i newid yn y dyfodol. Mae’r pecyn yn cynnwys gweithgareddau y gall pobl ifanc eu cyflawni ar eu pennau eu hunain neu mewn grwpiau, ynghyd ag adnoddau ar gyfer arweinwyr grwpiau ac athrawon…

 • Rhaglen Caru Darllen Ysgolion yn cael ei lansio

  Bydd pob disgybl rhwng 3 ac 16 oed mewn ysgolion gwladol yng Nghymru yn derbyn eu llyfr eu hunain i’w gadw, wrth i Gyngor Llyfrau Cymru a Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, lansio’r rhaglen Caru Darllen Ysgolion…