Canolbwynt adnoddau “Cymuned Ymarfer” ar-lein yw Teulu & Chymuned sy’n ceisio darparu adnoddau a all helpu i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Comisiynwyd ExChange: Family & Community gan Lywodraeth Cymru a’i ddatblygu ar y cyd â grŵp cynghori o dimau Teuluoedd yn Gyntaf a Flying Start. Mae’r erthyglau hyn yn rhoi mewnwelediad rheolaidd i’n Cymuned Ymarfer trwy ddarparu diweddariadau ar newyddion prosiect ac amlygu deunyddiau a ychwanegwyd yn ddiweddar. Mae cyfraniadau defnyddwyr yn cael eu croesawu a’u hannog. Os hoffech chi gyfrannu erthygl sy’n rhoi manylion eich profiadau neu’ch barn eich hun, cysylltwch â ni.

 • #MessagestoSocialWorkers – Ffilm a Greuwyd gan Bobl Ifanc a phrofiad o ofal

  Buom yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc mewn gofal sy’n mynychu prosiect sy’n cael ei redeg gan Roots Foundation Wales a…

 • Teulu & Chymuned blog

  Canolbwynt adnoddau “Cymuned Ymarfer” ar-lein yw Teulu & Chymuned sy’n ceisio darparu adnoddau a all helpu i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Comisiynwyd ExChange: Family & Community gan Lywodraeth Cymru a’i ddatblygu ar y cyd â grŵp cynghori o dimau Teuluoedd yn Gyntaf a Flying Start. Mae’r erthyglau hyn yn rhoi mewnwelediad rheolaidd i’n Cymuned Ymarfer… Read More

 • Seiberfwlio

  Diffinnir seiberfwlio fel “unrhyw ymddygiad a gyflawnir trwy gyfryngau electronig neu ddigidol gan unigolion neu…

 • Bwydo Babanod Cynnar

  Mae beichiogrwydd a mamolaeth yn destun gwyliadwriaeth fwyfwy ac mae ymchwil wedi tynnu sylw at y ffaith ei bod yn anodd llywio bwydo ar y fron yn gyhoeddus. Ar yr un pryd…

 • Teulu Goodbody: Her gofal plant

  Dechreuon ni feddwl am ofal plant cyn gynted ag y cafodd Lily ei geni. Gyda’r ddau ohonom yn bwriadu mynd yn ôl i’r gwaith, fy hun ar ôl naw mis a Mark ar ôl pythefnos…

 • Roedd angen miloedd yn rhagor o weithwyr gofal yng Nghymru erbyn 2030

  Bydd angen miloedd yn fwy o bobl ar Gymru i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant erbyn 2030 os yw am gadw i fyny â’r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cefnogaeth i gymunedau ledled y wlad…

 • Dod yn ôl at natur gyda’ch plant

  Fel bydwraig ac athro ysgol uwchradd yn y drefn honno, roedd Naomi a Sam Price-Bates o Gasnewydd o’r farn eu bod wedi’u paratoi’n dda ar gyfer dyfodiad Myla bach, ond mae 16 mis yn ddiweddarach…

 • A ellir dysgu magu plant?

  Mae Stephen Smyth yn byw ym mhentref Rhydyfelin, ger Pontypridd, gyda’i ferch Ayda (6) a’i fab George (3). Disgrifiodd enedigaeth ei ferch fel un “emosiynol a newid bywyd”, a dod yn rhieni fel y darn jig-so coll iddo ef a’i ddiweddar wraig Teresa…

 • Croeso i’r Gyfnewidfa: Teulu a Chymuned

  Sut ddechreuodd e a sut allwch chi helpu? Gweithiodd Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu adnodd cymuned ymarfer ar-lein i wella profiadau addysgol plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghymru – ExChange: Gofal ac Addysg. Mae’r adnodd yn darparu ‘siop un stop’ ddefnyddiol i ymarferwyr, gofalwyr… Read More