Addysg a phontio yn ôl i’r ysgol yn ystod COVID-19: Profiadau’r sector maethu

Trwy gydol y pandemig, mae cartrefi maethu ledled y DU wedi addasu’n gyflym i gefnogi plant. Cymerodd llawer o ofalwyr maeth gyfrifoldebau a rolau ychwanegol dros nos: cefnogi plant â dysgu gartref, goruchwylio cyswllt rhithwir â theuluoedd biolegol yn eu cartref eu hunain, hwyluso ymweliadau rhithwir gweithwyr cymdeithasol, i gyd wrth gynnal eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau maethu arferol.

Mae’r Cyfnod Clo wedi cael effaith sylweddol ar gartrefi maethu. Er bod rhai gofalwyr maeth wedi nodi cynnydd mewn ymddygiad heriol a phryderon ynghylch lles plant, mae teuluoedd maethu eraill wedi gweld buddion bod plant mewn un lle am gyfnod parhaus o amser ac yn teimlo’n fwy sefydlog a thawelach.

Young person writing in notebook

Er mwyn deall mwy am brofiadau plant maeth o addysg yn ystod y pandemig, lansiwyd arolwg ymateb cyflym ar gyfer gofalwyr maeth a gwasanaethau maeth. Derbyniwyd 487 o ymatebion gan ofalwyr maethu yn cynrychioli 870 o blant a phobl ifanc wedi’u maethu o bob rhan o’r DU. Cawsom 48 o ymatebion gan aelodau staff y gwasanaeth maethu. Yn ogystal, gwnaethom gasglu meddyliau a theimladau grŵp bach o blant a phobl ifanc am eu profiadau o addysg ac am ddychwelyd i’r ysgol.

Mae’r dystiolaeth yn dangos nad yw’r mwyafrif helaeth o blant mewn gofal maeth wedi bod mewn lleoliadau addysgol ac wedi derbyn profiadau gwahanol iawn o addysg trwy’r pandemig. Er bod rhai wedi ffynnu o gael mwy o gefnogaeth un i un a chael gwared ar rai pwysau allanol, mae eraill wedi profi mwy o bryder ac heriau iechyd meddwl. Mae’r profiad o addysgu yn ystod y cyfnod clo hefyd wedi tynnu sylw at yr angen am gynlluniau addysg mwy unigol ar gyfer plant â phrofiad gofal.

Mae canlyniadau’r arolwg yn rhoi dealltwriaeth o brofiad addysgol plant maeth yn ystod y cyfnod clo a’u hanghenion wrth iddynt bontio’n ôl i’r ysgol. Rhagor o wybodaeth am yr arolwg a’i brif ganfyddiadau.

Charlotte Wooders
Charlotte.Wooders@fostering.net
The Fostering Network in Wales
@tfn_Wales

Astudiaeth newydd ryngwladol ar effaith COVID-19 ar fywyd teuluol ar draws diwylliannau

Bu llawer o deuluoedd mewn sefyllfaoedd anodd yn ystod y pandemig COVID-19, gan ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi â’r heriau o ddydd i ddydd. Gallwn ddysgu llawer o’r hyn sydd gan deuluoedd i’w ddweud ond yn rhy aml o lawer nid yw eu lleisiau’n cael eu clywed, yn enwedig pan fydd sefydliadau’n cynllunio gwasanaethau ar gyfer teuluoedd. Felly mae’n rhaid i ni wrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud a gweithredu.

Mae Astudiaeth Bywyd Teulu COVID-19 yn brosiect ymchwil newydd sy’n archwilio effeithiau’r pandemig coronafirws ar fywyd teuluol ar draws diwylliannau. Bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn llywio polisïau, rhaglenni a chefnogaeth i deuluoedd.

Nod yr astudiaeth yw casglu data perthnasol i lywio dyluniad a darpariaeth gwasanaeth cymorth i rieni a theuluoedd ledled y byd a bydd;

 • Aseswch symptomau, achosion, a ffactorau risg iechyd meddwl mewn rhieni yn ystod ac oherwydd argyfwng COVID-19
 • Dogfennu profiadau seicolegol a chymdeithasol rhieni yn ystod y cyfnod hwn o’r pandemig coronafirws
 • Deall anghenion iechyd, meddyliol), seicogymdeithasol a chymdeithasol teuluoedd ar adegau o argyfwng
 • Aseswch anghenion rhieni am, cymorth, a boddhad â gwasanaethau cymorth a ddarperir yn ystod y pandemig coronafirws
 • Archwiliwch sgiliau a mecanweithiau ymdopi ac ymddygiadau ceisio cymorth ymysg rhieni
 • Nodi’r rhwystrau rhag defnyddio gwasanaethau yn ystod y pandemig

Gwahoddir teuluoedd o 40 gwlad wahanol i gymryd rhan ac mae casglu data eisoes ar y gweill mewn nifer o wledydd gan gynnwys;

 • Gogledd America: UD a Chanada
 • Ewrop: y DU, yr Almaen, Sweden, yr Eidal, Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Hwngari, Latfia, Estonia, Portiwgal, Ffrainc, Awstria, Cyprus, gweriniaeth Tsiec, Slofacia, yr Iseldiroedd, y Swistir
 • Asia: Mongolia, China ,, Philippines, Singapore, Malaysia ac Indonesia
 • Affrica: Kenya, Tanzania, De Affrica, Nigeria, Ivory Cost
 • Rhanbarth MENA: Gwlad Iorddonen, Algeria, Moroco, yr Aifft, Tiwnisia, Oman, Qatar, Kuwait
 • America Ladin: Brasil, Mecsico, Chile, Colombia

Mae’r arolwg ar-lein yn ceisio barn rhieni neu ofalwyr plant 1-18 oed. Gofynnir i deuluoedd unigol, sefydliadau fel y GIG, Awdurdodau Lleol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennol sy’n gweithio gyda theuluoedd rannu’r astudiaeth â’u teuluoedd er mwyn annog y diaspora ehangaf posibl.

Rydym yn bwriadu cynnwys 40,000 o deuluoedd. Trwy gael mewnwelediad i sut mae teuluoedd wedi teimlo ac yn teimlo am eu profiadau yn ystod y pandemig, byddwn yn gallu llywio polisi ac arfer. Bydd llywodraethau, darparwyr iechyd a’r sector gwirfoddol yn gallu defnyddio canfyddiadau’r astudiaeth hon i roi mesurau effeithiol ar waith yn ystod unrhyw ddigwyddiad byd-eang neu wlad-benodol yn y dyfodol.

Gobeithiwn y byddwch yn gallu cymryd rhan yn yr astudiaeth hon a throsglwyddo’r wybodaeth hon i deuluoedd a sefydliadau eraill.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, ewch i wefan Astudiaeth Bywyd Teulu COVID-19: https://www.covidfamilystudy.org

Dr Anis Ben Brik, Coleg Polisi Cyhoeddus, Prifysgol Hamad Bin Khalifa
E-bost

Nikki Ledingham, Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol
Twitter

Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru

Dyma adeg hollol newydd a heriol i bawb, a gobeithiwn eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach. Gall creadigrwydd a theimlad o gymuned ein cefnogi ni drwy’r amser caled hwn, ac felly mae’r Amgueddfa wedi lansio Arddangosfa Gobaith gyda’r nod o fod yn ffurf o obaith gweladwy i bawb.

Mae pobl dros Gymru gyfan, gan gynnwys staff a gwirfoddolwyr Amgueddfa Cymru, wedi bod yn creu sgwariau a fydd yn cael eu pwytho at ei gilydd gan ein gwirfoddolwyr arbennig yn Amgueddfa Wlân Cymru i ffurfio blanced enfys enfawr. Rydym hefyd yn casglu lluniau o ddarnau celf enfys sydd wedi bod yn addurno ffenestri ym mhob cwr o’r wlad. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio i greu un darn o gelf a fydd yn cael ei arddangos ar y cyd â’r flanced enfys.

Defnyddir enfysau fel symbol o heddwch a gobaith, ac fel rydym yn gwybod, maent yn aml yn ymddangos pan fydd yr haul yn gwenu yn dilyn glaw trwm. Maent yn ein hatgoffa bod goleuni ym mhen draw’r twnnel yn dilyn cyfnodau anodd.

Yn dilyn yr Arddangosfa, bydd blancedi llai’n cael eu gwneud o’r flanced enfawr, a’u rhoi i elusennau, a chaiff llun o’r gwaith celf ei roi i Gasgliad y Werin Cymru.

​​

Gall pawb gymryd rhan yn yr arddangosfa hon. Rydym yn gwahodd pobl i greu sgwâr 8” neu 20cm sut bynnag maen nhw eisiau, boed hynny drwy wau, gwehyddu, ffeltio neu grosio, mewn unrhyw batrwm ac unrhyw liw o’r enfys. Yn ogystal â hyn, gofynnwn i bobl anfon lluniau atom o’u henfysau gwych. Darllenwch yr erthygl yma am ragor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Sylwer: fyddwn ni ddim ond yn gallu derbyn eitemau ar ôl i’r Amgueddfa agor a’r dyddiad gael ei gadarnhau.

Mae gan Amgueddfa Wlân Cymru nifer o wirfoddolwyr crefft a gwirfoddolwyr garddio sy’n cynnal Gardd Lliwurau’r Amgueddfa. Maent wedi bod yn brysur iawn yn cyfrannu at yr Arddangosfa. Mae Susan Martin, gwirfoddolwraig garddio, wedi creu a nyddu edafedd wedi’i liwio’n naturiol. Mae’r lliwiau enfys wedi’u gwneud o laslys, lliwlys a madr, wedi’u cyfuno â gwyn i roi effaith brethyn ysgafnach, ac mae’r planhigion i gyd i’w gweld yng Ngardd Lliwurau Amgueddfa Wlân Cymru.

Diolch i bawb sy’n cymryd rhan. Am yr wybodaeth ddiweddaraf a lluniau o Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru, edrychwch ar ein tudalen Facebook neu ar Twitter @amgueddfawlan.

Roedd y swydd hon yn wreiddiol ar flog Amgueddfa Cymru.

Casglu Covid: Cymru 2020

Rydym wedi lansio apêl gyhoeddus a phroject arsylwi torfol digidol er mwyn casglu profiadau pobl sy’n byw yng Nghymru yn ystod cyfnod eithriadol Covid-19.

Gyda chymorth pobl Cymru, byddwn yn creu cofnod a chasgliad cenedlaethol o atgofion o’r pandemig yng Nghymru. Bydd yr apêl yn cychwyn ar wefan Amgueddfa Cymru a’i chyfrifon cyfryngau digidol.
Mae gan Amgueddfa Cymru hanes o gofnodi atgofion cenedlaethol Cymru, gan gydnabod fod bywyd pawb yn bwysig. Yn rhan o’r fenter gasglu newydd yma, rydym yn lansio holiadur digidol torfol gan wahodd unigolion, cymunedau a sefydliadau ar draws Cymru i gofnodi eu profiadau o fyw dan y cyfyngiadau cyfredol.

Gellid olrhain y dull ymchwil hwn yn ôl i 1937. Yn ystod y cyfnod hwnnw o newid cymdeithasol digynsail (Dirwasgiad y 1930au), lansiodd yr Amgueddfa apêl gyhoeddus ac anfon dros 500 o holiaduron i wirfoddolwyr, cymunedau, sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru. Y dasg oedd cofnodi eu bywydau bob dydd, gan ddefnyddio’u gwybodaeth leol i lywio gwaith casglu’r Amgueddfa yn y dyfodol. Mae archif Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn cynnwys bron i 800 ymateb i’r holiadur hwn, o ddiwedd y 1930au hyd y 1980au, gyda llawer o’r gwirfoddolwyr gwreiddiol yn cadw cofnod o’u bywydau dros ddegawdau.

Yn ei lyfr Amgueddfeydd Gwerin / Folk Museums, a gyhoeddwyd ym 1948, disgrifiodd Iorwerth Peate yr angen i amgueddfeydd gasglu diwylliant a hanes cyfoes.

“Roedd yn grediniol nad oedd hi’n ddigon i arddangos a chadw’r hyn a fu; roedd hi’n hanfodol eu bod yn olrhain a chofnodi’r hyn a oedd yn digwydd yn y presennol a’r dyfodol”

Yn rhan o’r fenter hon, bydd Amgueddfa Cymru yn adeiladu rhwydwaith o gasglwyr cymunedol; yn casglu hanes llafar; yn creu oriel ar-lein o ddelweddau ac ymatebion i’r holiaduron mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru; ac yn casglu gwrthrychau sy’n berthnasol i’r pandemig yng Nghymru wedi i’r cyfyngiadau ar symud gael eu codi. Bydd yr holiadur yn llywio datblygiad casgliad COVID-19 Cymru. Gofynnir i’r rheini sy’n cymryd rhan bennu gwrthrychau o’u cartrefi a’u cymunedau sy’n cynrychioli eu profiad nhw o fywyd o dan y cyfyngiadau ar symud. Wrth i’r cyfyngiadau godi, bydd yr Amgueddfa yn cysylltu â’r gwirfoddolwyr er mwyn casglu a dogfennu eu gwrthrychau.

Fersiwn Saesneg o’r holiadur
Fersiwn Cymraeg o’r holiadur

Symud ymlaen: Cefnogi gofalwyr sy’n oedolion ifanc i gymryd camau i annibyniaeth

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn tueddu i feddwl am ofalwyr fel oedolion sy’n gofalu am eu rhieni, eu priod neu eu plant. Fodd bynnag, mae miloedd o bobl ifanc yn ysgwyddo cyfrifoldeb gofal di-dâl bob dydd. Canfu Cyfrifiad diwethaf Cymru a Lloegr fod 1 o bob 20 o bobl ifanc 16-24 oed yn darparu gofal di-dâl i rywun.

Dros yr wyth mlynedd diwethaf o weithio gydag oedolion ifanc sy’n ofalwyr, rwyf wedi cwrdd â rhai pobl ifanc wirioneddol ysbrydoledig sydd wedi rhoi anghenion eu teulu yn gyson ac wedi gofalu am berson o flaen eu pennau eu hunain, wrth gyflawni rhai llwyddiannau anhygoel ym myd addysg, gwaith a’u ehangach. bywydau. Fodd bynnag, yn rhy aml mae gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn byw mewn sefyllfaoedd sy’n cael effaith ddifrifol ar eu hiechyd corfforol, emosiynol a meddyliol, ac sydd mewn perygl gwirioneddol o ddod yn ddigartref o ganlyniad i drefniadau gofalu anghynaliadwy a dadansoddiadau mewn perthnasoedd teuluol. Er bod anghenion gofalwyr sy’n oedolion ifanc wedi cael eu cydnabod fwyfwy mewn polisi yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r cysylltiad rhwng materion gofalu a thai i bobl ifanc yn dal i gael ei anwybyddu.

Yn y cyd-destun hwn, mae Symud Ymlaen yn brosiect unigryw. Wedi’i gyflawni gan Quaker Social Action a’i gefnogi gan Commonweal Housing, nod Move On Up yw darparu tai a rennir i ofalwyr sy’n oedolion ifanc, ochr yn ochr â chefnogaeth empathi ac arbenigol, i’w cynorthwyo i gyflawni ystod o ganlyniadau cadarnhaol.

Gweithiais gyda’r Sefydliad Dysgu a Gwaith i gynnal gwerthusiad annibynnol o’r prosiect Symud Ymlaen. Gwelsom fod y cyfle i fyw i ffwrdd o gartref y teulu a chael gafael ar gefnogaeth gyfannol wedi’i theilwra yn galluogi cyfranogwyr i wneud gwelliannau sylweddol yn eu perthnasoedd teuluol, iechyd meddwl a bywyd cymdeithasol, tra hefyd yn cyrchu addysg a chyflogaeth. Mae’r adroddiad terfynol yn cynnwys argymhellion i wella sefyllfaoedd tai gofalwyr oedolion ifanc yn genedlaethol, ac argymhellion penodol sefydliadau sy’n dymuno efelychu Symud Ymlaen yn eu hardal leol.

Mae’r prosiect hwn yn cyflwyno cyfle go iawn i randdeiliaid weithio gyda’i gilydd i wella cyfleoedd bywyd oedolion ifanc gofalwyr, sydd mor aml yn rhoi anghenion eraill ’uwchlaw eu hanghenion eu hunain. Trwy weithio mewn partneriaeth i ddarparu lle byw diogel â chymorth i ffwrdd o gartref y teulu, gallwn roi’r cyfle sydd ei angen ar y bobl ifanc hyn i fyw eu bywydau eu hunain, gan barhau i ddarparu gofal o ansawdd uchel i’w hanwyliaid.

Gellir gweld adroddiad gwerthuso Move On Up a chrynodeb gweithredol ar wefan Commonweal Housing.

Eich Bywyd, Eich Stori… rhyddhau pŵer perthnasoedd

Eich Bywyd Eich Stori’ ydym ni, elusen fach a reolir gan grŵp o 5 ymddiriedolwr sy’n oedolion a gofalwyr profiadol. Yn Eich Bywyd Eich Stori rydym yn cydnabod y cysylltiadau gwyddonol a brofwyd rhwng adfyd plentyndod, arwahanrwydd cymdeithasol ac iechyd meddwl a lles oedolion; ac yn gwerthfawrogi y gellir rhannu mewnwelediadau, dealltwriaeth a chysylltiadau gwerthfawr trwy ein profiad byw ar y cyd. I gydnabod hyn rydym yn datblygu ac yn darparu gweithdai creadigol, cyflwyniadau, hyfforddiant a digwyddiadau sy’n seiliedig ar brofiad; cyfrannu at gynadleddau, cyflwyno gweithdai gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion profiadol gofal a hyfforddiant i weithwyr proffesiynol.

Trwy Eich Bywyd Eich Stori rydym yn datblygu gofodau diogel, cefnogol, creadigol lle gall unigolion gysylltu â’i gilydd a’u straeon trwy’r celfyddydau. Un o’r digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal yw digwyddiad preswyl creadigol blynyddol sy’n dod ag oedolion a rhoddwyr gofal profiadol ynghyd ag awduron, beirdd ac artistiaid cyhoeddedig i ddysgu technegau adrodd straeon trwy’r celfyddydau mewn amgylchedd a gefnogir yn therapiwtig. Mae’r digwyddiad yn cynnig gofod myfyriol i’r gymuned brofiadol ofal nad oes ganddyn nhw fel arfer fynediad i ofod ysgrifennu creadigol, a chyfle i ryddhau pŵer perthnasoedd a’r stori ddigyffwrdd …

Mae llawer o’n cyfranogwyr Eich Bywyd Eich Stori yn parhau i fod yn gysylltiedig ac mae ein cymuned wedi tyfu’n genedlaethol ers y digwyddiad cyntaf yn hydref 2017. Mae Eich Bywyd Eich Stori yn gartref i gymuned hynod amrywiol sydd â hunaniaeth a rennir, ac wrth i’n llais ar y cyd dyfu’n uwch felly a yw ein penderfyniad i wneud cyfraniad cadarnhaol at wella gwasanaethau i blant bregus a’r oedolion y maent yn dod, trwy berthnasoedd sy’n rhoi boddhad i’r ddwy ochr a adenillir trwy’r naratif a rennir o brofiad byw.

Fel elusen fach rydym yn gwerthfawrogi caredigrwydd a chefnogaeth y rhai sy’n addo eu rhoddion, fel bod Eich Bywyd Eich Stori yn gallu cyflwyno ein digwyddiadau preswyl creadigol unigryw. Ar hyn o bryd rydym yn codi arian ar gyfer ein preswylfa greadigol 2020. Os hoffech addo eich cefnogaeth, gallwch wneud hynny trwy ddilyn y ddolen.

Am fwy o wybodaeth gweler
E-bost: amanda@ylys.org.uk

Siarad gyda Fi: Cynllun Cyflenwi Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC) 2020-21

Cyhoeddwyd Cynllun Cyflenwi Talk With Me: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC) 2020-21 i ymgynghori arno ar 30 Ionawr 2020.

Mae’r cynllun cyflawni wedi’i ddatblygu mewn ymgynghoriad â Choleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd (RCSLT) a Rhwydwaith Rhagoriaeth Glinigol FLC Start SLC sydd wedi ein helpu i nodi’r camau y mae’n rhaid i ni eu cymryd dros y blynyddoedd i ddod.

Bydd y cynllun traws-lywodraethol hwn sy’n cynnwys Addysg, Iechyd a ‘Pholisi Cymdeithasol’ yn arwain at ddull mwy cydgysylltiedig o ymgysylltu â Theuluoedd, ac yn adeiladu ar deuluoedd presennol a’r hyn sy’n gweithio.

Mae’n ymgynghori ar:

codi ymwybyddiaeth rhieni o ymgysylltu â phlant ifanc trwy SLC
nodi unrhyw faterion SLC yn gynnar a darparu cefnogaeth briodol
darparu hyfforddiant SLC pellach o fewn y gweithlu gofal plant
adolygu ein polisïau a’n strategaethau
Sut i ymateb

Cyflwyno’ch sylwadau erbyn 23 Ebrill 2020, mewn unrhyw un o’r ffyrdd a ganlyn:

Ar-lein

E-bost:

Dadlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelwch i:

FlyingStart2@gov.wales

Post:

Dadlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelwch i:

Yr Is-adran Plant a Theuluoedd
Cyfarwyddiaeth Cymunedau a Mynd i’r Afael â Thlodi
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Os hoffech chi fynychu digwyddiad ymgynghori a gynhelir yn naill ai Abertawe yn Llandudo yna cwblhewch y ffurflenni isod a’u dychwelyd i FlyingStart2@gov.wales

Abertawe

Asesiad Effaith Integredig Dogfen LlandudnoConsultation

Delio Gyda Strancio

Dwi’n meddwl mai’r gyfrinach er mwyn delio gyda strancio ydi i drio’u gweld ynwahanolSwnio’n odDaliwch I ddarllen.

Mae Natash a Dean Jones yn byw yn Rhyl gyda’i tri o blant, Sebastian (6), I mogen (4) ac Eliza (9 mis). Mewn cartref dwyieithog gyda Mam sy’n siarad Cymraeg a Thad sy’n s iarad Saesneg, mae’r teulu Jones mewn “corwynt rhianta,” wrth iddynt geisi o cydbwyso popeth – bod pob plentyn yn cael digon o sylw, mwythau, amser chwarae a sgyrsiau.

Mae gan Sebastian broblemau symudedd, tra bod gan Imogen math prin o afiechyd ar yrysgyfaint, sy’n gallu profi’n anodd cydbwyso anghenion iechyd ac apwyntiadau ysbytyynghyd a mwynhau bywyd teuluol hwylus. Fel rhieni, maent wastad wedi credu ei bod hi’nbwysig talu sylw i ymddygiad da a’i ganmol, fel ffordd o fagu hyder y plant a’u pharatoi at y dyfodol yn hytrach na gorfod meddwl am ddulliau cosbi.

“Dim ond cyfnod ydi o” medd Natasha, sy’n fam aros adref llawn amser. “Pryd bynnagrydym yn mynd trwy gyfnod caled, naill bod hynny’n ddiffyg cwsg, trafferth bwydo neudaro, dwi’n atgoffa fy hun na dim ond cyfnod ydi o a chyn bo hir mi fyddwn ni’n mynd drwygyfnod arall.”

Pan fo blentyn yn dechrau sgrechian a strancio, mae hynny’n ennyn ymateb cyntefig ynom(mae crio i fod i ddenu ein sylw), sy’n golygu ein bod eisiau eu helpu a rhoi diwedd arno. Felly, rydym yn dueddol i ffwdan, ceisio denu eu sylw, llwgrwobrwyo neu fygwth eu cosbi.

Yn lle gwneud y pethau hyn, dwin ceisio edrych ar y sefyllfa o’u safbwynt nhw. Ar yr un pryd, dwi’n atgoffa fy hyn bod eu hymenydd bach yn dal i ddatblygu a bod y cysylltiadau i gyd ddim wedi sefydlu eto sy’n golygu nad ydynt yn gallu meddwl yn rhesymol fel oedolyn. Os mae fy mhlentyn yn strancio, mae sawl rheswm posib pam – blinder, eisiau bwyd neuddigwyddiad arall sydd yn achosi iddynt fod yn emosiynol. Os bosib, dwi’n trefnugweithgareddau o gwmpas prydau ac amseroedd gorffwys i geisio ysgoi gor-flinder acwastad yn dod a byrbrydau rhag ofn eu bod yn llwglyd.

Dydw i ddim yn gofyn “Beth sydd?” neu “Pam wyt ti’n crio?” oherwydd fel arfer, dydynnhw ddim yn siŵr iawn pam chwaith, ond maent yn teimlo ton o emosiwn ac angen eiryddhau. Fyddai’n mynd ar fy mhen a gliniau i ddod lawr at eu huchder, cadw cysylltiadllygaid os bosib a gadael iddynt wylltio, wedyn fyddai’n dweud rhywbeth tebyg I “Ti’n dristiawn dwyt? Dwi’n deall pam dy fod yn drist”. Os dwi’n meddwl fy mod i’n deall pam eu bodyn crio, byddai’n ailadrodd yr hyn sydd wedi digwydd iddynt, megis “Ti eisiau’r fferins ymaa tydi Mam ddim yn rhoi nhw i ti. Dwi’n meddwl na dyna pam rwyt yn drist.”

Er ei bod hi’n dda cydymdeimlo gyda nhw, mae hi’n bwysig i beidio ildio i’w gofynion am fferins. O brofiad wrth fagu plant, maent fel arfer yn tawelu yn eithaf sydyn ac yn dringo arfy nglin er mwyn cael eu hanwesu unwaith eu bod yn teimlo eu bod wedi cael eu clywed. Pan rydych yn teimlo yn fwy positif tuag at strancio, mae’n haws i chi ddelio gyda’r peth. Dydynnhw ddim yn strancio er mwyn eich gwneud yn hwyr i rhywle, i godi cywilydd arnoch nac i ddifetha eich diwrnod, maen nhw’n ei wneud oherwydd dydyn nhw ddim yn gwybod sut aralli ddelio a’u hemosiynau.

Dyma fy mhrif dipiau er mwyn osgoi strancio:• Siaradwch a’ch plentyn – hyd yn oed os dydyn nhw ddim yn siarad eto. Mae babis yndeall llawer o beth rydych yn ei ddweud sy’n gwneud trawsfudo llawer haws. “Maebron yn amser i ni dacluso’r teganau ac wedyn allwn ni gael byrbryd, wyt ti eisiaurhoi’r teganau yn y fasged neu galla i helpu?”• Cynnig opsiynau – gyda babanod ychydig hyn, rhowch ychydig o opsiynau iddynt felbod ganddynt ychydig o reolaeth. Ond peidiwch â chynnig gormod o opsiynauoherwydd gallai hynny fod yn ormod iddynt, yn enwedig os maent wedi blino. “Wytti eisiau rhoi dy esgidiau ymlaen neu wyt ti eisiau i mi helpu?”, “pa siwmper hoffet ti wisgo? Y glas neu’r goch?”• Byddwch yn gyson – Mae rhan fwyaf o blant yn hoffi rheolaeth a threfn, felly os mae’rteganau wastad yn cael eu tacluso cyn amser byrbryd, tydi hi ddim yn sioc fawriddynt pan ei fod yn digwydd eto’r diwrnod nesaf. Maent yn dysgu i fod yn barod am y digwyddiad cyn eich bod yn ei gyhoeddi ac o bosib yn cynnig eich helpu.• Cynlluniwch o flaen llaw – Ceisiwch osgoi eu bod yn gor-flino a dewch a byrbrydgyda chi i lefydd, mae hyd yn oed oedolion yn gallu bod yn demprys pan yn llwglyd!• Peidiwch ag ildio – pan mae’r strancio drosodd, dim ots faint o dda rydych wedi delio gyda’r sefyllfa, mae’n bwysig peidio ildio i ofynion gwreiddiol eich plentyn. Efallaibod cyfaddawd i’w gael, ond mae ildio i’r gofynion gwreiddiol (beth bynnag ydynt) yn eu hanogi i ymddwyn yr un fath pryd bynnag y maent eisiau rhywbeth.• Arhoswch yn bwyllog – mae’ch agwedd yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr ac os allwch aros yn bwyllog a gwrando arnynt, gobeithio na fydd eu strancio yn parhau ynrhy hir. Mae ailadrodd unrhyw beth maen nhw’n ei ddweud yn dangos eich bod wedideall beth sy’n eu poeni ac wedi gwrando arnynt yn dechneg dda ac wedyn fe allwchroi cofleidiad iddynt a mwynhau gweddill y diwrnod gyda’ch gilydd.

Yn wreiddiol o: https://giveittime.gov.wales/face-of-parenting/?lang=en

Gwella profiadau pobl ifanc ddigartref mewn llety â chymorth

Ar y 21 ain o Fehefin (Caerdydd) a’r 26 ain o Fehefin (Bangor) croesawodd Exchange Natalie Roberts o Brifysgol Bangor i gyflwyno gweithdy ar brofiadau pobl ifancdigartref sy’ n byw mewn llety a chefnogaeth. Rhannodd canlyddiadau y prosiect a wna ed trwy weithio dydag elusen digartrefedd, wedi’w leoli yng Ngogledd Cymrr, Digartref.

Mynychodd llawer o bobl broffesiynol, gyda nifer ohonynt yn gweithio yn y sector tai cymdeithasol. Roeddem yn hefyd i gael presenoldeb nifer o’r bobl ifan oeddyn gysylltiedig i’r prosiect ymchwil.

Amcanion y gweithdy oedd:

 • Archwilio rhai o’r materion a rhwystrau mae pobl ifanc yn ei brofiadu tra’n byw mewnllety a chymorth.
 • Rhoi cyfle i ymarferwyr ystyried eu profiadau a chynnig datrysiadau addas.

Er mwyn rhoi cyd-destun i’r astudiaeth, nodwyd rhai nodweddion craidd o letya chymorth:

 • ‘Rhwyd diogelwch’ – darparu llety dros dro i leihau’r peryg di-oed o ddigartrefedd
 • Tŷ wedi ‘rhannu’ – gyda phobl ifanc, yn aml rhwng yr oedrannau 16-25.
 • ‘Cymorth’ – cymorth unigol i weithiwr allweddol mewn maesiau megis iechyd meddwl, byw a sgiliau cymdeithasol.

Gweithgaredd grŵp: Gêm bwrdd

Beth fyddech chi’n blaenoriaethu os fyddech chi’ndylunio rhaglen llety a chymorth?

Mewn grwpiau bach, rhoddwyd £250,000 i fynychwyr (arian ffug!) er mwyn rhannucyllid. Roedd pob sgwâr yn cynrychioli adnodd megis ‘cwnsela’, ‘tocyn bws’, ‘gweithgareddau bach pob wythnos’, ‘sgiliau rheoli arian’, ‘CCTV’ a ‘phrofi cyffuriau’.

Ar y cyfan, dewisodd mynychwyr ardaloedd oedd yn canolbwyntio ar y bobl ifanc ac yn blaenori anghenion e.e. gliniadur, gweithgareddau bach. Dewisodd rhan fwyafohonynt i beidio gwario arian ar fwy nag un math o adnodd awdurdodaidd fel CCTV a phrofi cyffuriau. Er hyn, nododd rhai mynychwyr dylai yr rhain gael eu hystyried ynoresgyniadau o breifatrwydd, efallai byddai eraill yn teimlo’n fwy diogel gyda rhain ynei le.

Rhwystrau a materion

Yna symudodd y gweithdy ymlaen i ystyried y rhwystrau a’r materion sydd yngwynebu y rhai mewn llety a chymorth. Daeth pum parth i’r golwg o’r ymchwil.

 1. Iechyd Meddyliol
 2. Stigma
 3. Maeth
 4. Addysg
 5. Cyflogaeth

1. Iechyd Meddyliol – ‘Wedi gadael i lawr gan wasanaethau’

 • ‘Staff yn cymryd pob swydd’ – Oherwydd toriadau mae yna ddibyniaeth ar staff hostel sydd heb hyfforddiant yn faterion iechyd meddwl. Cytunodd nifer o fynychwyr gydahyn gan ddweud eu fod nhw’n ‘gwneud eu gorau glas’ wrth ddelio gydag anghenioniechyd meddyliol cymhleth.
 • Gwasanaethau Iechyd Meddyliol Plant a Phobl Ifanc dim yn effeithiol – cefnogwydhyn gan fynychwyr a phobl ifanc.
 • Awtistiaeth – Nid yw hosteli wedi cyfarparu ar gyfer awtistiaeth (synauuchel/larymau/newidiadau yn rhigolaeth). Mae’r ymchwil ac ymwybyddiaeth prin yngallu gwneud lletyau â chymorth yn llefydd trallodus iawn i berson ifanc gydagawtistiaeth.

2. Stigma

 • ‘Nid yn fy ngardd gefn i’ – Yn aml roedd gan gymunedau lleol rhagfarn o ddigartrefedd ac ofn cael llety a chymorth yn ei ardaloedd.
 • Landlordiaid yn gwrthod rhentu i bobl ifanc digartref
 • Stigma gan ffrindiau – teimlo’n unig ac yn siomedig

3. Maeth

 • Mae adnoddau cyllid cyfyngedig a diffyg gwybodaeth maethiannol yn golygu bod nifer o bobol ifanc digartref yn bwyta bwyd o safon isel.
 • Banciau bwyd: Gorfodwyd nifer o bobl i ymweld â banciau bwyd sydd prin yndarparu bwyd maethiannol ac yn cyfrannu’n bellach i stigmateiddio pobl ifanc.
 • Mae canlyniadau iechyd hyn yn effeithio’r tymor byr (iselder, blinder, ffwythiantgwybyddol cyfyngedig) a thymor hir (gordewdra, clefyd calon, cancr).

4. Cyflogaeth – ‘Gwrthddywediad yn y system – Swydd neu dŷ?’

Oherwydd y system tai budd-dal, yn aml gorfodwyd pobl ifanc i wneud dewis rhwngcael cyflogaeth neu aros mewn llety â chymorth.

Hefyd, trafododd y mynychwyr rhwystrau systematig eraill sydd yn aml yn cael eucymryd yn ganiataol. Er enghraifft, os mae person ifanc yn ceisio am swydd, mae nhw’n aml yn llai tebygol o gael eu hystyried os ydyn nhw’n rhoi lawreu cyfeiriad hostel. O ganlyniad mae nhw naill ai’n colli’r cyfle neu angen defnyddiocyfeiriad arall gan berthynas neu ffrind.

5. Addysg

 • Nad yw athrawon yn aml yn holl ymwybodol am ddigartrefedd ieuenctid a’r materionwedi wynebu gan y rhai sy’n byw mewn llety â chymorth.
 • Amgylchedd hostel – yn aml ddim yn ffafriol i ddysgu:
 1. Dyfodiad i adnoddau yn brin, Wi-Fi gwael
 2. Yn aml yn swnllyd
 3. Anawsterau trafnidiaeth yn enwedig mewn ardaloedd gwledig
 • Dim yn gallu fforddio teithiau ysgol, adnoddau addysgiadol – teimlad o unigrwydd a gwahardd ​​SML

Datrysiadau: Rhai o’r nifer o ddatrysiadau wrth yr ymchwil a mynychwyr

1. Iechyd Meddyliol

Carden felen – darparu ciw tawel i wneud staff hostel yn ymwybodol bod chi ddim yniawn – helpu gydag ymestyn allan pan mae siarad yn teimlo’n chwithig.

2. Stigma

Gwaith allanol mewn cymuned ac ysgolion i gynyddu ymwybyddiaeth a herio stigma.

Mynychwyr: Addysgu’r rhai sydd ‘ofn’ digartrefedd ieuenctid e.e. Landlordiaid

3. Maeth

Sesiynau siopa a choginio wythnosol

Mynychwyr: Pecyn cymorth ar-lein sy’n rhoi’r holl wybodaeth yn un lle. E.e. APPs megis ‘Too Good To Go’ sydd yn helpu dosbarthu a defnyddio bwyd a fydd felarall yn cael ei wastraffu.

4. Cyflogaeth

Yn gorfod talu am yr elfen ‘rhent’ (nid cymorth) os mae ganddyn nhw gyflogaeth – dull teg, a fydd yn galluogi person ifanc i gael cymorth wrth sicrhau sefydlogrwydd ynei swydd newydd.

Mynychwyr: Adeg trawsnewid o 6-12 mis ar gyfer rhai sydd yn symud ymlaen – galluogi nhw i ennill annibyniaeth a sefydlogrwydd yn eu llety newydd sydd yn gallubod yn brofiad llethol.

5. Addysg

Addysgu athrawon: elusennau digartref/hosteli yn adeiladu cysylltiadau gydagysgolion

Cynigiad – corfforiad o fodiwl ‘cefnogi digartrefedd’ mewn hyfforddiant athrawon

Mae nifer o ddatrysiadau defnyddiol a chreadigol iawn o’r prosiect ymchwil wedidarparu yn y sleidiau Pwynt Pŵer.

Buddion llety â chymorth

Er gwaethaf y rhwystrau, mae’n bwysig cydnabod buddiannau llety a chymorth a’rswydd allweddol sydd ganddo:

Dyfodiad i gymorth a chyfle i ddatblygu sgiliau

Cymdeithasu/Lleihau arwahaniad: ffrindiau newydd, medru creu perthnasoeddcadarnhaol gyda staff (sydd o gwmpas yn gyson)

Sefydlogrwydd a theimlad o ‘gartref’

Gorffennodd y diwrnod gyda sesiwn Q&A cyflym gyda’r bobl ifanc lle’r oedd ganddynnhw’r cyfle i rannu eu profiadau.

Meddyliau Terfynol

Mae angen rhoi sylw i’r rhwystrau sydd yn gwynebu pobl ifanc mewn lletya chymorth er mwyn iddynt gael dyfodiad cyfartal i lety, cyflogaeth, addysg a iechyd meddwl – ni allwn barhau eu gorfodi nhw i ddewis. Mae llawer o fai ar ffactorauallanol gyda chyfyngiadau ariannol yn gwaethygu’r broblemau a gwahaniaethusystematig a stigma yn gwadu pobl ifanc o’r cyfleoedd maen nhw’n haeddu.

Diolch yn fawr i Natalie Roberts o Brifysgol Bangor a’r bobl ifanc am rannu eu gwaithgyda ni yn y gweithdy yma.

Amddiffyn plant agored i niwed wrth gadw pellter cymdeithasol

Mae’n anochel y bydd y galw am wasanaethau statudol amddiffyn plant yn cynyddu yn sgil gofyn i bobl aros gartref gyda’i gilydd. Sut rydych chi’n cadw plant, pobl ifanc, rheini a gweithwyr cymdeithasol yn ddiogel ar adeg pan fyddai ymweld â’r cartref yn anorfod yn torri rheolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth?

Ar hyn o bryd, mae cynllun amddiffyn plant gan dros 52,000 o blant yn Lloegr – mae’r wladwriaeth yn ystyried bod risg sylweddol o niwed i’r plant hyn. Dywed canllawiau statudol fod yn rhaid i weithwyr cymdeithasol ymweld yn rheolaidd â’r plant hyn a’u rheini yn rheolaidd. Yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol, bob pythefnos yw hyn.

Mae opsiwn o hyd i rieni plant agored i niwed anfon eu plant i’r ysgol neu i feithrinfa, ond dywed tystiolaeth gynnar mai yn anaml iawn y mae hyn yn digwydd. Os yw teuluoedd eisoes yn ei chael hi’n anodd, mae cael eu cyfyngu i’w cartref am 30 awr ychwanegol yr wythnos yn anochel yn mynd i ychwanegu pwysau.

Felly, i weithwyr cymdeithasol sydd eisoes â baich gwaith trwm, mae’n ymddangos y bydd y straen y mae pandemig Covid-19 yn ei osod ar y system yn golygu y bydd yn rhaid iddynt weithio’n galetach fyth.

Ac, o gofio canllawiau’r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol, bydd yn rhaid iddynt ddarganfod ffordd wahanol o weithio. Mae technoleg yn newid y ffordd y mae bywyd gwaith pob un ohonom wedi’i alluogi ar hyn o bryd, a gallai eto gynnig atebion i waith cymdeithasol.

Ond, a allai defnyddio mwy o fideo-gynadledda, y mae’r defnydd ohono wedi tyfu’n sylweddol o dan y cyfyngiadau, beri risgiau i’r system gwaith cymdeithasol o ran cyfrinachedd a diogelwch?

Yn y cyd-destun hwn, mae Covid-19 wedi dwyn ystyriaethau moesegol difrifol iawn i sylw llunwyr polisïau, uwch-reolwyr awdurdodau lleol a gweithwyr cymdeithasol rheng flaen.

Beth yw’r risgiau i weithwyr cymdeithasol rheng flaen?

Canllaw’r llywodraeth yw i ni gyd gadw 2 fetr oddi wrth ein gilydd, ond byddai hyn yn anodd yn y rhan fwyaf o dai a fflatiau maint arferol. Os meddyliaf am fy sefyllfa i fy hun gartref; beth pe bai angen i mi gael ymweliad gan weithiwr cymdeithasol?

Rydym ni’n deulu o bump, gyda dau blentyn bach. Mae fy mhlentyn pedair oed i’n llawn bywyd, a gallai benderfynu rhedeg o un ystafell i ystafell arall ar amrantiad; byddai’n dra heriol ceisio cadw dau fetr oddi wrtho ef. Hefyd, nid yw’n gwbl hyddysg yn ei foesau eto – fe allai weiddi (ac felly anfon mân ddiferion o boer i’r byd) neu disian heb roi ei law dros ei geg. Bach iawn o wybodaeth sydd ar gael am y posibilrwydd bod plant yn cario’r feirws, ond beth os yw e’n ei gario? Sut byddai ymwelydd â’n cartref yn amddiffyn ei hun rhag peryglon y pandemig presennol?

Hefyd, mae maint y cartref y gallai ymwelydd iechyd ymweld ag ef i’w ystyried. Byddai cadw pellter cymdeithasol yn arbennig o anodd mewn tai a fflatiau llai o faint.

Nid yw’r llywodraeth wedi cyhoeddi arweiniad penodol ar ymweliadau â’r cartref ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, gan ddweud yn unig y dylai awdurdodau lleol benderfynu drostynt eu hunain, gan ystyried cyngor Public Health England am gadw pellter cymdeithasol.

Mae canllawiau newydd yr Adran Addysg a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf yn datgan “pan fydd gweithwyr cymdeithasol a staff eraill yn ymweld â chartref pobl, nid oes angen cyfarpar diogelu personol (PPE) oni bai bod gan y bobl yn y cartref symptomau Coronafeirws (COVID 19) neu ddiagnosis wedi’i gadarnhau bod ganddynt Goronafeirws (COVID 19)”.

Fodd bynnag, dywed cyngor swyddogol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ei bod hi’n “bosibl dal Covid-19 gan rywun sydd, er enghraifft, ag ychydig o beswch ysgafn ac nad yw’n teimlo’n sâl”. Felly, yn ôl yr WHO, mae risg y gallai aelodau’r teulu heintio gweithwyr cymdeithasol neu fel arall yn ystod ymweliadau â’r cartref. Yn amlwg, mae hyn yn bryderus iawn i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol allweddol eraill sy’n ymweld â chartrefi pobl, ac i’r teuluoedd y maent yn ymweld â nhw hefyd. Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd gofal i’w gweithwyr cymdeithasol, ond o dan yr amgylchiadau presennol, sut gallant sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol yn ddiogel wrth gynnal ymweliadau â’r cartref? At hynny, mae gwerthoedd gwaith cymdeithasol yn amlygu mai ein pwynt cychwyn yw peidio â gwneud niwed. Yn y sefyllfa bresennol, sut gallwn ni gynnal ymweliadau â’r cartref yn ddiogel pan allai fod gennym symptomau ac rydym yn ymweld â theuluoedd y gallem eu heintio?

Mae cael PPE ar frig rhestr o bryderon mewn arolwg gan Gymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW), sydd wedi cael ymatebion gan fwy na 1000 o ymarferwyr.  Pan ofynnais yn ddiweddar i weithiwr cymdeithasol pa PPE oedd ar gael, ei hateb oedd ‘hylif diheintio dwylo’. Ymddengys fod prinder mawr yn genedlaethol o PPE i weithwyr cymdeithasol.

Mae defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) yn peri heriau pellach i weithwyr cymdeithasol. Mae dwy broblem gyda hyn – ei argaeledd mewn cyfnod o alw cynyddol a’r effaith y gallai ei chael ar y teuluoedd rydym ni’n ymweld â nhw.

Hyd yn oed pe bai awdurdodau lleol yn gallu dod o hyd i PPE addas a fyddai’n cynnig yr amddiffyniad mwyaf cynhwysfawr – efallai gorchudd persbecs i’r wyneb, ffedog blastig a menig plastig, sut byddai plant a rhieni’n teimlo am ymwelwyr yn galw heibio’n edrych fel llawfeddygon?

Yn amlwg, mae hyn yn mynd i’w gwneud hi’n anodd iawn i weithwyr cymdeithasol feithrin ffydd mewn gweithwyr cymdeithasol gyda rhieni a phlant, yn enwedig pan fydd teuluoedd, yn hanesyddol, wedi bod yn amharod i roi eu ffydd mewn gweithwyr cymdeithasol.

A all technoleg helpu?

Mae’r gweithwyr coler wen hynny nad oeddent eisoes yn gyfarwydd ag apiau fideo-gynadledda cyn y pandemig presennol wedi gorfod ymgyfarwyddo’n gyflym â’r dechnoleg sydd ar gael dros y pythefnos diwethaf. A allai gynnig atebion i waith cymdeithasol hefyd?

Yn sicr, mae angen rhai canllawiau clir. Heriau pellach i weithwyr cymdeithasol, y mae llawer ohonynt yn gweithio o gartref, yw y bydd awdurdodau lleol yn disgwyl iddynt osod cyfyngiadau ar aelodau o’u teulu i osgoi’r risg wirioneddol y gallai plant, partneriaid neu gydletywyr glywed neu weld gwybodaeth gyfrinachol am blant sydd mewn perygl o niwed sylweddol.

Efallai y bydd gan rai gweithwyr cymdeithasol ystafelloedd y gallant eu neilltuo at ddibenion o’r fath ar adegau penodol ond, wrth reswm, bydd hyn yn fwy anodd i’r gweithwyr cymdeithasol hynny sy’n byw mewn cartref llai o faint.

O ran y feddalwedd ei hun, WhatsApp yw’r unig blatfform sydd wedi’i amgryptio, yn ôl cyhoeddusrwydd mawr, gan olygu bod y data fideo a sain yn ddiogel rhag cael ei fonitro gan drydydd parti.

Nid yw’r platfform, sydd wedi’i addasu fel y mae at ddefnydd ffonau symudol ac, felly, wedi’i gyfyngu gan faint yn sgrîn, yn ddewis delfrydol ar gyfer galwadau grŵp. Fodd bynnag, dywedwyd ei fod yn ddull defnyddiol i rieni a phlant gyfathrebu â gweithwyr cymdeithasol (er enghraifft) i’w dangos o gwmpas y tŷ, os ystyrir bod angen hynny.

Mae digon o weithwyr sy’n addasu i weithio gartref wedi ymgyfarwyddo â Zoom, ond gyda phoblogrwydd y daw craffu – a chodwyd amheuon am ddiogelwch Zoom.

Hefyd, mae ffenomen newydd bomio Zoom, lle y mae trydydd partïon yn hacio cyfeiriadau e-bost i ddod o hyd i fanylion ymuno ac yn ymyrryd â chyfarfodydd i darfu. Mae’n her newydd i’n hadrannau TG.

Mae rhai arwyddion cynnar o arfer diddorol a blaengar iawn, gan gynnwys cynnal cynadleddau amddiffyn plant drwy Skype, gyda’r rhieni’n bresennol yn swyddfeydd yr awdurdod lleol.

Mae gweithwyr cymdeithasol wedi arfer bod yn greadigol i sicrhau bod hawliau plant a rhieni (ynghyd â’u diogelwch eu hunain) yn cael eu cynnal. Felly, mae’n gwbl bosibl y bydd technoleg newydd yn galluogi creadigrwydd o’r fath ymhellach gan ganiatáu i weithwyr cymdeithasol feithrin perthnasoedd cynhyrchiol gyda phlant a rhieni, ond ni ddylid gwneud yn fach o’r heriau.

Ar hyn o bryd, mae’r llywodraeth yn gosod llawer o gyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i gadw plant yn ddiogel mewn amgylchiadau anodd iawn, ond nid yw’n ymddangos bod rhyw lawer o arweiniad clir ar sut y dylent wneud hyn.

Mae angen i’r llywodraeth weithredu’n gyflym i roi cyllid ychwanegol ac arweiniad clir i awdurdodau lleol ynghylch sut y dylent gadw plant agored i niwed yn ddiogel a sicrhau bod staff a theuluoedd wedi’u hamddiffyn rhag haint COVID 19 hefyd.

Ond, a allai defnyddio mwy o fideo-gynadledda, y mae’r defnydd ohono wedi tyfu’n sylweddol o dan y cyfyngiadau, beri risgiau i’r system gwaith cymdeithasol o ran cyfrinachedd a diogelwch?

Decision Making in Child and Family Social Work gan Clive Diaz, ar gael ar wefan Policy Press Rhagarchebwch yma am £19.19

Clive Diaz – Cardiff University

diazcp@cardiff.ac.uk

@diaz_clive

Cyhoeddwyd y blog hwn yn wreiddiol gan Policy Press